ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΗΝ “ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΩΡΗΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ:
Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ROTHSCHILD
Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το έτος 1841 από τον Γεώργιο Σταύρου, ο οποίος υπήρξε  ο πρώτος διευθυντής της και μέχρι την ίδρυση της «Τράπεζας της Ελλάδος» το έτος 1928 είχε το εκδοτικό  προνόμιο. Από  τους  ιδρυτικούς  μετόχους  της  Εθνικής  Τράπεζας  το  1841 ήταν  οι  γνωστοί  τραπεζίτες  Ρότσιλντ  (Rothschild).  Μεταξύ  των  λοιπών  μετόχων  και  ιδρυτών  της  ήταν  επιπλέον  το  ελληνικό  κράτος  με  1.000 μετοχές,  ο  Νικόλαος  Ζωσιμάς  με  500  μετοχές,  ο  Ιωάννης‐Γαβριήλ  Εϋνάρδος  με  300  μετοχές,  ο  βασιλιάς  Λουδοβίκος Β΄ της Βαυαρίας με 200 μετοχές, ο Κωνσταντίνος Βράνης με 150 μετοχές, ο Θεόδωρος Ράλλης  με 100, ο Ιούλιος Έσσλιν, κ.α. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ  από  τον Οκτώβριο  το 1999 η μετοχή  της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται και  στο Χρηματιστήριο  της  Νέας Υόρκης. Ήδη σήμερα κατέχει  την ηγετική  θέση  στην ελληνική  τραπεζική αγορά με 539 καταστήματα καλύπτοντας  ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης  και  Ανατ.  Μεσογείου,  το  Δίκτυο  της  Τράπεζας  στο  εξωτερικό  περιλαμβάνει  1.137  μονάδες  (στοιχεία  31/12/2011)
ΙΙ. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”
Δια  της  υπ’  αριθ. 122747/03‐12‐1904  ιδρυτικής  πράξεως  του  Συμβολαιογράφου  Αθηνών  κ.  Ηλία  Γλυκοφρύδη, καταρτίστηκε το εκ τριάντα εννέα (39) άρθρων καταστατικό της ανωνύμου – δια μετοχών – εταιρείας, με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε.» (Banque d’ Orient ‐ Orientbank), του οποίου η  κατά  νόμο  προβλεπόμενη  πράξη  έγκρισης  του  από  τον  Υπουργό  των  Εσωτερικών  δημοσιεύτηκε  στο  με  αριθμό 277/07‐12‐1904 (Τεύχος Α΄) φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Ιδρυτές  –  μέτοχοι  της  τραπεζικής  εταιρείας  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ»  ήταν  η  τραπεζική  εταιρεία  «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.»  και  η  τραπεζική  εταιρεία  «NATIONALBANK fur DEUTSCHLAND» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ), τραπεζικές εταιρείες οι οποίες από κοινού ανέλαβαν ισότιμα την κάλυψη  του  αρχικού  μετοχικού  κεφαλαίου,  ποσού  δέκα  εκατομμυρίων  (10.000.000)  χρυσών  γαλλικών  φράγκων, που τότε διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (κοινές ανώνυμες) μετοχές, αξίας έκαστης (κατά το στάδιο  της ίδρυσης)  πεντακοσίων (500)  χρυσών φράγκων  ολοσχερώς  καταβεβλημένων. Όπως  προκύπτει από  τα  ανωτέρω, η Τράπεζα της Ανατολής αποτελούσε κατ’ ουσίαν θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της  Ελλάδος  εφόσον  ιδρύθηκε  από  αυτήν  προκειμένου  να  εξυπηρετεί  τις  τραπεζικές  συναλλαγές  της  εκτός  Ελλάδος. Μεταγενέστερα επήλθαν σταδιακά αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και δη το έτος 1906 κατά το ποσόν  των 5.000.000 χρυσών γαλλικών φράγκων, το έτος 1910 κατά το ποσόν των 10.000.000 χρυσών γαλλικών  φράγκων  και  το  έτος  1925 (με  δύο  αυξήσεις  στην  αρχή  και  στο  τέλος  του  έτους)  κατά  το  ποσόν  των  5.000.000 χρυσών γαλλικών φράγκων κάθε φορά, οπότε το έτος 1926 η εν θέματι τράπεζα διέθετε μετοχικό  κεφάλαιο ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) χρυσών γαλλικών  φράγκων,  διαιρούμενο  σε  διακόσιες  ογδόντα  χιλιάδες  (280.000)  κοινές  ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας έκαστη εκατόν εικοσιπέντε (125) χρυσών γαλλικών φράγκων.
Στο  άρθρο  37  του  καταστατικού  ορίστηκε  ότι  σε  κάθε  εποχή  και  περίπτωση,  η  γενική  –  των  μετόχων  – συνέλευση  καταρτισθείσα  ως  το  άρθρο  31  ορίζεται,  δύναται  μετά  από  πρόταση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου (της  εταιρείας)  να  αποφασίσει  την  προ  της  λήξεως  διάλυση  της  εταιρείας…  Η  απόφαση  της  συνελεύσεως δημοσιεύεται. Στο άρθρο 38  του καταστατικού  ορίστηκε  ότι  σε  περίπτωση  διαλύσεως, προ  της λήξεως ή εν  περιπτώσει  λήξεως της εταιρείας, εάν η παράταση δεν αποφασισθεί, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κανονίζει  τον  τρόπο  εκκαθάρισης  και  διορίζει  έναν  ή  περισσότερους  εκκαθαριστές, δύναται δε να εγκαταστήσει Επιτροπή ή Συμβούλιο της εκκαθαρίσεως, το οποίο καθορίζει  την λειτουργία. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία των Συμβούλων και των Ελεγκτών.
ΙIΙ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” ΜΕ ΤΗΝ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
Κατά  το  έτος  1932  αποφασίστηκε  ως  διαδικαστικά  προβλεπόταν  και  συμφωνήθηκε  μεταξύ  των  δυο  κατωτέρω  αναφερόμενων  εταιρειών,  η  συγχώνευση  δια  απορροφήσεως  με  εξαγορά  της  εν  θέματι  τραπεζικής  εταιρείας  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ»  από  την  τραπεζική  εταιρεία  «ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθ’ όσον την  περίοδο  εκείνη  η  Ελλάδα  βρισκόταν  υπό  πτώχευση,  γεγονός  το  οποίο  είχε  οδηγήσει  σε  οικονομικό  αδιέξοδο και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δεδομένου ότι το κεφάλαιο της τότε ανερχόταν σε μερικές  δραχμές, σε αντίθεση με αυτό της Τράπεζας της Ανατολής το οποίο ήταν σε χρυσά γαλλικά φράγκα, όπως  αποτυπώνεται στον τελευταίο ισολογισμό αυτής. Ειδικότερα:  Με  την  από  1ης  Αυγούστου  του  έτους  1932  απόφαση  της  τακτικής  γενικής  συνέλευσης  των  μετόχων, της στην Αθήνα εδρεύουσας ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και με την  από 30ης Σεπτεμβρίου του έτους 1932 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  στην Αθήνα εδρεύουσας ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αποφασίστηκε  η  συγχώνευση  των  εν  λόγω  τραπεζικών εταιρειών  με  εξαγορά  της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ» από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» δια των οποίων εγκρίθηκε η  οικεία σύμβαση των όρων με τους οποίους θέλει να συντελεσθεί η συγχώνευση αυτή.  Ο  τότε Υπουργός  της Εθνικής Οικονομίας, με  τη με αριθμό 72186/5‐11‐1932 απόφασή  του «περί  συγχωνεύσεως της Τράπεζας Ανατολής μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» ενέκρινε σύμφωνα  με  όσα  ειδηκότερα  αυτή  αναφέρει,  τις  ανωτέρω  μνημονευόμενες  αποφάσεις  των  γενικών  συνελεύσεων  των  μετόχων  αμφοτέρων  των  εν  θέματι  εταιρειών, περί  συγχωνεύσεως  της  τραπεζικής  εταιρείας  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ  Α.Ε.»  απορροφηθείσας  από  την  τραπεζική  εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δια εξαγοράς της πρώτης από την δεύτερη.  Δια  της  με  αριθμό  147611/19‐12‐1932  σύμβασης  του  Συμβολαιογράφου  Αθηνών  Ι. Οικονομόπουλου,  η  οποία  συνήφθη  μεταξύ  των  δυο  συγχωνευόμενων  εταιρειών,  ως  νόμιμα  εκπροσωπούντο, καταρτίσθηκε η οικεία πράξη συγχωνεύσεως και δη «συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς  της  Τράπεζας  της  Ανατολής  εις  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος»,  σύμφωνα  με  όσα  ειδικότερα  συμφωνήθηκαν, προβλέφθηκαν και περιέχονται σε αυτήν, αναφορικά με τους επιμέρους όρους και  τις διαδικασίες υλοποίησης και συντέλεσης της.  Η  ανωτέρω  με  αριθμό  72186/5‐11‐1932  υπουργική  απόφαση  (περί  εγκρίσεως  της  σύμβασης  συγχώνευσης), μετά των σχετικών ανωτέρω μνημονευόμενων (σε αποσπάσματα) αποφάσεων των  γενικών  συνελεύσεων  των  μετόχων,  αμφοτέρων  των  εν  θέματι  τραπεζικών  εταιρειών,  ως  και  η  οριστική, με αριθμό 147611/19‐12‐1932 σύμβαση «συγχωνεύσεως δι’ εξαγοράς της Τράπεζας της  Ανατολής εις την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» δημοσιεύτηκε στο οικείο φύλλο με αριθμό 301/31‐ 12‐1932 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) Έχει  αξία  να  σημειωθεί  ότι  ενώ  σύμφωνα  με  το  άρθρο  31  του  καταστατικού  της  Τράπεζας  της  Ανατολής  προβλεπόταν  ότι  για  την  προ  της  λήξεως  διάλυσης  της  εταιρείας,  τη  συγχώνευση  ή  σύμπραξη  με  άλλες  εταιρείες  απαιτούνταν  η  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  να  καταρτίζεται  κανονικά  και  να  αποφασίζει  έγκυρα  αποτελούμενη  από  το  ήισυ  τουλάχιστον  του  εταιρικού  κεφαλαίου.  Παρά  ταύτα,  εν  προκειμένω  η  απόφαση  συγχώνευσης  με  την  Εθνική  τράπεζα  της  Ελλάδος, ελήφθη με μόλις το 47% του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι με 133.972 μετοχές εκ  των  οποίων οι 18.304 ήταν εκπρόθεσμες και εκπροσωπούμενες και παρόλα αυτά εγκρίθηκε τόσο από  τον αρμόδιο υπουργό όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΕΓΓΡΑΦΑ:
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1932
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ=678ΔΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Γ’ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ:

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6341/2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1931 ΕΩΣ ΤΟ 1938.
 ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ)
 ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΕΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ
 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΚΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 7% ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΧΡΥΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ..
ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ….

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2010 ΟΤΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ….. (ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ….\\

ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

14.08.2020 TR.AN. 1

ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 !!!!!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ?

ΤΟ Α.Φ.Μ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ

14.08.2020 TR.AN. 3Α.Φ.Μ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟ !!! ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ??????

ΛΥΣΣΑΛΕΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ.

ΠΟΛΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΥΣΕΙ !!!!!

14.08.2020 TR.AN. 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

https://pashalidisdimitris-yp-bouleutis.blogspot.com/

https://gaiadimitraartemis.blogspot.com/

https://www.eurovouli.gr/pashalidis/

ΣΤΟ TWΙTTER

https://twitter.com/dimitrispasxal5

https://twitter.com/DJmIyvjgvhusKBK

ΣΤΟ ΙNSTAGRAM

https://www.instagram.com/pasxalidis_dimitrios/?hl=el

https://www.instagram.com/gaiadimitraartemh/

ΣΤΟ FACEBOOK

https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%A5%CF%80-%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-639566763145308/

https://www.facebook.com/%CE%93%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B7-104257607989711/?modal=admin_todo_tour

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

Ε.ΣΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 

ΟΔΟΣ ΓΑΣΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΤΚ 70300,

ΤΗΛ:6985899126

……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.”

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.». ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ.