ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΒΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΥΓΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΟΥΛΙΑ ΝΕΡΟ

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

images30 Μαρτίου 2010 Ποιος Χριστός? Αυτός που τσακώνεται με τη Σαμαρείτιδα, από ποιούς θα έρθει η σωτηρία του Ισραήλ;

[… 1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης- Ιω 3:26
2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ’ οι μαθηταί αυτού- 
3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν. 
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας. 
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32
6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη. 
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω. 
8 Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς. 
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ’ εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Λκ 9:52, Ιω 8:48
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ’ αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων. 
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; Ιερ 2:13
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού; 
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ. 
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. 
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα· 
18 διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου· τούτο αληθές είπας. 
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14
20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Δτ 12:5, Δτ 12:11, Α’ Βασ 9:3, Β’ Χρ 7:12
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. 
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Β’ Βασ 17:29, Γεν 12:3, Γεν 18:18, Γεν 22:18, Γεν 26:4, Εβρ 7:14 ]

( ΙΩΑΝΝΗΣ, κεφ.4. )
—-
1. -Γιατί κρύβεται από τους Φαρισαίους; Επειδή, λέει, κάνει περισσότερες… βαπτίσεις από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή !!!!

2. -Τι φοβήθηκε και την κοπανάει από την Ιουδαία και πάει στη Σαμάρεια ;;;

3. -Καλά, ένας υιός θεού, είναι δυνατόν να… κουράζεται ;;;;

4. -Διψάει ο υιός του θεού ;;;

5. -Τι μας λέει εδώ ο Ιωάννης; Ότι η Σαμαρείτιδα τον ρωτάει λέγοντάς του, πως ένας Ιουδαίος ζητά νερό από μια Σαμαρείτιδα; Και δίνει αμέσως την εξήγηση της άρνησής της, ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες βρίσκονται σε διχόνοια !!!!!!!!!

6. -Και την αρχίζει ( ο υιός ) στο ψηστήρι παρακαλώντας την δεύτερη φορά να του δώσει να πιεί ( είχε κορακιάσει από τη δίψα ο… υιός θεού ), λέγοντάς της, άμα μου δώσεις να πιώ, εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό…

7. -Φέρτα από δω, φέρτα από κει, νερό δεν ήπιε !!!! Και του ρίχνει την ατάκα η Σαμαρείτις:
[Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχομαι εδώ να αντλώ.]

8. -Κόκκαλο ο… υιός, αλλάζει κουβέντα και της ρίχνει τη σπόντα : έλα με τον κηδεμόνα σου.. ( ε, συγγνώμη, ήθελα να γράψω, με τον άντρα σου )…. Όχι, πέστε μου, σε μια περιοχή το πολύ 40 χιλιόμετρα ακτίνα, μια γυναίκα που έχει αλλάξει ΠΕΝΤΕ άνδρες και συζεί με έναν ΕΚΤΟ, είναι ή δεν είναι, ένα σπάνιο φαινόμενο, ειδικά για εκείνη την εποχή ;;;;
Και είναι δυνατόν, να μην το είχαν γράψει οι… εφημερίδες ( οι κουτσομπόλες ) της εποχής ;;;

Τώρα μένει κάγκελο η Σαμαρείτις, ένα-ένα το σκορ στις ατάκες, στις μπηχτές και στις σπόντες, αλλά ως παμπόνηρη γυνή, λέει μέσα της, δε θα μου βγεις εσύ από πάνω και του τη ρίχνει: Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν !

9. -Και εκείνη την ώρα, τα παίρνει ο… υιός και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο !!!
Άκου, γυναίκα, να τόχεις υπόψιν σου, ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε και στα Ιεροσόλυμα θα μπορέσετε να προσκυνήσετε τον πατέρα, γιατί εσείς ΔΕΝ ξέρετε τι προσκυνήτε, ενώ ΕΜΕΙΣ το ξέρουμε εκείνο που προσκυνούμε και ξέρουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους !!!

ΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΣ… ΥΙΕ ;;; ΟΧΙ.. .ΕΣΥ ;;;; Και τι ήταν αυτό που ΕΣΕΙΣ ξέρατε, ενώ οι Σαμαρείτες το αγνοούσαν ;;;
 
Εν τω μεταξύ νερό δεν είχε πιεί ακόμα ( και ούτε ήπιε γιατί κουβάς και σκοινί ήταν της Σαμαρείτιδας, τα πήρε κι έφυγε ) !!!!!!!

Μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε πολλά… χριστιανικά παραμυθάκια περί της Σαμαρείτιδος στο διαδίκτυο… 

14 Απριλίου 2011 … ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ, ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση