ΕΡΜΑΙ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

 

Οι Ερμαί ήσαν λίθοι ορθογώνιοι παραλληλεπίπεδοι, οι οποίοι έφεραν στην κορυφήν τους την κεφαλήν του Ερμού. Αλληγορούσαν με την όψιν τους την στέρεαν και ασφαλή βάσιν του λόγου, τον οποίον επόπτευε ο θεός Ερμής, και διά του οποίου λόγου ανοίγονται όλοι οι δρόμοι των ανθρώπων. 

Εχρησιμοποιούντο ως οδοδείκτες στις οδούς, αλλά και στις αγορές, στις ερημικές διασταυρώσεις δρόμων, στις παλαίστρες και στα γυμναστήρια και στις οριοθετήσεις, δηλώνοντας ότι ο λόγος είναι αναγκαίος παντού.

Ειδικότερα στις παλαίστρες και στα γυμναστήρια, η ύπαρξις των Ερμών εδήλωνε ότι ο λόγος θα έπρεπε να ηγεμονεύει την δύναμιν και ότι χωρίς τον λόγον, κάθε άσκησις θα ήταν ανώφελος. 

Στην πόλιν των Αθηνών, αυτοί οι οποίοι κατεσκεύαζαν τις Ερμές, ονομάζοντο Ερμογλύφοι. 
Αυτές τις Ερμές κατηγορήθη ότι ακρωτηρίασε ο Αλκιβιάδης και επειδή η πράξις αυτή θεωρήθηκε ανόσια και υβριστική προς τον θεόν, ανεκλήθη από την Σικελικήν εκστρατείαν των Αθηναίων διά να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα αυτού του συμβάντος.

11/6/2014
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ERMAI

Αφήστε μια απάντηση