ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ(22/9/480π.χ.χ.) ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΗΡΕΩΝ

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Για την επέτειο της εν Σαλαμίνι Ναυμαχίας (22/9/480 π.χ.χ.), δηλαδή πριν 2493 έτη…

Τύχη αγαθή. – Ήρθε στα χέρια μας ένα σπάνιο εύρημα!
Ένα σύγγραμμα που έχει γραφτεί από τον Ιωάννη Β. Πατσουράκο, Καθηγητή των Ελληνικών Γραμμάτων, Δικηγόρο, και τυπώθηκε στον Πειραιά από το τυπογραφείο ΜΙΧ. Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, το 1931, το οποίο φέρει τίτλο “ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” και φέρει σφραγίδα (ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1934),  

έχει δε αφιέρωση του συγγραφέα προς τα παιδιά του την παρακάτω:  

“ΤΟΙΣ ΑΡΡΕΣΙΝ ΕΜΟΙΣ ΤΕΤΤΑΡΣΙΝ ΥΙΕΣΙΝ
ΒΡΑΣΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΩ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΙ,
ΜΙΝΔΑΡΩ-ΔΗΜΗΤΡΙΩ, ΚΑΙ ΑΓΗΣΑΝΔΡΙΔΑ-ΑΝΔΡΕΑ,
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΙΝ ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ”
Ο Συγγράψας.
_____________ ___________ ______________

Εις ΜΝΗΜΗΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που έπεσαν ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ και ΕΣΤΙΩΝ ανά τους αιώνας, ειδικά των ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ ΤΟΥ 1821, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ,  
ΗΡΩΩΝ ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥ 1940, ΜΗ ΕΞΕΡΟΥΜΕΝΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ,  
ζητώντας την άδεια από τους απογόνους του συγγραφέα και τον Δήμο του Πειραιά, τιμής ένεκεν και εις μνήμην,αναρτούμε το απόσπασμα του βιβλίου του συγγραφέα, με τα ονόματα των πλοίων, τα οποία πήραν μέρος στη ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, τα ονόματα των Ναυπηγών,και τα ονόματα των Τριηράρχων και Συντριηράρχων.  
Πριν όμως πρέπει να αντιγράψουμε και από τη σελίδα 7 του συγγράμματος το παρακάτω:  

“ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ”
“Προ ενός περίπου αιώνος, ή ακριβέστερον προ ενενήκοντα έξ ετών, την δωδεκάτην δηλαδή Σεπτεμβρίου του έτους 1834, ανασκαπτομένων των θεμελίων του εν τη πόλει μας Τελωνείου, ήλθεν εις το φως σειρά πλακών ενεπιγράφων, τας οποίας μεταγενέστερον κοιλανάντες (ευτυχώς ουχί επί της ενεπιγράφου πλευράς) συμπολίται μας εκλιπόντες μετεχειρίσθησαν ως υδραγωγούς.
Αι επιγραφαί αύται ως εκ της επηρείας της υγρασίας και της συνήθους απροσεξίας των εργατών εθραύσθησαν δυστυχώς εις τεμάχια. Ταύτα όμως ευτυχώς ο αοίδιμος Έφορος των Αρχαιοτήτων τότε Κ. Πιττάκης μετέφερεν, ως ο ίδιος περιέγραψεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα κατά το 1857, εις τον ναόν τον επικαλούμενον τότε “Μεγάλη Παναγία”, αντέγραψε το περιεχόμενόν των επιμελώς, και εδημοσίευσεν εις την Αρχαιολογικήν Εφημερίδα, διότι εν τούτοις, δημοσιευθείσιν υπό του Boeck εξ αντιγράφου του Ρόσς, παρετήρησεν ικανήν πρός το πρωτότυπον διαφοράν και παράλειψιν ολοκλήρων στίχων.
Τας σπουδαιοτάτας επιγραφάς ταύτας δεν σκοπώ βέβαια να επαναγράψω, ουδ’ εν αντιγράφω συμπληρών ή διορθών σημείά τινα, τα οποία και εγώ επί του κειμένου τούτων παρετήρησα, αλλ’ εκ τούτων θα αναγράψω τα ονόματα μόνον των πολεμικών πλοίων, τετρήρων, τριήρων και τριακοντόρων, εκ των οποίων αι πλείσται, αν όχι όλαι, υποτίθεται τουλάχιστον, ει μη τι άλλο, ότι θα ήσαν συνώνυμοι προς τας μετασχούσας της εν Σαλαμίνι γιγαντομαχίας, ήτις έσωσεν οριστικώς την ελευθερίαν της Ελλάδος και τον πολιτισμόν του Κόσμου.
Προς τούτοις δε εν ιδίοις καταλόγοις θα αναγράψω τα ονόματα των Ναυπηγών εκάστης εξ αυτών, τα ονόματα των τριηράρχων και συντριηράρχων αυτών,……”
___________ ___________ ______________
ΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.  

altaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt

 

06 Δεκεμβρίου 2008 “ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1860”

Ένα σπάνιο βιβλίο για τον αρχαίο Πειραιά!!!
Σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα…
___________________________________________________________
“ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ, 1932.
απόσπασμα:

[Κ. ΙΒ’
“ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΥΡΕΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1860”
Επί τη ευκαιρία της συγγραφής πονήματος τρόπον τινά αρχαιολογικού αφορώντος τον Πειραιά δεν έκρινα άσκοπον να περιλάβω εν αυτώ καί τινας παλαιάς επιγραφάς, εκ των οποίων μόνων καταφαίνεται η ιδία του Πειραιώς υπόστασις, διότι εν τη λοιπή δράσει είχε μηδενισθή υπό των Αθηνών, καίτοι εν τοις κόλποις αυτού περιείχεν ολόκληρον την δύναμιν και την δόξαν εκείνων. Τούτ’ αυτό κινδυνεύει να πάθη και σήμερον, αν δεν ληφθώσιν υπό των δυναμένων μέτρα δραστήρια προς απόκρουσιν του προφανεστάτου αυτού κινδύνου. Ιδού αύται.-

1) “Πάμφιλος Προθώνη
Τορωναίος Τορωναία.”
Η επιγραφή αύτη ευρέθη εις το παρά τον “Καραβάν” αρχαίον Νεκροταφείον του Πειραιώς τον Σεπτέμβριον του έτους 1833. Είναι εγλυμμένη επί στήλης μαρμαρίνης, ήτις αντί γλυφής έφερε γραφήν δι’ ερυθρού χρώματος ανδρός και γυναικός, όπερ ήτο εκ των σπανίων αρχαιολογικών ευρημάτων. Και εκ ταύτης καταφαίνεται, ότι αρχαιόθεν ο Πειραιεύς ήτο πόλις επηλύδων εκ πάσης Ελλάδος.

(ζωγραφιές επί μαρμάρου!!!)

2)….
…….
26)”………. ετέρων κατά το πρότερον, έχει δε και την υπεροχήν. Ει δ’ άρα τούτο μη γένοιτο ου παρά την γνώμην και παρά την ημών αυτών ασθένειαν δια την άλλην Τυχικήν καταδρομήν του κοινού Θρησκεύματος βουλευσόμενον καθήκειν οι ομοιόδοξοι κοινή επί πάσιν και μη του ιδία εαυτώ μα τον Δία’ δι’ ού δε νομίζω εφεδρίας της εκ των λόγων περιγεγενημένης αυτώ και χάριν έχειν εν αισθήματι αυτού παρά του πειρασμώ χρήσθαι τω μη εάσοντι το μέγεθος της δωρεάς μη ουχί ούτως διατεθήσεσθαι, ώστε και έχειν το του πνεύματος τήρημα του τόπου εκείνου, ός περιέχειται και την γνώμην δε την υπέρ της καθ’ ηγεμονίας του σωτήρος της (πόλεως;…. κύπου καθεστάμενος της σαχθ. σόντων κατ’ εκε(ίνην; χρώ κατά τα άλλα δι’… αγαθού κατά την υπέρ θατέρου δυν)αμένου ετέρων περιγ)ενέσθαι……..”
Αύτη ευρέθη παρά τον λιμένα του Κανθάρου κατά το έτος 1836.
Φαίνεται ίσως ότι αφορά διαταγήν του Αυτοκράτορος Ιουλιανού ( του Αποστάτου ή Παραβάτου υπό της Χριστιανικής Εκκλησίας κληθέντος, διότι αποπτύσας τον Χριστιανισμόν “ηλλήνισεν= εγένετο ειδωλολάτρης” ) περί επαναφοράς του αρχαίου ειδωλολατρικού θρησκεύματος και συμβουλήν του Άρχοντος σχετικήν εμφαίνουσαν αδυναμίαν προς κατάπαυσιν της εναντίον της ειδωλολατρείας καταφοράς.

(άλλη μία απόδειξη για τον διωγμό- “καταφορά” του Ελληνισμού!!!)
……..

38) “Αριστόκλεα : Κιτιάς : Αφροδίτη
Ουρανία ευξαμένη ανέθηκεν.”
Αύτη εγλυμμένη επί βάθρου λίθου Υμηττού ανευρέθη εις το Ν. της πόλεως, εν τω νύν Βασ.Περιπτέρω εν έτει 1855, όπερ μαρτυρεί, ότι εκεί υπήρχεν έτερος ναός της Ουρανίας-Αφροδίτης εκτός των τριών άλλων επί του Αφροδισίου της Απάρχου και της Μουνυχίας.
Τας ανασκαφάς εξετέλεσεν ο Γάλλος Συνταγματάρχης De Vassoigne.

39) “Εμέριος
Αρελλίου
Παιδαγωγός
Ερμή
Ηγεμόνι.”
Αύτη εγλυμμένη επί βωμού λίθου Πεντέλης ευρέθη κατά τας αυτάς ανασκαφάς του Γάλλου Συνταγματάρχου Βασσουάϊν. Εκ της επιγραφής ταύτης φαίνεται, ότι ο Ερμής, ο κατ’ εξοχήν θεός του Πειραιώς ως πόλεως εμπορικής ελατρεύετο και υπό την προσωνυμίαν του ηγεμόνος του εμπορίου ή ηγέτου των οδών.
Εκ ταύτης καταφαίνεται, ότι οι αοίδιμοι αρχαίοι συμπολίταί μας εχρησιμοποίουν κατ’ αντίθεσιν προς ημάς “παιδαγωγούς άρρενας”.

40) “Νικίας
Ταμίας
Μητρί θεών.”
Αύτη είναι εγλυμμένη επί “χέρνιβος” (λεκάνης προ της εισόδου των ναών προς ραντισμόν των πιστών) εν τω Μητρώω του Πειραιώς, όπερ ήτο ναός της Μητρός των θεών Ρέας. Εκ των εν τη επιγραφή ταύτη γραμμάτων φαίνεται, ότι ο Ταμίας του ναού της Μητρός των θεών εν Πειραιεί Νικίας έζησε κατά τους χρόνους του Δημοσθένους.
……..]

(“χέρνιψ” !!!!… προς ραντισμόν !!!!, δηλαδή αυτό που λένε σήμερα… “αγιασμό” !!!! Μα να μην έχουν τίποτα δικό τους !!!! Όλα κλεμμένα !!!!!)
Η χέρνιψ, λοιπόν, η λεκάνη για το νίψιμο των χεριών, αλλά και για το ράντισμα !!!!

………………………………………………………

Αφήστε μια απάντηση