Αυτοκράτωρ Τραϊανός: “Ευτυχή Μάξιμε … Έχε προ οφθαλμών ότι Αθηνών, ότι Λακεδαίμονος άρχεις … τίμησον το αρχαίον κλέος του έθνους τούτου ποιητών και πολεμιστών …”

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Αυτοκράτωρ Τραϊανός: “Ευτυχή Μάξιμε … τίμησον το αρχαίον κλέος του έθνους τούτου ποιητών και πολεμιστών” http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2008/11/blog-post.html

[ … Αύτη δε υπήρξε βεβαίως η ευτυχεστέρα περίοδος της ρωμαικής κυριαρχίας. Ο χρηστός Τραιανός, ο βασιλεύσας από του 98 μέχρι του 117, ανεδείχθη είς των εξαιρέτων του ελληνικού έθνους ευεργετών. Επί Τραιανού απεστάλη εις την Ελλάδα ο Μάξιμος ως διορθωτής των ελευθέρων πόλεων, ήτοι ως έκτακτος απεσταλμένος, εντολήν έχων να ρυθμίση τα εσωτερικά των πόλεων τούτων πράγματα. Εις τούτον δε τον Μάξιμον έδωκεν ο του βασιλέως υπουργός και πιστός φίλος Πλίνιος ο νεώτερος, οδηγίας μαρτυρούσας, ότι αν υπήρξαν Ρωμαίοι εξυβρίσαντες την ασθενή Ελλάδα, πολλοί όμως αυτών εσεβάσθησαν τα ιερά αυτής ερείπια.

{ Ευτυχή Μάξιμε, έλεγον αι οδηγίαι εκείναι, ο αυτοκράτωρ σε πέμπει εις την Αχαίαν, εις την Ελλάδα, εις την πατρίδα της κομψότητος, των γραμμάτων, της γεωργίας. Εν τη μακαρία εκείνη γη ο αυτοκράτωρ ανατίθησιν εις σε πόλεις ελευθέρας, άνδρας ελευθέρους, των οποίων αι αρεταί, αι πράξεις, αι συμμαχίαι, αι συνθήκαι, ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, σκοπόν κύριον είχον την διατήρησιν και την υπεράσπισιν της ελευθερίας, του καλλίστου τούτου των δικαιωμάτων της φύσεως, Κατανόησον το μέγεθος της ανατεθείσης σοι εντολής. Τίμησον τους θεούς τους κτίτορας της των Αθηναίων πατρίδος, τίμησον το αρχαίον κλέος του έθνους τούτου ποιητών και πολεμιστών, σεβάσθητι το ιερόν γήρας των πόλεων. Μη λησμονήσης ποτέ ότι οι Ρωμαίοι ημείς από της Αττικής παρελάβομεν το δημόσιον ημών δίκαιον, και ότι, ενώ επιβάλλομεν εις τα νικηθέντα έθνη τους νόμους ημών, επικαλούμεθα παρά των Ελλήνων τους νόμους τους οποίους εις εαυτούς έδωκαν. Έχε προ οφθαλμών ότι Αθηνών, ότι Λακεδαίμονος άρχεις, και ότι σκληρόν και βάρβαρον είναι να εξυβρίσης την σκιάν της απολεσθείσης ελευθερίας. Ενθυμού μάλλον οποίαι υπήρξαν αι πόλεις αύται ή οποίαι σήμερον εισί. }

Και αι αγαθαί αύται οδηγίαι φαίνεται ότι ετηρήθησαν ακριβώς υπό του Μαξίμου, εάν κρίνωμεν εκ τούτου ότι οι πάντες Έλληνες ανέθεσαν εν Ολυμπία ανδριάντα του Τραιανού.
Κατά δυστυχίαν δεν γνωρίζομεν λεπτομερέστερον τας υπό του βασιλέως τούτου επιδαψιλευθείσας εις την Ελλάδα χάριτας’ τούτο μόνον εκ του Παυσανίου μανθάνομεν, ότι ηύξησε τον αριθμόν των ελευθέρων πόλεων, αναδείξας ελευθέρους και αυτονόμους τους εν Μεσσηνία Μοθωναίους. Σημειώσωμεν προς τούτοις ότι, του Τραιανού βασιλεύοντος, εκτίσθη εν Αθήναις, επί του λόφου του Μουσείου, του κειμένου προς το νοτιοδυτικόν της Ακροπόλεως, το μέχρι σήμερον σωζόμενον, ει και οικτρώς ηκρωτηριασμένον, μνημείον Φιλοπάππου του Βησαιέως όστις ήτο έγγονος Αντιόχου του δ’ , του τελευταίου βασιλέως της εν Συρία Κομμαγηνής, ό εστιν απόγονος του περιφανούς των Σελευκιδών οίκου. Ο Φιλόπαππος ούτος όστις πιθανώς ευηργέτησε την πόλιν δια της ευπορίας αυτού, απέθανεν ενταύθα ως πολίτης Αθηναίος’ επελέγετο δε Βησαιεύς εκ δήμου Βήσης εις όν κατελέχθη. … ]

“ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ” , Παπαρρηγόπουλου, βιβλίον όγδοον, σελ.65, εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.
_______________________
[[ Κατά δυστυχίαν δεν γνωρίζομεν λεπτομερέστερον τας υπό του βασιλέως τούτου επιδαψιλευθείσας εις την Ελλάδα χάριτας ]]

Πολύ “περίεργο” , το σκοτάδι γύρω από τον Τραϊανό !!!!
Ενώ σε άλλους αυτοκράτορες της Ρώμης “φόρτωσαν” όλες τις καταστροφές μάλιστα παραφουσκωμένες !!!!!
Για τον Τραιανό, μη βρίσκοντας τίποτα καταστροφικό να του προσάψουν, και λόγω της υπερπροστασίας προς τους Έλληνες, τον “εξαφάνισαν” !!!!!!

…………………………………………

Αφήστε μια απάντηση