Ο Θησέας και το παιχνίδι της πάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

(Ο Θησέας)….σκότωσε στην Ελευσίνα τον Κερκύονα, γιο του Βράγχου και της νύμφης Αργιόπης. Αυτός ανάγκαζε τους διαβάτες να παλεύουν μαζί του και πάνω στην πάλη τους σκότωνε. Ο Θησέας τον σήκωσε ψηλά και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος («Θησεὺς δὲ αὐτὸν μετέωρον ἀράμενος ἔρραξεν εἰς γῆν». Απολλόδωρος,  «Μυθολογική Βιβλιοθήκη, Επιτομή , 1.1 – 1.11

«…εἶναι δὲ ὁ Κερκυὼν λέγεται καὶ τὰ ἄλλα ἄδικος ἐς τοὺς ξένους καὶ παλαίειν οὐ βουλομένοις· καὶ ὁ τόπος οὗτος παλαίστρα καὶ ἐς ἐμὲ ἐκαλεῖτο Κερκυόνος, ὀλίγον τοῦ τάφου τῆς Ἀλόπης ἀπέχων. λέγεται δὲ ὁ Κερκυὼν τοὺς καταστάντας ἐς πάλην διαφθεῖραι πλὴν Θησέως, Θησεὺς δὲ κατεπάλαισεν αὐτὸν σοφίᾳ τὸ πλέον· παλαιστικὴν γὰρ τέχνην εὗρε Θησεὺς πρῶτος καὶ πάλης κατέστη ὕστερον ἀπ᾽ ἐκείνου διδασκαλία· πρότερον <δὲ> ἐχρῶντο μεγέθει μόνον καὶ ῥώμῃ πρὸς τὰς πάλας…» ( Παυσανίας Αττικά, κεφ. 39, παραγ. 3).

Δηλαδή, με ΣΟΦΙΑ (ΓΝΩΣΗ) νίκησε ο Θησέας.

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΒΑΣΙΣ