Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Βρέθηκε άγαλμα του Ερμή, στην Ηράκλεια Σιντική !! Το είχαν κρύψει οι Έλληνες να γλιτώσει από τη χριστιανική λαίλαπα επί Θεοδόσιου !!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Βούλγαροι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα καλοδιατηρημένο, μαρμάρινο άγαλμα του Ερμή, κατά τη διάρκεια ανασκαφής σε αποχετευτικό δίκτυο, της Ηράκλειας Σιντικής, που σήμερα βρίσκεται εντός των συνόρων της Βουλγαρίας... Η Σιντική ήταν επαρχία του Βασιλείου των Μακεδόνων και περιελάμβανε τις πόλεις: Την Ηράκλεια, που ίδρυσε ο εκλεγμένος Βασιλέας των Ελλήνων, Μακεδόνας Φίλιππος Β’ , την Τρίστωλο, την Παροικόπολη, την Γαρησκό κ.ά.

Λένε, οι αρχαιολόγοι που ηγούνται των ανασκαφών, ότι μετά από έναν σεισμό που κατέστρεψε την πυκνοκατοικημένη πόλη περίπου το 388 μ.χ.χ., το άγαλμα τοποθετήθηκε προσεκτικά στους υπονόμους και καλύφθηκε με χώμα !! ➡ Δηλαδή, κατά τους αρχαιολόγους, μετά τον σεισμό το άγαλμα έμεινε άθικτο και οι κάτοικοι το έχωσαν προσεκτικά … στον υπόνομο, αντί να το εδραιώσουν πάλι στη θέση που βρισκόταν !! Μα τι λέτε κύριοι ;; !! Οι Έλληνες κάτοικοι ευλαβικά το τοποθέτησαν και το έκρυψανν για να το προστατέψουν από την ανθελληνική λαίλαπα των νεορωμαίων της Κωνσταντινούπολης … όταν “έφυγαν” ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

“το όνομα Έλλην διετέλει εις αδιάλλακτον ρήξιν προς το θρήσκευμα του κράτους…”

Ο Μαλάλας, ομιλών περί της βασιλείας του Ιουστινιανού, βεβαιοί ότι “διωγμός γέγονεν Ελλήνων μέγας”‘ και ότι “εθέσπισεν ο αυτός βασιλεύς ώστε μη πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντας” και ότι “συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν, και βιβλία αυτών κατεκαύθησαν και εικόνες των μυσερών θεών αυτών και αγάλματα”

“Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,…..”

Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος, πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών, και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω’ εις την ενταύθα Ελλάδα κατ’ ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα, ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί, ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ’ αυτών τοσούτον απροκαλύπτως…

…..

……………………………………………………………………………………………………………….