Δημοσιεύθηκε νέος νόμος 4679/2020 περί σημάτων (ηχητικών, πολυμεσικών, ολογραφικών κ.α.)

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε νέος νόμος 4679/2020 περί σημάτων

Με το νόμο ρυθμίζεται η καταχώριση νέων μορφών σημάτων (ηχητικών, πολυμεσικών, ολογραφικών κ.α.), ενώ εισάγονται και δικονομικοί νεωτερισμοί, ως προς τον έλεγχο των σχετικών λόγων απαραδέκτου, αλλά και στα πλαίσια αγωγών περί προσβολής σήματος. https://www.e-nomothesia.gr/law-news/demosieutheke-neos-nomos-4679-2020-peri-simaton.html

Νόμος 4679/2020 – ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020

Ο Νόμος 4679/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020 εφαρμόζεται στα εθνικά σήματα. Εφαρμόζεται, επίσης, στις διεθνείς καταχωρίσεις σημάτων που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2783/2000 (Α’ 1), στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εφόσον η προστασία τους έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπως προβλέπει το πιο πάνω Πρωτόκολλο.

Η Οδηγία 2015/2436 εισάγει νέους θεσμούς που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, π.χ. περιορίζοντας την προστασία εμπορικών σημάτων που δεν χρησιμοποιούνται με την καθιέρωση της ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες για εμπορικά σήματα, ή περιορίζοντας την προστασία σημάτων που περιλαμβάνουν στοιχεία που στερούνται διακριτικής ικανότητας, και ιδίως προβλέποντας ότι η περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες προστατεύεται το σήμα πρέπει να είναι ειδική και συγκεκριμένη. Παράλληλα, η Οδηγία παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες διαφοροποίησης στην αγορά, μέσα από την κατοχύρωση νέων «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, εφόσον έχουν διακριτική ικανότητα, εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης» ως απαραίτητο όρο για την προστασία του σήματος και εισάγοντας το νέο θεσμό των «σημάτων πιστοποίησης».

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου (εφαρμόζεται στα εθνικά σήματα καθώς και στις διεθνείς καταχωρήσεις σημάτων) και παρατίθενται οι ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την κατανόηση των σχετικών ρυθμίσεων.
Ορίζονται τα σημεία από τα οποία μπορεί να αποτελείται το εθνικό σήμα (λέξεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά (i) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και (ii) μπορούν να αναπαρίστανται στο σχετικό μητρώο κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.
Επανακαθορίζονται οι απόλυτοι και σχετικοί λόγοι απαραδέκτου που εμποδίζουν την καταχώρηση ενός σημείου ως σήμα.
Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο του δικαιώματος που έχει αποκτηθεί από την καταχώρηση του σήματος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος που προστατεύεται στην Ελλάδα, δικαιούται να εμποδίζει όλους τους τρίτους να φέρνουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, προϊόντα, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταχωρισμένο σήμα για τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο δεν μπορεί να διακριθεί κατά τα ουσιώδη σημεία του από το εν λόγω καταχωρισμένο σήμα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς και αν υπαχθούν τα ως άνω προϊόντα, ακόμα και αν τα προϊόντα δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ελλάδος.
Αναφέρονται οι:
(i) προπαρασκευαστικές πράξεις τις οποίες ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να απαγορεύσει, όταν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο που θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του,
(ii) λόγοι απαγόρευσης της χρήσης του σήματος το οποίο έχει καταχωρισθεί επ’ ονόματι πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου.
Το σήμα μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης (σήμερα μπορεί να αποτελέσει μόνο αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης).
Οι δικαιοπραξίες που αφορούν σήμα, παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνο μετά την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, υπό την οριζόμενη εξαίρεση.
Προβλέπεται, η ταυτοποίηση, από τον καταθέτη της αίτησης καταχώρησης σήματος, των προϊόντων και υπηρεσιών, για τα οποία ζητείται η προστασία, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, να προσδιορίσουν την έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας.
Συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής αίτησης διαμεσολάβησης, σε περίπτωση που υποθέσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
Προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ή χρηματική ποινή) για την προστασία της χρήσης του σήματος (ισχύουν και σήμερα).
Εισάγεται ο θεσμός των σημάτων πιστοποίησης τα οποία καλούνται και σήματα εγγύησης της ποιότητας. Προβλέπεται επίσης: (i) η σύνταξη από τον καταθέτη της δήλωσης κατάθεσης σήματος πιστοποίησης κανονισμού χρήσης τους, (ii) οι λόγοι απόρριψης της δήλωσης κατάθεσης σήματος πιστοποίησης, (iii) οι λόγοι έκπτωσης του δικαιούχου σήματος πιστοποίησης από τα δικαιώματα του κ.λπ.
Ρυθμίζεται το πλαίσιο που διέπει τα συλλογικά σήματα (σύνταξη κανονισμού χρήσης τους, λόγοι απόρριψης της δήλωσης κατάθεσης αυτών, κ.λπ.).
Τηρείται για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες σημάτων ειδικό μητρώο και ορίζονται, στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήματα, τα τέλη κατάθεσης και παράτασης της προστασίας τους.
Ρυθμίζονται επίσης, θέματα αναφορικά με τα Διεθνή σήματα σε συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, το οποίο επιτρέπει, τόσο σε ημεδαπούς να αποκτούν σήματα σε χώρες του εξωτερικού μέσω της λεγόμενης Διεθνούς Καταχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), όσο και σε αλλοδαπούς να αποκτούν εθνικά σήματα στην Ελλάδα την οριζόμενη διαδικασία. Η διεθνής αίτηση υπόκειται στην καταβολή του προβλεπόμενου τέλους υπέρ του Δημοσίου (ισχύει και σήμερα).
Παραμένει σε ισχύ η ισότιμη προστασία του κοινοτικού σήματος σε σχέση με το εθνικό.
Επανακαθορίζεται, για ορισμένα τέλη υπέρ του Δημοσίου, το ύψος καταβολής τους (π.χ. ορίζεται σε 150 ευρώ από 110 ευρώ που ισχύει το τέλος κατάθεσης σήματος), θεσπίζονται νέα, όπως τέλος ύψους 120 ευρώ για κατάθεση σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και καταργούνται υφιστάμενα (π.χ. το τέλος των 50 ευρώ για κάθε αλλαγή επωνυμίας ή κατοικίας ή έδρας)

…………………………………………………………………………