Το μαχαίρι της… “αγάπης”

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΟΣΜΟΣ
6
Πηγή φωτογραφίας / Τελικά, δεν έχει σημασία πως έμοιαζε ο Ιησούς… Αν πιστεύετε σε Αυτόν, θα πρέπει να έχετε ως προτεραιότητα τις διδασκαλίες του. Εξάλλου, πολλές από τις μορφές του ήταν κάπως αμφισβητήσιμες. (καταλήγει το άρθρο)

( μη νομίζετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μαχαίρι )

ΑΛΦΕΙΟΣ : Επίκαιρα λόγια … “εορταστικές” μέρες που είναι και όλους έτοιμους να αλληλοσφαχτούν, άλλοι για κυριαρχίες και άλλοι για θρησκείες !!

Οι δύο πρώτες παράγραφοι ( 32, 33 ) του κειμένου, σε απλή ανάλυση λένε: “όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εχθρός μου” !!

Καλή ανάγνωση …

[ … 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· … ] Κατά Ματθαίον, κεφ. 10

……………………………..

32 Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. ( όποιος με παραδεχτεί δημόσια, θα τον παραδεχτώ κι εγώ μπροστά στον επουράνιο πατέρα μου )

33 Όστις δε με αρνηθή έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθή αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. ( όποιος με αρνηθεί δημόσια, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον επουράνιο πατέρα μου )

34 Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. ( μη νομίζετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μαχαίρι )

35 Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής· ( διότι ήλθα να χωρίσω τον άνθρωπο εναντίον του πατέρα του και την κόρη εναντίον της μητέρας της και τη νύφη εναντίον της πεθεράς της )

36 και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού. ( και εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι υπηρέτες του )

37 Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· και όστις αγαπά υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού· ( όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του πάνω από εμένα, δεν αξίζει για εμένα. και όποιος αγαπάει τον γιο του ή την κόρη του πάνω από εμένα, δεν αξίζει για εμένα )
ΜΑΤΘΑΙΟΣ,κεφ.10

……………………………………………….

Δείτε και ακούστε τι λέει ο ελληνικός πολιτισμός για το μαχαίρι της αγάπης: