Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά ! (Hebrew is Greek by Joseph Isaac Jahuda)

ΑΛΦΕΙΟΣ: … Σπάρτη-Ιουδαία και φαιδρά…πορτοκαλέα! (ΠΕΡΙ “ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ” ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!) “Ο δε Ιώσηπος, όστις ήτο σύγχρονος του Ουεσπασιανού (αμέσως μετά τον Νέρωνα), ηκολούθησεν εν τη ιστοριογραφία την αυτήν οδόν της συνοικειώσεως, διότι παρεκτός άλλων έγραψεν ιουδαϊκήν αρχαιολογίαν εις βιβλία είκοσι, δι’ ής παρέστησε τα γνωστότερα της ανατολής έθνη, και ιδίως το ελληνικόν, εις στενήν σχέσιν προς το εβραϊκόν, το οποίον άλλοτε ελογίζετο ως όλως μεμονωμένον […]

Όλο το άρθρο