ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΥΜΑΤΑ. Καμιά “υπερθέρμανση” του πλανήτη δεν συμβαίνει !!

ΑΡΘΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΝ
Εικονογράφηση : facebook

ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΥΜΑΤΑ
Καμιά “υπερθέρμανση” του πλανήτη δεν συμβαίνει !! Καμιά “κλιματική αλλαγή” !!
Είναι η ετήσια περίοδος (προ – μετά) της Επιτολής του Σειρίου από τον αστερισμό του Κυνός.

[ Οι αστέρες του Γαλαξίου μας χωρίζονται εις Γίγαντας και νάνους. Ο Ήλιος μας ανήκει εις τους αστέρες νάνους. Ο δε Σείριος ανήκει εις τους αστέρας γίγαντας και είναι 27 φορές λαμπρότερος από τον Ήλιον … ] “ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ “ΗΛΙΟΥ” , τόμος ‘ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ”

…………

“Ήμος δη λήγει μένος οξέος ηελίοιος
καύματος ιδαλίμου, μετοπωρινόν ομβρήσαντος
Ζηνός ερισθενέος, μετά δε τρέπεται βρότεος χρώς
πολλόν ελαφρότερος’ δη γαρ τότε Σείριος αστήρ
βαιόν υπέρ κεφαλής κηριτρεφέων ανθρώπων
έρχεται ημάτιος, πλείον δε τε νυκτός επαυρεί”.

“…πιόταταί τ’αίγες, και οίνος άριστος
μαχλόταται δε γυναίκες, αφαυρότατοι δε τοι άνδρες
εισίν,επεί κεφαλήν και γούνατα Σείριος άζει,
αυαλέος δε τε χρώς υπό καύματος”.

“Εύτ’ αν δ’ Ωρίων και Σείριος ες μέσον έλθη
ουρανόν, Αρκτούρον δε ίδη ροδοδάκτυλος Ηώς,
ώ Πέρση, τότε πάντας αποδρέπεν οίκαδε βότρυς”.
ΗΣΙΟΔΟΣ “ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ” ( 414, 585, 609 ) .

…………..

«Το θερινό αστέρι ( ο Σείριος ) , το οποίο αστράφτει περισσότερο από όλα τα αστέρια λάμπει πιο λαμπρό αφού λουστεί στο κύμα» ( Όμηρος, Ιλιάδα ε, 10κ.ε. )

…………..

“Η άκρη του τρομερού σαγονιού του κυνός (του αστερισμού του Κυνός ή Σκύλου) συνοδεύεται από εν άστρον που περισσότερον απ’ όλα τ’ άστρα του ουρανού λάμπει με φλόγα φοβερή και οι άνθρωποι το ονομάζουν Σείριο. Όταν ανατέλλει με τον ήλιον, τα δένδρα δεν τον εξαπατούν με την αδύναμη φρεσκάδα του φυλλώματός των. Διότι με το πανέξυπνό του βλέμμα διαπερνά τις γραμμές του και σ’ άλλα δίδει δύναμη κι άλλα μαραίνει με το γαύγισμά του…” ΑΡΑΤΟΣ “ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ”

…………..

“Έπειτα, ο μεν Ωρομάζης ( των Περσών και ο Ώρος των Αιγυπτίων ) τριπλασιάσας ( ο ίδιος ) το μέγεθός του ( ανάστημά του ) απεμακρύνθη από τον ήλιον ( μας ) τόσον, όσον απέχει το άστρον τούτο από την γην, και εστόλισε τον ουρανόν με άστρα’ ετοποθέτησε δε υπεράνω όλων, τρόπον τινά, ως φύλακα και επόπτην, ένα άστρον, τον Σείριον…” ( βλ. 47 ) .
“…την μεν επί παγίως καθωρισμένης περιφοράς ( τροχιάς = κυκλικής διαδρομής ) του ηλίου κυριαρχούσαν δύναμιν οι μεν Αιγύπτιοι ονομάζουν Ώρον, οι δε Έλληνες Απόλλωνα” ( βλ. 13 και 61 ) .
“Και από τους αστέρες τον Σείριον θεωρούν ( οι Αιγύπτιοι ) ως άστρον της Ίσιδος, διότι έχει την ιδιότητα να προκαλή ύδωρ…” ( βλ. 33 ) .
“Υπάρχουν λόγου χάριν μερικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ανεπιφυλάκτως ότι ο Όσιρις είναι ο ήλιος και ότι αυτός ( ο ήλιος ) ονομάζεται υπό των Ελλήνων Σείριος…” ( βλ. 13 ) .
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ “ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ”.

………….

“Εις την Ελληνικήν Μυθολογίαν πράγματα άττα πόρρω απέχουν του μύθου και Ιστορίαν αποτελούν”.
Αριστίων Αρέθας.

………….

[ Ο πλανήτης Ζεύς, ο πέμπτος κατά σειράν πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, εθεωρήθη ως η αρχή της τάξεως, της αρμονίας και της αυξήσεως της σοφίας, της δικαιοσύνης και της ευτυχίας.
Οι ευμενώς επηρεαζόμενοι υπ’ αυτού είναι ειλικρινείς και αισθηματικοί, ιστάμενοι προ των άλλων ανθρώπων αβιάστως, επειδή δε συνήθως συγκεντρώνουν εις χείρας των την εξουσίαν, καθίστανται οι προστάται της ελευθερίας. Αντιθέτως, οι επηρεαζόμενοι δυσμενώς υπό του Διός, είναι ηδυπαθείς, υπερήφανοι και καυχησιολόγοι, θρησκόληπτοι, άνομοι και ανήθικοι. Η σοφία μετατρέπεται, εις την περίπτωσιν αυτήν, εις πονηρίαν, μηχανορραφίαν και υποκρισίαν] . ( Βλ. το εισαγωγικόν σημείωμα του Καθηγητού της Αστρονομίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών Κωνσταντίνου Χασάπη, εις το Η. Κεφ. του Τόμου “ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ” του “ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ‘ΗΛΙΟΥ’ ” ) .

………….

“Εκείνοι που καθώρισαν των θεών τα ονόματα, δεν ήταν ασήμαντοι, αλλά κάποιοι αστρονόμοι και λεπτολόγοι”.
Πλάτωνος “ΚΡΑΤΥΛΟΣ” ( 401 ) .

………….

“Εις τους μεταγενέστερους από τους αρχαίους και παμπάλαιους ( Ανθρώπους ) υπάρχει μία παράδοσις κληροδοτηθείσα και εκφρασμένη εις σχήμα μύθου. Κατ’ αυτήν τα άστρα είναι θεοί και το θείον περικυκλώνει ολόκληρον την φύσιν… τους χαρακτηρίζουν λοιπόν ως ανθρωπομόρφους και τους δίδουν μορφήν που έχουν μερικά ζώα, και άλλα γνωρίσματα συγγενικά και παρόμοια προς αυτάς τας ιδιότητας, Εάν όμως ξεχωρίση κανείς και πάρει από αυτά ( τα άστρα ) την αρχικήν βάσιν, ότι δήλα δη επίστευσαν ( οι αρχαίοι και παμπάλαιοι Άνθρωποι ) ότι αι πρώται ουσίαι είναι θεοί, θα ημπορέση να διαπιστώση ότι όντως πρόκειται περί θεικών πίστεων, και ότι εν μέσω εναλλαγών, καθ’ ας με την σειράν των και αναλόγως προς την δύναμιν εκάστης εποχής αι τέχναι και αι φιλισοφικαί επιστήμαι κατ’ επανάληψιν κατά πάσαν πιθανότητα ανεκαλύφθησαν και εχάθησαν, αι δοξασίαι αυταί των προγόνων μας διετηρήθησαν μέχρι των ημερών μας σεβάσμια λείψανα”.
Αριστοτέλης “ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ” ( βλ. Λ’. 8 ) .

………….

Οι Έλληνες, ως γόνοι Θεών, τις γνώσεις τις κατείχαν κληρονομικά από εποχές που χάνονται στο βάθος του χρόνου, όπως λέει και ο Πλάτων στον ΤΙΜΑΙΟ. :

“Αυτός εδώ ο Κόσμος είναι απεικόνισις κάποιου άλλου Κόσμου”.

”Θα ήτο ματαιοπονία να ομιλήσωμε ( να ομιλούμε ) δια τους χορούς ( τας κινήσεις και περιστροφάς ) των άστρων αυτών, δια τις κατά ζεύγη εμφανίσεις των, δια την οπισθοδρόμησιν και προχώρησιν των τροχιών των δια το ποίοι από τους θεούς αυτούς ( τους αστερισμούς και τα άστρα ) πλησιάζουν αναμεταξύ των και ποίοι φθάνουν εις το αντίθετον σημείον κατά τους συνδυασμούς όπου γίνονται μεταξύ αυτών, δια το ποίοι απ’ αυτούς και ύστερα από ποίους και πότε περνά ο καθένας τους εμπρός από τον άλλο και έτσι άλλοτε μας κρύβονται και άλλοτε μας εμφανίζονται και δημιουργούν φόβον και προγνωστικά σημεία, εις όσους απ’ τους ανθρώπους δεν έχουν την ικανότητα να σκεφθούν λογικώς επ’ αυτών των φαινομένων, περί των μελλόντων να συμβούν…
Υπερβαίνει τας δυνάμεις μας το να ομιλήσωμε περί των άλλων δαιμόνων ( Θεών = Αστερισμών και Άστρων ) και να εξακριβώσωμεν τα περί της γεννήσεώς των, ως προς τούτο πρέπει να πιστεύσωμε όσους ομίλησαν προ ημών, που ήσαν, καθώς έλεγον, απόγονοι θεών και ασφαλώς εγνώριζον πολύ καλά τους προγόνους των. Είναι αδύνατον, λοιπόν να μη πιστεύσωμε εις τους απογόνους των Θεών, μολονότι αυτοί ωμίλησαν χωρίς πιθανάς και αναγκαίας αποδείξεις, επειδή όμως αυτοί ισχυρίζονται ότι ομιλούν δια οικογενειακά των ζητήματα πρέπει να τους πιστεύσωμεν ακολουθούντες τα καθιερωμένα…

………….

Αυτά … και μην ακούτε τις σειρήνες ( υβρίδια, άνομους και ανήθικους, πονηρούς μηχανορράφους και υποκριτές “παγκοσμιοποιητές” ) που εκμεταλλεύονται τις περιοδικές εκφάνσεις των φυσικών φαινομένων, επιβάλλοντας “φόρους περιβάλλοντος” – “κλιματικής αλλαγής” – “φόροι ρύπων” , τρομοκρατώντας τους ανθρώπους, αιώνες τώρα μετά την επιβολή του σκότους, αφού έκαψαν τις βιβλιοθήκες και εξαφάνισαν τις γνώσεις των Ελλήνων, κάνοντας την ανθρωπότητα απαίδευτη …

Πλάτων Πισατίδης

…………………………………………………..