ΜΑΧΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣ υιοί του Ασκληπιού και άριστοι ιατροί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

10013836_1463223523906783_64946127_n

Basilis Drosos

ΜΑΧΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣ

Ήσαν υιοί του Ασκληπιού και άριστοι ιατροί, αφού εδιδάχθησαν την ιατρικήν τέχνην από τον Κένταυρον Χείρωνα.
Επειδή διετέλεσαν μαζί με τους επιφανέστερους Έλληνες, υποψήφιοι μνηστήρες της Ελένης, έλαβαν μέρος στον Τρωϊκόν πόλεμον με τριάντα πλοία και με πληρώματα τα οποία έλαβαν από την Αττικήν.
Ήσαν οι πλέον επιφανείς ιατροί του Ελληνικού στρατεύματος, με τον Μαχάωνα να ειδικεύεται στην θεραπείαν των εξωτερικών ασθενειών και των τραυμάτων και τον Ποδαλείριον στην δίαιταν των ασθενών και στην θεραπείαν των ψυχικών παθήσεων.
Ανδραγάθησαν όμως και σαν μαχητές στις διάφορες μάχες περί το Ίλιον.

Σε μίαν από τις μάχες αυτές ο Μαχάων χτυπήθηκε με βέλος από τον Πάριν και ο Νέστωρ τον έφερε στο στρατόπεδο τραυματίαν επάνω στο άρμα του, βοηθούμενος από τον Ιδομενέα. Ήταν ένας από εκείνους, οι οποίοι εκλείσθησαν μέσα στον Δούρειον Ίππον και τελικώς εφονεύθη από τον Ευρύπυλον τον υιόν του Τήλεφου. Έκτοτε οι κάτοικοι της Περγάμου δεν ανέφεραν καθόλου το όνομα του Ευρυπύλου, απαξιώνοντάς τον ως φονέα του υιού του ευεργέτη τους Ασκληπιού.
Ο Νέστωρ έφερε τα οστά του Μαχάωνος στην Γερηνία, όπου τα έθαψε σε μεγαλοπρεπή τάφον, στον οποίον έστησε και χάλκινον στεφανωμένον άγαλμά του. Ο Μαχάων είχε σύζυγον την Αντίκλειαν, θυγατέρα του βασιλέως των Φερών της Μεσσηνίας Διοκλέους, εκ της οποίας εγέννησε αρχικώς δύο υιούς, τον Νικόμαχον και τον Γόργασον, οι οποίοι έμειναν διάδοχοι του θρόνου των Φερών και διεκρίθησαν και αυτοί ως άριστοι ιατροί. Αργότερον απέκτησε και άλλους τέσσερεις υιούς, τον Σφύρον, τον Αλεξάνορα, τον Πολεμοκράτην και τον νεώτερον Ασκληπιόν.

Ο Ποδαλείριος, επιστρέφοντας από την Τρωάδα, εξέπεσε στην Καρίαν και οδηγήθηκε στον βασιλέα της Δαμαιθόν. Η κόρη του βασιλέως της Καρίας Σύρνα είχε πέσει από την σκεπήν της οικίας και εκινδύνευε. Ό Ποδαλείριος κατάφερε να την θεραπεύσει και ο βασιλεύς Δαμαιθόν, έχοντάς τον σε μεγάλην υπόληψιν, του την έδωσεν ως σύζυγον. Του παρεχώρησε δε και την χερσόνησον της Καρίας, στην οποίαν ο Ποδαλείριος έκτισε δύο πόλεις, εκ των οποίων την μίαν την ονόμασε Σύρναν προς τιμήν της γυναικός του.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Ο Μαχάων θεραπεύων το τραύμα του Μενελάου

Αφήστε μια απάντηση