( Βλακεία-Κακοήθεια-Αγραμματοσύνη: Η ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ) > κείμενο του Βασίλη Ραφαηλίδη

ΑΡΘΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βλακεία-Κακοήθεια-Αγραμματοσύνη: Η ΤΡΙΑΔΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ

Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι βλάξ, ένας άλλος αγράμμα­τος κι ένας τρίτος κακοήθης. Μπορεί, δηλαδή, ένα βιολογικό δεδομένο, που είναι η βλακεία, ένα κοινωνικό δεδομένο, που είναι η αγραμματοσύνη και ένα ηθικό δεδομένο, που είναι η κακοήθεια να εμφανίζονται “αυτονομημένα” σε κά­ποιους ανθρώπους. Μπορεί, όμως, να εμφανίζονται και κατά ζεύγη, δημιουργώντας τους εξής συνδυασμούς: 1) Βλακεία συν αγραμματοσύνη, 2) Βλακεία συν κακοήθεια, 3) Αγραμμα­τοσύνη συν κακοήθεια.

Τα πράγματα είναι “απλά” όταν οι παραπάνω “ποιότητες” εμφανίζονται μεμονωμένες. Είναι εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς έναν άνθρωπο που είναι μόνο βλαξ, ή μόνο αγράμματος, ή μόνο κακοήθης. Κι ακόμα, είναι σχετικά εύκολο να έρθει κανείς αντιμέτωπος με ανθρώπους “δυο αρνητικών διαστά­σεων”. Όμως η κατάσταση γίνεται τραγική όταν χτυπάς πά­νω στον συμπαγή τρισδιάστατο βράχο που δημιουργεί η Τριά­δα της Ολικής Συμφοράς: Βλακεία η Μεγάλη, συν Αγραμματο­σύνη η Πλήρης, συν Κακοήθεια η Ολική. Η βλακεία, η αγραμ­ματοσύνη και η κακοήθεια, όταν εμφανίζονται μαζί, και εμ­φανίζονται μαζί πολύ συχνά, δημιουργούν ένα εκρηχτικό μίγ­μα κολοσσιαίας ισχύος, που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα.

Πριν δούμε τι ακριβώς σημαίνει και πώς περίπου λειτουργεί η Τριάδα της Ολικής Συμφοράς, πρέπει να δούμε τι είναι και πώς δουλεύουν οι συχνότερα απαντόμενες στον καθημερινό βίο Δυάδες της Συμφοράς.

Δυάδα πρώτη: Βλακεία συν αγραμματοσύνη. Από δω λεί­πει η τρίτη πλευρά του ισοσκελούς τριγώνου, η κακοήθεια. Κι αυτό, πραχτικά σημαίνει πως ένας αγράμματος και μαζί βλάξ μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αν κι αυτό αμφισβητείται απ’ τον Ευάγγελο Λεμπέση, τον κοι­νωνιολόγο που έδωσε στη βλακεία τη σωστή κοινωνιολογι­κή της διάσταση και μας απάλλαξε απ’ την προκατάληψη να την παραγνωρίζουμε απ’ τις κοινωνιολογικές έρευνες, γιατί είναι βιολογικό δεδομένο. Για τον Λεμπέση, η βλακεία βρί­σκεται στο κέντρο όλων των ανθρωπίνων δεινών, και η κακότητα είναι κάτι σαν “έκκριση του βλακώδους νοός”. Μ’ άλλα λόγια, κατά τον Λεμπέση αποκλείεται να είναι καλός ο βλαξ και βλαξ ο καλός.
Όμως, είναι φανερό πως μια τέτοια θέση παραείναι από­λυτη, Και, εν πάσει περιπτώσει, η αλήθεια της απομένει να αποδειχτεί, πράγμα που μάλλον δεν θα συμβεί. Μέχρι τότε οφείλουμε να δεχτούμε πως ένας αγράμματος, και μαζί βλαξ, δεν αποκλείεται καθόλου να είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αν και ανυπόφορος σίγουρα. Γιατί από μόνη της η καλοσύ­νη δε σημαίνει και πολλά πράγματα. Εκτός, βέβαια, κι αν εί­μαστε καλοί χριστιανοί, οπότε η καλοσύνη, από μόνη της, γί­νεται ύψιστο ιδανικό. Ωστόσο, τόσο καλοί χριστιανοί δεν υ­πάρχουν πια ούτε στον …Παράδεισο, και συνεπώς την καλοσύ­νη πρέπει να την νοούμε μόνο σαν ένα ιδανικό κι όχι σαν ένα κοινό χαρακτηρολογικό δεδομένο.
Λοιπόν, μπορεί να συναντήσει κανείς ένα πολύ καλό άνθρω­πο που ωστόσο είναι και βλαξ και αγράμματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να είναι κατάλληλος για υποψήφιος Άγιος αλλά, σίγουρα, είναι πέρα για πέρα ακατάλληλος για ο,τιδήποτε σοβαρότερο και, κυρίως, ανθρωπινότερο. Το ξαναλέμε: Η καλοσύνη από μόνη της, χωρίς τα παραπληρώματα της εξυπνάδας και της γνώσης είναι πέρα για πέρα ανεπαρκής αλλά και βλαπτική τόσο για τον ίδιο τον καλό άνθρωπο ό­σο και για τους γύρω του. Ά λλω σ τε δεν μας χρειάζονται “καλοί άνθρωποι”, μας χρειάζονται “πλήρεις άνθρωποι”.
Δηλαδή καλοί, έξυπνοι και καλλιεργημένοι. Αυτό, όμως, εί­ναι ένα άλλο ιδανικό, το ίδιο σπάνιο με την χριστιανική αγιό­τητα που λέγαμε. Είναι ένα είδος αγιότητας νιτσαϊκής κατα­γωγής.

Δυάδα δεύτερη: Βλακεία και κακοήθεια. Από δω λείπει η τρίτη πλευρά του ισοσκελούς τριγώνου, η αγραμματοσύνη.
Ώστε, λοιπόν, υπάρχουν “μορφωμένοι” που είναι και βλά-κες και κακοήθεις; Σίγουρα. Εύκολα μπορούμε να συλ­λάβουμε την εικόνα ενός μορφωμένου που του λείπει τελείως το ήθος. Κι απ’ την Ελλάδα ειδικά δεν έλείψαν ποτέ οι “πεπαιδευμένοι” που έφτασαν εκεί που έφτα­σαν “έρποντας, γλείφοντας και με τα κέρατά τους” μάλλον παρά με την παιδεία τους.
Ό μως δύσκολα μπορούμε να συλλάβουμε την ει­κόνα ενός μορφωμένου μεν, βλακός δε. Πρόκειται εδώ για κείνη την ειδική κατηγορία ανθρώπων που ονομά­στηκαν προσφυέστατα “έξυπνοι βλάκες”. Έξυπνοι γιατί τα εγκεφαλικά τους κύτταρα λειτουργούν κα­λά (έχουν και μνήμη, και φαντασία, και αντιληπτική ικανότητα) και βλάκες διότι οι εγκεφαλικές τους λει­τουργίες τελούνται ερήμην των πάντων και έξω από οποιοδήποτε “σύστημα αναφοράς” ή “πλαίσιο αναφο­ράς”, όπως λέμε αλλιώς τη “συγκρότηση” του χαρα­κτήρα, τη συνοχή και τη συνέπεια της συμπεριφοράς, το ήθος που καθοδηγεί και υποβαστάζει τόσο την επί­κτητη γνώση όσο και την κληρονομημένη εξυπνάδα.
Μ’ άλλα λόγια η γνώση από μόνη της είναι δυνατόν να υπάρξει αλλά πρόκειται εδώ για μια γνώση μηχανι­κή, απάνθρωπη, βάρβαρη, που δεν προϋποθέτει την εξυπνάδα παρά μόνο με την τρέχουσα χυδαία έννοια του IQ, δηλαδή της γρήγορης αντίληψης.
Όμως, εξυπνάδα δεν είναι η γρήγορη αντίληψη. Ο Αϊνστάιν, π.χ., ήταν απελπιστικά “αργόστροφος”, πράγμα που δεν τον εμπόδισε καθόλου να προχωρήσει αργά και σταθερά στις μεγαλειώδεις έρευνές του.
Εξυπνάδα είναι κατά τον Μπερξόν, η πλήρη και ισόρ­ροπη λειτουργία του ενστίκτου, της διαίσθησης, του συναισθήματος και της νόησης. Σύμφωνα μ’ αυτόν τον ορισμό, που είναι και ο προς το παρόν πληρέστε­ρος (η ψυχολογία αδυνατεί να δώσει σαφή ορισμό της εξυπνάδας) δε μπορεί να είναι έξυπνος ένας άνθρω­πος με κολοβά ένστικτα, που αποτελούν την πρώτη βαθμίδα της γνωστικής λειτουργίας, με ανύπαρχτη διαίσθηση, που είναι μια γνωστική λειτουργία τοπο­θετημένη λίγο πιο πάνω απ’ το ένστικτο, με στραπατσαρισμένα συναισθήματα που μας επιτρέπουν να κα­ταλαβαίνουμε τον κόσμο με τρόπο νοητικό αλλά εξαιρετικά “χυμώδη”, και με νου που είναι η κορωνί­δα της γνωστικής λειτουργίας και συνιστά την ειδο­ποιό διαφορό του ζώου-άνθρωπος απ’ όλα τα άλλα ζώα, “Έξυπνοι βλάκες” λοιπόν, είναι αυτοί των οποίων η νόηση ξεκόπηκε απ’ τις προηγούμενες βαθμίδες της γνωστικής λειτουργίας, που την υποβαστάζουν και που δημιουργούν τις “αρμονικές”, όπως ο διαμορφωμένος μέσα στο κέλυφος της κιθάρας ήχος που βγάζουν οι χορδές και που είναι ήχος κιθάρας κι όχι άλλου έγχορ­δου οργάνου, όχι γιατί έκπέμπεται απ’ τις αναγκαίες χορδές της κιθάρας αλλά γιατί παίρνει τις αρμονικές του απ’ το ειδικό για την κιθάρα κέλυφος που υποβα­στάζει και τροποποιεί τον ήχο των χορδών. Πάρα πολ­λοί άνθρωποι έχουν νοητικές χορδές αλλά δεν έχουν “κέλυφος” για ν’ αποχτήσει “αρμονικές” η σκέψη που βγάζουν. Το “πλαίσιο αναφοράς της γνώσης” είναι, λοιπόν, σαν το κέλυφος της κιθάρας: Χωρίς αυτό οι νοητικές “χορδές” γίνονται “κύμβαλα αλαλάζοντα”.

Δυάδα τρίτη: Αγραμματοσύνη και κακοήθεια. Από δω λείπει η τρίτη πλευρά του ισοσκελούς τριγώνου, η βλακεία. Κι αυτό σημαίνει πως ένας άνθρωπος μπο­ρεί να είναι έξυπνος, και ταυτόχρονα αγράμματος και κακοήθης. Φυσικά, η εξυπνάδα εδώ δεν έχει καμιά σχέση με τον μπερξονικό ορισμό, που περιγράψαμε παραπάνω. Είναι μια “καθαρή” εξυπνάδα, προσδιο­ρισμένη αποκλειστικά από βιολογικούς παράγοντες.
Είναι, δηλαδή, μια “ξεκρέμαστη” οξεία αντιληπτική ικανότητα, που κάνει τον “έξυπνο” πολύ κατάλληλο για “ηγέτη” αλλά πέραν τούτου ουδέν.
Η έξυπνη αγραμματοσύνη σε συνδυασμό με την κακοήθεια είναι το πιο επικίνδυνο απ’ τα τρία ζεύγη των Δυάδων της Συμφοράς. Είναι το ζεύγος που παράγει τον Ντίλιγκερ και τον Α λ Καπόνε, αλλά και τον Χίτλερ και όλα τα καθάρματα. Ό λο ι αυτοί είναι βλάκες αλλά μόνο με την μπερξονική έννοια. Με την τρέχουσα
έννοια του IQ θα ήταν τεράστιο λάθος να τους αντιμε­τωπίζουμε σα βλάκες.
Ένας κοινωνικός μηχανισμός που ζητάει επίμονα ταχύτητα και άμεση αποτελεσματικότητα είναι φυσικό να κυοφορεί δικτατορίσκους, που θα “τεθούν επικε­φαλής” την κατάλληλη στιγμή, με μοναδικό προσόν το IQ, και συνεπώς την απανθρωπιά και τη βαρβαρό­τητα, που μπορεί να επιβάλλει ο μονοσήμαντος και μο­νοδιάστατα ευφυής.

Ας δούμε, τώρα, πως λειτουργεί η Τριάδα της Ο­λικής Συμφοράς, στην οποία ανήκουν αυτοί που είναι και βλάκες, και αγράμματοι, και κακοήθεις. Είναι φα­νερό πως άνθρωποι αυτής της “ποιότητας” είναι εν­τελώς ακατάλληλοι για ο,τιδήποτε, ακόμα και για “καθάρματα περιοπής”. Είναι μόνο καθαρματάκια. Τέ­τοιοι άνθρωποι δεν θα γίνουν ούτε “αρχηγοί”, ούτε “αρχηγίσκοι”, ούτε “άγιοι” ούτε καν υποδεκανείς στο στρατό, τον οποιοδήποτε στρατό. Τέτοιοι άνθρωποι σχηματίζουν τον λαπά της χύμα κακότητας, ανικανότη­τας και αγραμματοσύνης, που διεισδύει παντού και διαβρώνει τα πάντα. Είναι τα μικρόβια των “κοινωνικών νόσων”, τα αόρατα δια γυμνού οφθαλμού λόγω μι­κρότητας, που γίνονται ορατά μόνο σε περιπτώσεις “επιδημιών” ή σε καταστάσεις “συσπειρώσεων”. Πρό­κειται για ανθρώπους πάρα πολύ κοντά στην κατάστα­ση του ζώου — και ίσως αυτοί να είναι ο ελλείπων κρί­κος ανάμεσα στο ζώο και τον άνθρωπο.
Κατά κανόνα τούτοι οι άνθρωποι αποτελούν την ανθρώπινη “πρώτη ύλη” του φασισμού: Τα τυπικά χαρακτηριστικά των οπαδών του φασισμού (όχι όμως και των φασιστών ηγετών και των οικονομικών υπο-
στηριχτών τους) είναι η βλακεία, η αγραμματοσύ­νη και η κακοήθεια.

Αν πάρουμε υπ’ όψιν πως ο Χίτλερ ήταν όντως “λαοπρόβλητος” (εκλέχτηκε νόμιμα) μπαίνει αυτόμα­το το ερώτημα: Τί απογίνε τούτος ο ανθρωποπολτός μετά την συντριβή του ναζισμού; Μα, δεν απόγινε τί­ποτα. Απλώς υπάρχει πάντα, όπως υπήρχε Kαι πριν απ’ τον Χίτλερ ή τον οποιοδήποτε κακοήθη “μαγνή­τη” που συσπειρώνει εκάστοτε γύρω του τούτα τα αν­θρωπορινίσματα. Υπάρχει “χύμα” παντού στον κόσμο γιατί ο εκρηχτικός συνδυασμός της Τριάδας της Ο­λικής Συμφοράς υπάρχει παντού στον κόσμο. Η βλα­κεία, η αγραμματοσύνη και η κακοήθεια δεν είναι προνόμιο ούτε των Γερμανών ούτε των Ιταλών. Δεν είναι προνόμιο κανενός λαού. Είναι η συνέπεια και το αποτέλε­σμα του μη εξανθρωπισμού του ανθρώπου, κάτω από συνθή­κες που μπορούν να επισημανθούν και που αν αλλάξουν, σίγουρα το μπλοκαρισμένο προτσές του εξανθρωπισμού θα συνεχιστεί.
Ωστόσο, είναι τεράστιο λάθος να πιστεύουμε πως, όπως έ­χουν σήμερα τα πράγματα, είναι αρκετό να γεννηθεί κανείς άνθρωπος για να δικαιούται αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ο άν­θρωπος γίνεται, δεν γεννιέται. Αυτό είναι το δίδαγμα του υπαρξισμού, αλλά και ο θεμέλιος λίθος της επιστήμης της παι­δαγωγικής. Φυσικά δεν αναφερόμαστε εδώ στο βιολογικό γεγονός της γέννησης και της διαιώνισης του ανθρώπινου είδους, αλλά στο κοινωνικό γεγονός του εξανθρωπισμού.

* Βέβαια, το ιδανικό χαρακτηρολογικό πρότυπο που προ­τείνει ο Μπερξόν φαίνεται πολύ απόμακρο και πολύ δυσ­πρόσιτο. Ωστόσο, όσο κι αν μοιάζει κυνικό, το σπάσιμο της Τριάδας της Ολικής Συμφοράς είναι ήδη μια πρόοδος. Ο μεγάλος κίνδυνος δεν προέρχεται απ’ την ανισορροπία που ε­πιβάλλουν οι Δυάδες, αλλά από την ζωοποίηση που υποβα­στάζει την Τριάδα. Άλλωστε, δυο συμφορές είναι προτιμό­τερες από τις τρεις, στην περίπτωση, φυσικά, που δεν μπορεί κανείς να διαλέξει απ’ την αρχή το μπερξονικό χαρακτηρολογικό μοντέλο, όπου αυτά τα τραγικά διλήμματα καταργούνται.
13 Ιανουάριου 1985

………………………………………………………………………………………………………….