Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10731047_1570828259812975_8071735757657137532_nΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ

Όταν οι Έλληνες με την βοήθειαν του Δουρείου Ίππου άλωσαν την πόλιν του Ιλίου, ό Αινείας, ο υιός του Αγχίση και της θεάς Αφροδίτης, μαζί και με άλλους επιφανείς Τρώες, εκλίσθη σε ένα οχυρωμένον τμήμα της Τροίας και από εκεί απέκρουε τους Αχαιούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να γίνουν κύριοι ολοκλήρου της πόλεως.
Με την προτροπήν όμως των πλέον ψύχραιμων Ελλήνων αρχηγών, επείσθησαν οι ανθιστάμενοι Τρώες να εγκαταλείψουν την πόλιν και να φύγουν χωρίς να τους βλάψει κανείς, με τον όρον να πάρουν μαζί τους από τα υπάρχοντά τους, μόνον ό,τι εδύνατο να μεταφέρει ο κάθε ένας τους χωρίς υποζύγιον.
Οι σύντροφοι του Αινεία, εφορτώθησαν με ό,τι πολύτιμον είχαν, χρυσόν, άργυρον, ή ακριβά όπλα και αντικείμενα και αποχωρούσαν. 
Τότε ο Αινείας βλέποντας τον ανήμπορον γέροντα πατέραν του Αγχίσην, να μην είναι εις θέσιν να πεζοπορήσει, τον εσήκωσεν στους ώμους του και επήρεν μόνον αυτόν μαζί του, μη δυνάμενος να σηκώσει τίποτε άλλο. 
Οι Έλληνες, οι οποίοι είδαν την πράξιν του Αινεία, εθαύμασαν την ευσέβειαν του ανδρός και συγκινημένοι από τον κώδικα αξιών, τον οποίον εκείνος ετήρει ακόμη και στις πλέον δύσκολες ώρες, τον εσταμάτησαν και του επέτρεψαν να πάρει μαζί του ό,τι εκείνος ήθελε από τον οίκον και την περιουσίαν του. Αλλά εκείνος και πάλιν προετίμησε να μεταφέρει τα ξόανα των θεών και τα ιερά κειμήλια του οίκου του, από άλλα πολύτιμα αντικείμενα. 
Η πράξις αυτή του Αινεία έχει μείνει στην Ιστορίαν ως φωτεινόν παράδειγμα της αγάπης και της τιμής, την οποίαν πρέπει να τρέφουν οι άνθρωποι προς τους γονείς τους και της ευσεβείας προς τις αρχές και τις αξίες, τις οποίες ολίγοι σήμερον κρατούν ακέραιες όχι μόνον σε δύσκολες περιόδους, αλλά και στην απλήν καθημερινότητάν των. 

23/10/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση