Νέστωρ. Μυθικό πρόσωπο; Και το ανάκτορο ποιός το έκτισε;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αναπαράσταση του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο.
https://www.archaiologia.gr/blog/2013/04/15/

Το ανάκτορο
Το ανάκτορο ήρθε στο φως στη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν το 1939 και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της μυκηναϊκής Ελλάδας. Χτίστηκε τον 13ο αι. π.Χ. από τον βασιλιά Νέστορα και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στις αρχές του 12ου αι., από πυρκαγιά. Η θέση του εντοπίστηκε από τον Κ. Κουρουνιώτη και η αποκάλυψή του ολοκληρώθηκε από τον Αμερικανό Καρλ Μπλέγκεν.

Ο Νέστωρ με τους γιους του τιμούν τον Ποσειδώνα στην ακτή της Πύλου. αρχαίο ελληνικό αγγείο, 400-380 π.Χ.

Παρατηρούμε ότι οι αρχαιολόγοι λένε, ότι το παλάτι χτίστηκε από τον Νέστορα τον 13ο αιώνα π.χ.χ.! Έστω…

Γιατί όμως, οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι αφήνουν να κυκλοφορεί ακόμα ότι ο Νέστωρ είναι… “μυθικό” πρόσωπο, όπως για παράδειγμα αναφέρει η Βικιπαίδεια;
.
Αν όπως παραδέχονται οι αρχαιολόγοι, ότι ο Νέστωρ ήταν αυτός που έχτισε το παλάτι και άρα υπήρξε πραγματικά, τότε, παραδεχόμενοι την ιστορική οντότητα του ανδρός, πρέπει να παραδεχτούμε και τα παρακάτω πραγματικά πλέον πρόσωπα και γεγονότα.
Αναφέρει, λοιπόν, ο Απολλόδωρος στη Βιβλιοθήκη/Α’, ότι προπάππους του Νέστορος ήταν ο Σαλμωνεύς…
.

[Α 9,7] Σαλμωνεὺς δὲ τὸ μὲν πρῶτον περὶ Θεσσαλίαν κατῴκει, παραγενόμενος δὲ αὖθις εἰς Ἦλιν ἐκεῖ πόλιν ἔκτισεν. ὑβριστὴς δὲ ὢν καὶ τῷ Διὶ ἐξισοῦσθαι θέλων διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐκολάσθη· ἔλεγε γὰρ ἑαυτὸν εἶναι Δία, καὶ τὰς ἐκείνου θυσίας ἀφελόμενος ἑαυτῷ προσέτασσε θύειν, καὶ βύρσας μὲν ἐξηραμμένας ἐξ ἅρματος μετὰ λεβήτων χαλκῶν σύρων ἔλεγε βροντᾶν, βάλλων δὲ εἰς οὐρανὸν αἰθομένας λαμπάδας ἔλεγεν ἀστράπτειν. Ζεὺς δὲ αὐτὸν κεραυνώσας τὴν κτισθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ πόλιν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἠφάνισε πάντας.]

Ο Σαλμωνεύς αφού έφτασε στην Ηλεία, έχτισε πόλη που πήρε το όνομά του. Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα από την Ολυμπία, βρίσκεται το χωριό Σαλμώνη, που κρατά ακόμα και σήμερα τη μνήμη της Α-ληθούς Ιστορίας. Στις ανατολικές παρυφές της πλαγιάς του υψώματος που βρίσκεται η Σαλμώνη, με διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα, κυλά ο ποταμός Ενιπεύς.

[Α 9,8] Τυρὼ δὲ ἡ Σαλμωνέως θυγάτηρ καὶ Ἀλκιδίκης παρὰ Κρηθεῖ [τῷ Σαλμωνέως ἀδελφῷ] τρεφομένη ἔρωτα ἴσχει Ἐνιπέως τοῦ ποταμοῦ, καὶ συνεχῶς ἐπὶ τὰ τούτου ῥεῖθρα φοιτῶσα τούτοις ἐπωδύρετο. Ποσειδῶν δὲ εἰκασθεὶς Ἐνιπεῖ συγκατεκλίθη αὐτῇ· ἡ δὲ γεννήσασα κρύφα διδύμους παῖδας ἐκτίθησιν. ἐκκειμένων δὲ τῶν βρεφῶν, παριόντων ἱπποφορβῶν ἵππος μία προσαψαμένη τῇ χηλῇ θατέρου τῶν βρεφῶν πέλιόν τι τοῦ προσώπου μέρος ἐποίησεν. ὁ δὲ ἱπποφορβὸς ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας ἀνελόμενος ἔθρεψε, καὶ τὸν μὲν πελιωθέντα Πελίαν ἐκάλεσε, τὸν δὲ ἕτερον Νηλέα. τελειωθέντες δὲ ἀνεγνώρισαν τὴν μητέρα, καὶ τὴν μητρυιὰν ἀπέκτειναν Σιδηρώ· κακουμένην γὰρ γνόντες ὑπ᾽ αὐτῆς τὴν μητέρα ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτήν, ἡ δὲ φθάσασα εἰς τὸ τῆς Ἥρας τέμενος κατέφυγε, Πελίας δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτὴν κατέσφαξε, καὶ καθόλου διετέλει τὴν Ἥραν ἀτιμάζων.

Βλέπουμε εδώ ότι η μητέρα του Νηλέως και του διδύμου αδελφού του Πελία, ήταν η προμήτηρ του Νέστορος. Πατήρ όμως του Νηλέως και του Πελία ήταν ο Ποσειδών!

[Α 9,9] ἐστασίασαν δὲ ὕστερον πρὸς ἀλλήλους, καὶ Νηλεὺς μὲν ἐκπεσὼν ἧκεν εἰς Μεσσήνην καὶ Πύλον κτίζει, καὶ γαμεῖ Χλωρίδα τὴν Ἀμφίονος, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνεται θυγάτηρ μὲν Πηρώ, ἄρρενες δὲ Ταῦρος, Ἀστέριος, Πυλάων, Δηίμαχος, Εὐρύβιος, Ἐπίλαος, Φράσιος, Εὐρυμένης, Εὐαγόρας, Ἀλάστωρ, Νέστωρ, Περικλύμενος, ᾧ δὴ καὶ Ποσειδῶν δίδωσι μεταβάλλειν τὰς μορφάς, καὶ μαχόμενος ὅτε Ἡρακλῆς ἐξεπόρθει Πύλον, γινόμενος ὁτὲ μὲν λέων ὁτὲ δὲ ὄφις ὁτὲ δὲ μέλισσα, ὑφ᾽ Ἡρακλέους μετὰ τῶν ἄλλων Νηλέως παίδων ἀπέθανεν. ἐσώθη δὲ Νέστωρ μόνος, ἐπειδὴ παρὰ Γερηνίοις ἐτρέφετο· ὃς γήμας Ἀναξιβίαν τὴν Κρατιέως θυγατέρας μὲν Πεισιδίκην καὶ Πολυκάστην ἐγέννησε, παῖδας δὲ Περσέα, Στράτιχον, Ἄρητον, Ἐχέφρονα, Πεισίστρατον, Ἀντίλοχον, Θρασυμήδην.

Φτάσαμε τώρα στο κτίσιμο της Πύλου από τον Νηλέα. Που θα μπορούσε να ήταν χτισμένη η Ομηρική Πύλος; Οι απόψεις διίστανται, γιατί άλλες αναφορές τοποθετούν την Πύλο δυτικά του χωριού Καλίδονα της Ηλείας.

Η Καλίδονα είναι ημιορεινό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. Η γεωγραφική περιοχή του είναι πολύ μεγάλη, σε σχέση με τις περιοχές άλλων χωριών, αφού εκτείνεται από τα ορεινά του όρους Μίνθη (Βουνούκα) μέχρι την περιοχή Κακοβάτου, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη θάλασσα του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Η περιοχή του χωριού ήταν κατοικημένη από τα προϊστορικά χρόνια, αφού στα νότια του χωριού βρέθηκαν ίχνη ουρανίου και πυριτυλίθου. Η κυριότερη εγκατάσταση έγινε από τον Βασιλικό Πρίγκηπα της Θεσσαλίας Νηλέα, που εγκαθίδρυσε ισχυρή δυναστεία στη θέση του σημερινού λόφου “Νέστορας” κοντά στην Εθνική οδό, εκεί όπου τοποθετείται κατά μία άποψη η θέση της Ομηρικής Πύλου, με Βασιλιά τον ξακουστό Νέστορα.

(Μετά την άλωση της Ήλιδας εκστράτευσε ο Ηρακλής εναντίον της Πύλου και αφού κυρίευσε την πόλη σκότωσε τον Περικλύμενο, τον πιο γενναίο από τα παιδιά του Νηλέα, ο οποίος όταν πολεμούσε άλλαζε τη μορφή του. Σκότωσε και τον ίδιο τον Νηλέα και τα άλλα του παιδιά, εκτός από τον Νέστορα. Αυτός επειδή ήταν μικρός μεγάλωνε στη Γερήνη. Στη μάχη αυτή τραυμάτισε και τον Άδη που βοηθούσε τους Πυλίους. Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, βιβλίον 2, στίχος 142) (σ.σ. Σε στρατιωτικούς χάρτες του 1945, στην περιοχή σημειούται και ο τάφος του Νέστορος).

Το κύπελλο του Νέστορα

Στις ανασκαφές 1907 -1908, από τον Γερμανό Αρχαιολόγο Δαιρπερέλδ, βρέθηκαν τρείς θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι και ερείπια Προϊστορικής Ακρόπολης. Οι ανασκαφές διακόπηκαν λόγω των βαλκανικών πολέμων και δεν επαναλήφθηκαν μέχρι σήμερα και έτσι δεν δόθηκε λύση στο δύσκολο αρχαιολογικό πρόβλημα, για την πραγματική θέση της Ομηρικής Πύλου. Το Ιερό Άλσος, περιελάμβανε όλη την περιοχή της Καλίδονας και ήταν αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα. Στην Ελληνιστική περίοδο ήκμασε προς τα νότια του Καλιδονίτικου ποταμού (Αμάθου) σημαντική πόλη της οποίας η ζωή συνεχίστηκε στη ρωμαϊκή εποχή και μέχρι τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Στην περιοχή αυτή και στις τοποθεσίες “Μαρμαρά” και “Κτίρια” βρέθηκαν αρκετοί σπόνδυλοι κιόνων, υπολείμματα Ρωμαϊκών θερμών (λουτρών) και κατάλοιπα Βυζαντινών Νεκροταφείων. 

Αξιοσημείωτη είναι η αδιαφορία των αρχαιολόγων, ως ειδικών, για την ανάδειξη του τάφου του Νέστορος! Γιατί εκτός του παλατιού που δέχονται ότι είναι κτισμένο από τον Νέστορα, με την αποκάλυψη του τάφου του θα είχαν ακράδαντα στοιχεία, ώστε να καταρρίψουν τον παρά-μύθο της δήθεν ανυπαρξίας του και της τοποθέτησης των γεγονότων που συνέβησαν την τότε εποχή, στη σφαίρα της δήθεν φαντασίας των Ελλήνων!
.
Ξαναγυρίζοντας τώρα, σε αυτά που γράφει ο Απολλόδωρος, παρατηρούμε ότι ένας εκ των αδελφών του Νέστορος, ο Περικλύμενος είχε την ικανότητα να αλλάζει μορφές! Εκτός αυτού, ο Ηρακλής τραυμάτισε και τον Άδη, που βοηθούσε τους Πυλίους!
.
[Α 9,11] Κρηθεὺς δὲ κτίσας Ἰωλκὸν γαμεῖ Τυρὼ τὴν Σαλμωνέως, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Αἴσων Ἀμυθάων Φέρης. Ἀμυθάων μὲν οὖν οἰκῶν Πύλον Εἰδομένην γαμεῖ τὴν Φέρητος, καὶ γίνονται παῖδες αὐτῷ Βίας καὶ Μελάμπους, ὃς ἐπὶ τῶν χωρίων διατελῶν, οὔσης πρὸ τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς ἐν ᾗ φωλεὸς ὄφεων ὑπῆρχεν, ἀποκτεινάντων τῶν θεραπόντων τοὺς ὄφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ ξύλα συμφορήσας ἔκαυσε, τοὺς δὲ τῶν ὄφεων νεοσσοὺς ἔθρεψεν. οἱ δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες αὐτῷ κοιμωμένῳ τῶν ὤμων ἐξ ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς ταῖς γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. ὁ δὲ ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεὴς τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς φωνὰς συνίει, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθάνων προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. προσέλαβε δὲ καὶ τὴν διὰ τῶν ἱερῶν μαντικήν, περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχὼν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν ἄριστος ἦν μάντις.
.
Εδώ παρατηρούμε ότι η Τυρώ του Σαλμωνέως, η μητέρα του Νηλέως και προμήτηρ του Νέστορος, παντρεύτηκε τον Κρηθέα που έκτισε την Ιωλκό! Τα παιδιά που γεννήθηκαν, ο Αίσων, οωΑμυθάων και ο Φέρης, ήταν αδελφοί του Νηλέως από την Τυρώ και θείοι του Νέστορος! Εξάδελφοί του (του Νέστορος) ήταν ο Βίας και ο Μελάμπους, από τον θείο του τον Αμυθάωνα και ανεψιοί του από την εξαδέλφη του, την κόρη του Φέρητος!
.

[Α 9,12] Βίας δὲ ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετ᾽ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφ᾽ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρ᾽ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ μέρει τῆς βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε.

Ο Βίας, ο αδελφός του Μελάμποδα, μνηστήρ της ανεψιάς του Πηρούς, κόρης του Νηλέως, παρακαλεί τον Μελάμποδα να τον βοηθήσει να την κάνει γυναίκα του. Και όταν ο Διόνυσος τρέλανε τις Αργίτισσες κι αφού ο Μελάμπους τις θεράπευσε, αυτές κατοίκησαν μαζί με τον Βίαντα.

.

[Α 9,13] Βίαντος δὲ καὶ Πηροῦς Ταλαός, οὗ καὶ Λυσιμάχης τῆς Ἄβαντος τοῦ Μελάμποδος, Ἄδραστος, Παρθενοπαῖος, Πρῶναξ, Μηκιστεὺς, Ἀριστόμαχος, Ἐριφύλη, ἣν Ἀμφιάραος γαμεῖ. Παρθενοπαίου δὲ Πρόμαχος ἐγένετο, ὃς μετὰ τῶν ἐπιγόνων ἐπὶ Θήβας ἐστρατεύθη, Μηκιστέως δὲ Εὐρύαλος, ὃς ἧκεν εἰς Τροίαν. Πρώνακτος δὲ ἐγένετο Λυκοῦργος, Ἀδράστου δὲ καὶ Ἀμφιθέας τῆς Πρώνακτος θυγατέρες μὲν Ἀργεία, Δηιπύλη, Αἰγιάλεια, παῖδες δὲ Αἰγιαλεὺς <καὶ> Κυάνιππος.

[Α 9,14] Φέρης δὲ ὁ Κρηθέως Φερὰς ἐν Θεσσαλίᾳ κτίσας ἐγέννησεν Ἄδμητον καὶ Λυκοῦργον. Λυκοῦργος μὲν οὖν περὶ Νεμέαν κατῴκησε, γήμας δὲ Εὐρυδίκην, ὡς δὲ ἔνιοί φασιν Ἀμφιθέαν, ἐγέννησεν Ὀφέλτην <τὸν ὕστερον> κληθέντα Ἀρχέμορον.

.

Καταλήγοντας παρατηρούμε ότι, οι Φερές της Θεσσαλίας, πόλις υπαρκτή και αυτή έχει ιδρυθεί από τον Φέρη, τον θείο του Νέστορος! Ποιός άραγε δεν γνωρίζει τον Ρήγα τον Φεραίο;
Άρα, με δεδομένη την παραδοχή των αρχαιολόγων ότι, το παλάτι του Νέστορος είναι κτίσμα δικό του, με δεδομένη την τοποθεσία του τάφου του, όπως και με δεδομένες τις υπαρκτές τοποθεσίες των πόλεων Σαλμώνη, Πύλος, Ιωλκός, Φερές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα της ιστορικής πραγματικότητας των προσώπων και των γεγονότων, που αναφέρονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ…!
.
Δεχόμενοι ως πραγματική Ιστορία τα παραπάνω και ασφαλώς χωρίς αμφισβήτηση, αποδεχόμενοι τις χρονολογίες που αναφέρει ο Ηρόδοτος, θεωρούμε ότι τα παραπάνω πρόσωπα υπήρξαν πραγματικά και τα γεγονότα συνέβησαν πριν πολλές, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και όχι απαραιτήτως εντός των συρρικνωμένων χρονικών ορίων που τα τοποθετούν οι την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ παραποιούντες!
.

Με πληροφορίες από ΗΡΟΔΟΤΟ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ, και http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/GR/Nestor.html

Πλάτων Πισατίδης

……………………………………………………………………………………………………………