Παλαιστικὴν γὰρ τέχνην εὗρε Θησεὺς πρῶτος … «μετέωρον ἀράμενος ἔρραξεν εἰς γῆν»

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

 

Nikolaos Samios

Εν σοφία εποίησας:

Ο Θησέας, κατά τον Παυσανία ήταν ο πρώτος που υπέταξε το παιχνίδι της πάλης σε ορισμένους κανόνες και που το ανύψωσε σε τέχνη, ενώ πριν από την εποχή του ήταν ένας πρωτόγονος αγώνας, στον οποίο το σωματική μέγεθος και η δύναμη και μόνο αποφάσιζαν για τη νίκη
… σκότωσε στην Ελευσίνα τον Κερκύονα, γιο του Βράγχου και της νύμφης Αργιόπης. Αυτός ανάγκαζε τους διαβάτες να παλεύουν μαζί του και πάνω στην πάλη τους σκότωνε. Ο Θησέας τον σήκωσε ψηλά και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος («Θησεὺς δὲ αὐτὸν μετέωρον ἀράμενος ἔρραξεν εἰς γῆν». Απολλόδωρος, στην «Μυθολογική Βιβλιοθήκη, Επιτομή , 1.1 – 1.11
«…εἶναι δὲ ὁ Κερκυὼν λέγεται καὶ τὰ ἄλλα ἄδικος ἐς τοὺς ξένους καὶ παλαίειν οὐ βουλομένοις· καὶ ὁ τόπος οὗτος παλαίστρα καὶ ἐς ἐμὲ ἐκαλεῖτο Κερκυόνος, ὀλίγον τοῦ τάφου τῆς Ἀλόπης ἀπέχων. λέγεται δὲ ὁ Κερκυὼν τοὺς καταστάντας ἐς πάλην διαφθεῖραι πλὴν Θησέως, Θησεὺς δὲ κατεπάλαισεν αὐτὸν σοφίᾳ τὸ πλέον· παλαιστικὴν γὰρ τέχνην εὗρε Θησεὺς πρῶτος καὶ πάλης κατέστη ὕστερον ἀπ᾽ ἐκείνου διδασκαλία· πρότερον <δὲ> ἐχρῶντο μεγέθει μόνον καὶ ῥώμῃ πρὸς τὰς πάλας…» ( Παυσανίας Αττικά, κεφ. 39, παραγ. 3).
Δηλαδή, με ΣΟΦΙΑ (ΓΝΩΣΗ) νίκησε ο Θησέας.
ΔΕΙΤΕ στο βίντεο, ποιός άλλος το κάνει αυτό …

…………………………………………………………………