ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΙΞΕ
= = = = = = = = = = = = =
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

3/3/2020 – Ανακοίνωση
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 661 – Τεύχος Β’/28.02.2020 ορίστηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στις 3/3/2020.

Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο τροποποιημένο άρ. 8 της υπ’ αρ. αρ. 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), που τροποποιήθηκε με την νεότερη απόφαση Αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 661 – Τεύχος Β’/28.02.2020), ως ακολούθως:

α) Η Ομάδα Α από 3/3/2020 – 1/5/2020
β) Η Ομάδα Β από 3/3/2020 – 1/5/2020
γ) Η Ομάδα Γ από 3/3/2020 – 1/5/2020

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

1. Την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 της αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης ως ακολούθως:

«1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ορίζεται στις 3/3/2020.
Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα,σύμφωνα με το Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης από 3/3/2020
έως 1/5/2020.

2. Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019
«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση
και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21
του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), 73900/2019 (Β’ 2718) και
121950/2019 (Β΄ 3977) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

……………………………………………………………………………..