ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ, ΑΟΖ, ΚΛΠ…

ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΑΟΖ ΚΤΛ..
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ..
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ: ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΗΚΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ.
ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1958..
.
ΑIΓΙΑΛIΤΙΔΑ ΖΩΝΗ ( “χωρικά ύδατα” 12 ναυτικά μίλια ) :
“Αβλαβής Διέλευση”: Το παράκτιο κράτος δεν µπορεί να σταµατήσει ξένο πλοίο διερχόµενο διαµέσου της Αιγιαλίτιδας Ζώνης του για νηοψία. Επιπρόσθετα, τα πολεµικά πλοία και άλλα κυβερνητικά σκάφη που δεν είναι σε εµπορική αποστολή, εξαιρούνται από υποψία ακόµη και για έγκληµα.
Το άρθρο όµως 30 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Νόµο της Θάλασσας, δίνει το δικαίωµα στο παράκτιο κράτος να απαιτήσει από το πολεµικό πλοίο να εγκαταλείψει αµέσως την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, αν δεν συµµορφώνεται µε τους νόµους και τους κανονισµούς του παράκτιου κράτους, σε ότι αφορά στη διέλευση από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη.
.
“Συνορεύουσα Ζώνη” : Το παράκτιο κράτος µπορεί επίσης να καθορίσει µια Συνορεύουσα Ζώνη παρακείµενη στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη, που να εκτείνεται µέχρι 24 Ναυτικά µίλια από την ακτή και στη ζώνη αυτή µπορεί να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο για την πρόληψη και τιµωρία σε ό,τι αφορά σε παραβάσεις τελωνείων, υγειονοµικές παραβάσεις ή οικονοµικούς πρόσφυγες (Άρθρο 33 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Νόµο της Θάλασσας).
.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ
Άρθρο 1 : ‘Ή κυριαρχία ενός κράτους παράκτιου εκτείνεται πέραν της ξηράς και των χωρικών υδάτων, σε µια ζώνη θάλασσας παρακείµενη στην ακτή που περιγράφεται σαν αιγιαλίτιδα ζώνη”.
Άρθρο 2 : ‘Ή κυριαρχία ενός παράκτιου κράτους εκτείνεται και στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη, όπως και στο υπέδαφος και το βυθό”.
Άρθρο 10 : ‘Ή νήσος είναι µια περιοχή ξηράς που σχηµατίσθηκε από τη φύση, περιβαλλόµενη από νερό, που δεν καλύπτεται από παλιρροΐκά κύµατα. Η αιγιαλίτιδα ζώνη της νήσου µετρείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη Σύμβαση αυτή”.
Άρθρο 14 : “Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σ’ αυτήν τη σύµβαση τα πλοία όλων των κρατών, παράκτιων και µή, έχουν το δικαίωµα της αβλαβούς διέλευσης από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η διέλευση θα θεωρείται αβλαβής το χρονικό διάστηµα που δεν παραβλάπτει την ειρήνη, την τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Τα υποβρύχια είναι οναγκαίο , να διέρχονται εν αναδύσει (ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) και να φέρουν τη σηµαία τους”.
Αρθρο 16 : “Το παράκτιο κράτος µπορεί να πάρει µέτρα να απαγορεύει διέλευση που δεν είναι αβλαβής. Επίσης µπορεί, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των πλοίων, ν’ αναβάλλει προσωρινά σε ορισµένες περιοχές της αιγιαλίτιδας ζώνης την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται ν’ αποκλεισθούν ξένα πλοία της αβλαβούς διέλευσης από στενά που χρησιµοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοϊα.
.
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Άρθρο 30 : Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους
Αν πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται προς τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους που αφορούν στην διέλευση από τη χωρική θάλασσα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα προς αυτό για συμμόρφωση, το παράκτιο κράτος μπορεί να απαιτήσει απ’ αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τη χωρική θάλασσα.
Άρθρο 31 : Ευθύνη του κράτους της σημαίας για ζημία προκληθείσα από πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείται για μή εμπορικούς σκοπούς
Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά στο παράκτιο κράτος προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση πολεμικού ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς, με τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους που αφορούν τη διέλευση από τη χωρική θάλασσα ή με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης ή με άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
.
Άρθρο 33 : Συνορεύουσα ζώνη
1. Σε ζώνη που συνορεύει με τη χωρική του θάλασσα, η οποία ορίζεται ως συνορεύουσα ζώνη, το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκεί τον έλεγχο που είναι απαραίτητος για να:
α) εμποδίζει παραβίαση των τελωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών του νόμων και κανονισμών στο έδαφός του ή στη χωρική του θάλασσα
β) τιμωρεί παραβιάσεις των παραπάνω νόμων και κανονισμών που διαπράχθηκαν στο έδαφός του ή στη χωρική του θάλασσα.
2. Η συνορεύουσα ζώνη δεν μπορεί να εκτείνεται πέρα από τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας.
.
Άρθρο 56 : Δικαιώματα, δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη
1. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη το παράκτιο κράτος έχει:
α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μή, των υπερκειμένων του βυθού της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους 7
β) δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας σύμβασης, σχετικά με:
i) την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών,
ii) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα,
iii) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 7
γ) άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.
2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το παράκτιο κράτος λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδοντα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.
3. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σχετικά με το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφός του θα ασκούνται σύμφωνα με το μέρος VI.
.
Άρθρο 57 : Εύρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας.
.
Άρθρο 76 : Ορισμός της υφαλοκρηπίδος
1. Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφός του που εκτείνεται πέραν της χωρικής του θαλασσας καθ’ όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου του εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαισίου ή σε μια απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση.
2. Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους δεν εκτείνεται πέραν των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως 6.
3. Το υφαλοπλαίσιο περιλαμβάνει την υποθαλάσσια προέκταση της χερσαίας μάζας του παράκτιου κράτους και αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας, του υφαλοπρανούς και του ηπειρωτικού ανυψώματος. Δεν περιλαμβάνει το βυθό του ωκεανού με τις ωκεάνιες ράχες του και το υπέδαφός του.
4. α) Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, το παράκτιο κράτος καθορίζει το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου όπου αυτό εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες το πλάτος της χωρικής θάλασας μετράται είτε:
i) με μια γραμμή που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 δι’ αναφοράς προς τα απώτατα σταθερά σημεία σε κάθε ένα από τα οποία το πάχος των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι τουλάχιστον 1 % της μικρότερης απόστασης από το σημείο αυτό μέχρι τους πρόποδες του υφαλοπρανούς,
ii) με για γραμμή που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 δι’ αναφοράς σε σταθερά σημεία όχι περισσότερο από 60 ναυτικά μίλια από τους πρόποδες του υφαλοπρανούς 7
β) αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά για το αντίθετο, οι πρόποδες του υφαλοπρανούς καθορίζονται ως σημείο της μέγιστης αλλαγής της κλίσης στη βάση του.
5. Τα σταθερά σημεία που περιλαμβάνουν τη γραμμή των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας πάνω στο βυθό, που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) σημεία i) και ii), ή δεν θα υπερβαίνουν τα 350 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας ή δεν θα υπερβαίνουν τα 100 ναυτικά μίλια από την ισοβαθή καμπύλη των 2 500 μέτρων, η οποία είναι μια γραμμή που συνδέει το βάθος των 2 500 μέτρων.
6. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 5, στις υποθαλάσσιες ράχες, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας δεν θα υπερβαίνει τα 350 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται ως προς τα υποθαλάσσια υψώματα που είναι φυσικά συστατικά τμήματα του υφαλοπρανούς όπως το οροπέδιό του, τα ανυψώματα, οι αιχμές, οι μπάγκοι και τα αντερείσματα.
7. Το παράκτιο κράτος καθορίζει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας του, όπου αυτή εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας, με ευθείες γραμμές που δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 60 ναυτικά μίλια και που συνδέουν σταθερά σημεία, οριζόμενα από συντεταγμένες πλάτους και μήκους.
8. Πληροφορίες για τα όρια της υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ναυτικών μιλιών από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας θα υποβάλονται από το παράκτιο κράτος στην επιτροπή για τα όρια της υφαλοκρηπίδας που θα συσταθεί σύμφωνα με το παράρτημα II επί τη βάσει δίκαιης γεωγραφικής εκπροσώπησης. Η επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις προς τα παράκτια κράτη σε θέματα που σχετίζονται με την καθιέρωση των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας τους. Τα όρια της υφαλοκρηπίδας που καθορίζονται από το παράκτιο κράτος με βάση αυτές τις συστάσεις θα είναι οριστικά και δεσμευτικά.
9. Το παράκτιο κράτος καταθέτει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών χάρτες και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και γεωδαιτικών στοιχείων που περιγράφουν μόνιμα τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας του. Ο Γενικός Γραμματέας δίνει τη δέουσα δημοσιότητα σ’ αυτά.
10. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές.
Άρθρο 77 Δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα
1. Το παράκτιο κράτος ασκεί στην υφαλοκρηπίδα κυριαρχικά δικαιώματα προς το σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτής.
2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι αποκλειστικά υπό την έννοια ότι άν το παράκτιο κράτος δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, κανείς δεν μπορεί να αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες χωρίς ρητή συναίνεση του παράκτιου κράτους.
3. Τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν εξαρτώνται από την πραγματική ή ιδεατή κατοχή ή από οποιαδήποτε ρητή διακήρυξη.
4. Οι φυσικοί πόροι που αναφέρονται σ’ αυτό το μέρος αποτελούνται από τους μεταλλευτικούς και άλλους μή-ζώντες οργανισμούς που ανήκουν στα καθιστικά είδη, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι κατά το στάδιο που είναι δυνατή η αλίευσή τους είναι είτε ακίνητοι στο βυθό της θαλασσας ή κάτω απ’ αυτόν, είτε ανίκανοι να κινηθούν ειμή μόνον εφόσον βρίσκονται σε διαρκή φυσική επαφή με το βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφός του.
.
Άρθρο 78 : Νομικό καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων και του εναερίου χώρου και τα δικαιώματα και ελευθερίες των άλλων κρατών
1. Τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν θίγουν το νομικό καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων ή του εναέριου χώρου πάνω από αυτά τα ύδατα.
2. Η άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν πρέπει να παραβιάζει ή να παρενοχλεί αδικαιολόγητα τη ναυσιπλοΐα ή άλλα δικαιώματα και ελευθερίες των άλλων κρατών όπως προβλέπονται σ’ αυτή τη σύμβαση.
.
Άρθρο 79 : Υποβρύχια καλώδια και αγωγοί στην υφαλοκρηπίδα
1. Όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στην υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του να λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της και την πρόληψη, μείωση και ελεγχο της μόλυνσης από αγωγούς, το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίζει την τοποθέτηση ή συντήρηση αυτών των καλωδίων ή αγωγών.
3. Η χάραξη της πορείας για την τοποθέτηση αυτών των σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα, υπόκειται στη συναίνεση του παράκτιου κράτους.
4. Τίποτα σ’ αυτό το μέρος δεν θίγει το δικαίωμα του παράκτιου κράτους να θέτει όρους για την είσοδο στο έδαφός του ή στην χωρική του θάλασσα καλωδίων ή αγωγών ή τη δικαιοδοσία του επί των καλωδίων και αγωγών που κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας του ή την εκμετάλλευση των πόρων της ή σε σχέση με την λειτουργία τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων ή κατασκευών υπό τη δικαιοδοσία του.
5. Κατά την τοποθέτηση καλωδίων ή αγωγών, τα κράτη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα καλώδια ή τους αγωγούς που είναι ήδη τοποθετημένοι. Ιδιαίτερα, δεν θίγονται οι δυνατότητες επισκευής των υφισταμένων καλωδίων ή αγωγών.
.
Άρθρο 80 : Τεχνητές νήσοι, εγκαταστάσεις και κατασκευές πάνω στην υφαλοκρηπίδα
Το άρθρο 60 ισχύει mutatis mutandis και για τις τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις και κατασκευές πάνω στην υφαλοκρηπίδα.
.
Άρθρο 81 : Γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα
Το παράκτιο κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει και να ρυθμίζει τις γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα για όλους τους σκοπούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ (ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ..
ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ : ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΗΕ — ΝΑΤΟ– ΕΥΡΩΠΗ (ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΗΣ) ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ:
ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ…
¨Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ‘Η ΕΓΚΑΛΕΙΠΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΩΣΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ (ΡΙΞΗΣ – ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΤΛ)
ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΡΩΝΤΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ (ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΣ) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ..
ΕΤΣΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΕ ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΟΖ – ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΚΤΛ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ…
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΥΣΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥ…..
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ,, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 2010….ΝΟΜΟΣ 3845 ΚΑΙ 3847/2010….
ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
……………………………………………………………………………………
 ………………………….
https://alfeiospotamos.gr/?p=8258

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΟΖ

ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟ 1912 ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947

………………………………………………………………