Abraham Zvi Idelsohn…Ξυπνήστε αδέλφια…

Politics ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Ο Ἀβραὰμ* Idelsohn μετέγραψε τη μελωδία του εβραϊκού τραγουδιού Sadigorer των Sadigorer Hasidim (σ.σ. ο Χασιδισμός είναι υποκατηγορία των Υπερορθόδοξων Εβραίων που αναπτύχθηκε στην περιοχή της δυτικής Ουκρανίας )  οι οποίοι είχαν πάρει το όνομά τους από τη μικρή πόλη της Sadigora στη Μπουκοβίνα (σημερινή Ουκρανία)-το 1915 ενώ υπηρετούσε ως αρχιμουσικός στον Οθωμανικό στρατό (που έπαιξε δραματικό ρόλο στην γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων) κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1918 επέλεξε τον σκοπό για μια εορταστική συναυλία στην Ιερουσαλήμ μετά την ήττα των Τούρκων από τον Βρετανικό στρατό. Χωρίζοντας τη μελωδία σε τέσσερα μέρη, ο Idelsohn πρόσθεσε ένα Εβραϊκό κείμενο προερχόμενο από τους Ψαλμούς:

Hava nagila, hava nagila                        Ας χαρούμε, ας χαρούμε

Hava nagila ve-nismeha                         Ας χαρούμε και ας είμαστε χαρούμενοι

Hava neranena, hava nera             Ας τραγουδήσουμε, ας τραγουδήσουμε

Hava neranena ve-nismeha                    Ας τραγουδήσουμε και ας είμαστε χαρούμενοι

Uru, uru ahim                                         Ξυπνήστε, ξυπνήστε αδέλφια

Uru ahim be-lev sameah                         Ξυπνήστε αδέλφια με μια χαρούμενη καρδιά

ΠΗΓΗ

Και στην συνέχεια διαβάζουμε…..ΨΑΛΜΟΙ 119-4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς.
– Θα σου δοθούν τα ακονισμένα βέλη του παντοδυνάμου (θεού) τα ωπλισμένα με άνθρακας πυρός, τα οποία κατακαίουν και ερημώνουν.

5 οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη.
5 Αλλοίμονον! Διότι η παραμονή μου εις την ξένην γην παρετάθη επί μακρόν.

*Ο Ἀβραὰμ στην …Ελλάδα…

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῷ παιδὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραὰμ συμπορευθεὶς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, στελλομένῳ νυμφεύσασθαι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ Ἰσαὰκ γυναῖκα, καὶ διὰ μεσιτείας ὑδρεύσεως ἀῤῥαβωνίσασθαι τὴν Ῥεβέκκαν ἀποκαλύψας· Αὐτός, εὐλόγησον τὸν ἀῤῥαβῶνα τῶν δούλων σου (τοῦ δε) καὶ (τῆς δε) καὶ στήριξον τὸν παρ᾿ αὐτοῖς λαληθέντα λόγον. Βεβαίωσον αὐτοὺς τῇ παρὰ σοῦ ἁγίᾳ ἑνότητι· σὺ γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐδημιούργησας ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνὴ εἰς βοήθειαν καὶ διαδοχὴν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς οὖν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐξαποστείλας τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν σου ἐπὶ τοὺς δούλους σου, τοὺς πατέρας ἡμῶν, εἰς καθ᾿ ἑκάστην γενεὰν καὶ γενεὰν τοὺς ἐκλεκτούς σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου (τόν δε), καὶ τὴν δούλην σου (τήν δε), καὶ στήριξον τὸν ἀῤῥαβῶνα αὐτῶν ἐν πίστει καὶ ὁμονοίᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ· σὺ γάρ, Κύριε, ὑπέδειξας δίδοσθαι τὸν ἀῤῥαβῶνα καὶ στηρίζεσθαι ἐν παντί. Διὰ δακτυλιδίου ἐδόθη ἡ ἐξουσία τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ· διὰ δακτυλιδίου ἐδοξάσθη Δανιὴλ ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος· διὰ δακτυλιδίου ἐφανερώθη ἡ ἀλήθεια τῆς Θάμαρ· διὰ δακτυλιδίου ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων γέγονεν ἐπὶ τὸν ἄσωτον υἱόν· «Δότε γάρ, φησι, δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν». Αὕτη ἡ δεξιά σου, Κύριε, τὸν Μωϋσῆν ἐστρατοπέδευσεν ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ· διὰ γὰρ τοῦ λόγου σου τοῦ ἀληθινοῦ οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ ἡ γῆ ἐθεμελιώθη· καὶ ἡ δεξιὰ τῶν δούλων σου εὐλογηθήσεται τῷ λόγῳ σου τῷ κραταιῷ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ. …

Α! Γιατί δεν έχω τώρα Τη φωνή του Μωυσή;

Μεγαλόφωνα, την ώρα
Οπού εσβηούντο οι μισητοί.
119.
Τον Θεόν ευχαριστούσε
Στου πελάου τη λύσσα εμπρός,
Και τα λόγια ηχολογούσε
Αναρίθμητος λαός.
120.
Ακλουθάει την αρμονία
Η αδελφή του Ααρών, Η προφήτισσα Μαρία, Μ’ ένα τύμπανο τερπνόν