Αθανασία Γεωργοσοπούλου: ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΑΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (το λες και γενοκτονία)

ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΑΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (το λες και γενοκτονία)

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ,Ν.2717/1999 ,(ΦΕΚ. Ά 97) ,και στα άρθρα 200-205 προβλέπεται ο τρόπος της χορήγησης αναστολών αναγκαστικής εκτέλεσης ,αναφορικά με τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές των φορολογουμένων -ασφαλισμένων

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
«Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής.».
Αυτό σήμαινε ότι μετά την άσκηση ανακοπής κατά της ΔΟΥ και των λοιπών ταμείων μπορούσαμε να ασκήσουμε και αίτηση αναστολής , να λάβουμε δε και προσωρινή διαταγή , προκειμένου μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής ή της ανακοπής να μην υποχρεούσαι να πληρώσεις το ποσόν που σου είχε επιβληθεί , αλλά και να μην μπορεί η Διοίκηση και τα Ταμεία να σου επιβάλλουν κανένα μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης στην ακίνητη περιουσία σου…
Από τότε που δημιουργήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή είσπραξης Ασφαλιστικών εισφορών , ήτοι το ΚΕΑΟ , το δικαίωμα άσκησης αναστολής κατά των πράξεων επιβολής προστίμων από την ως άνω Αρχή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
. Η μόνη δυνατότητα πλέον για τον ασφαλισμένο στο ΙΚΑ είναι να ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση και να πληρώνει κανονικά ,ακόμη κι αν παράνομα και καταχρηστικά του έχουν επιβληθεί κάποιες εισφορές .Ακόμη κι αν πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει , με αποτέλεσμα αν βγεί εκτός ρύθμισης να κινδυνεύει με κατάσχεση των ακινήτων του .Έτσι η Διοίκηση δεν διακινδυνεύει να χάνει την ροή των εσόδων που ανάμενε από εμάς.Διακινδυνεύουμε όμως εμείς την επιβιώσή μας αδέλφια μου. Διαβάστε :

Νόμοι 4172/2013 Αρθρο 101

Αρθρο 101. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

1. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό:
α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,
γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο,
δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο..

9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και από 1.1.2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των οικείων οργανισμών εντάσσονται σταδιακά και λοιποί οργανισμοί, στους οποίους, μετά την ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται:
i) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής οφειλής,
ii) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
β) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ο οφειλέτης με αίτησή του μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει.
γ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τις καθυστερούμενες οφειλές μέχρι 31.12.2012, και με την επιβάρυνση που προβλέπεται από το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ.1 και ΙΑ.2, περίπτωση 11 του ν. 4152/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4158/2013, για τις καθυστερούμενες οφειλές από 1.1.2013.
δ) Η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα οικεία ταμεία πριν την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. συνεχίζεται από το Κ.Ε.Α.Ο..
ε) Ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.Α.Ο. εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποβάλλεται για τελική έγκριση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται από της ένταξης κάθε οργανισμού στη διαδικασία είσπραξης μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.. Οι διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών διατηρούνται για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής.
____________________________________________________

Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ενώ πλέον αρμόδια για την βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών μας εισφορών όλων των Ταμείων καθίσταται μια Ανεξάρτητη Αρχή , με απόλυτη λογιστική και διοικητική αυτοτέλεια , της οποίας ουδείς γνωρίζει είτε την νομική μορφή με την οποία λειτουργεί , είτε το πώς διοικείται , ούτε το που αποδίδονται τα έσοδα που αυτή εισπράττει , πλέον εμείς οι ασφαλσιμένοι έχουμε στερηθεί ένα πολύ σημαντικό ένδικο βοήθημα , συνεπεία ενός εφαρμοστικού -μνημονιακού νόμου..
Το να καταργείται με έναν παράνομο εφαρμοστικό νόμο ,που έρχεται να εφαρμόσει ένα επίσης παράνομο μνημόνιο , μια διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Δικονομία-ήτοι ενός ανώτερου κανόνα δικάιου- είναι η απόλυτη καταστρατήγηση μιας πληθώρας ατομικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει προσβληθεί στο ΣτΕ, εάν είμασταν σίγουροι ότι το Άνώτατο Ακυρωτικό μας θα εφάρμοζε τον νόμο…. (εννοείται ότι δεν έχουμε προσφύγει ακόμη στο ΣτΕ γιατί πολύ αμφιβάλλουμε για την δικανική του κρίση επί του ώς άνω πολύ σοβαρού θέματος)

Αδέλφια μου ζούμε στην εποχή όπου έχουμε αφήσει το Κράτος και την Διοίκηση να λειτουργεί σε βάρος μας, με παράλογο και παράδοξο τρόπο ,σχεδόν γενοκτονικά θα έλεγα…..

Η ως άνω διάταξη αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ενός Κράτους που αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πηγή εσόδων και πλουτισμού ,χωρίς να σέβεται τις στοιχειώσεις ανάγκες του πολίτου και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βιώνουμε σήμερα ως κοινωνία .

Αδέλφια μου πότε θα καταλάβουμε ότι αυτό το Κράτος είναι εχθρός των πολιτών του , ήτοι ημών των Ελλήνων????????

Ξυπνήστε.
Νομοθετούν και μας σκοτώνουν !!!!!!!!!!!!!!!!

Αφήστε μια απάντηση