Πάτερ ἡμῶν και Θεών ἐν τοῖς οὐρανοῖς…

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου…

ΠΗΓΗ: ΦΒ