Η.Π.Α. Κείμενο επιστολής του Προέδρου DONALD J. TRUMP προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. ΝΟΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Εκδόθηκε στις: 21 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Αλεξανδρος Χριστοδουλοπουλος ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΣΩ GOOGLE … ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ …

……………………………………

Κείμενο επιστολής του Προέδρου προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών
ΝΟΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκδόθηκε στις: 21 Δεκεμβρίου 2017

menuALL NEWS
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Εξαιρέσεις Έκτακτης Ανάγκης, όπως τροποποιήθηκε (50 USC 1701 και επόμενα) (IEEPA), αναφέρω ότι έχω εκδώσει την εγκριθείσα εκτελεστική εντολή («εντολή») που δηλώνει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τις ασυνήθιστες και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών που προκαλεί σοβαρή κακοποίηση και διαφθορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο του IEEPA, η εντολή εφαρμόζει τον Παγκόσμιο νόμο περί υπευθυνότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Magnitsky (Public Law 114-328) (ο “νόμος”) και αναθέτει ορισμένες από τις αρχές του.

Η εντολή εμποδίζει την ιδιοκτησία και τα συμφέροντα των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που παρατίθενται στο παράρτημα της παραγγελίας. Επίσης, αποκλείει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε αλλοδαπού που καθορίζει ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Εισαγγελέα:

(1) να είναι υπεύθυνοι ή να συνεργάζονται ή να έχουν άμεσα ή έμμεσα εμπλακεί σε σοβαρές καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

(2) να είναι σημερινός ή πρώην κυβερνητικός υπάλληλος ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή εξ ονόματος ενός τέτοιου υπαλλήλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ή συνεργάζεται ή ασκεί άμεσα ή έμμεσα:

α) διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, της απαλλοτρίωσης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για προσωπικό όφελος, της διαφθοράς που συνδέεται με κυβερνητικές συμβάσεις ή την άντληση φυσικών πόρων ή τη δωροδοκία · ή

β) τη μεταφορά ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς των προϊόντων της διαφθοράς ·

(3) να είναι επικεφαλής ή υπάλληλος:

(α) οντότητα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας, η οποία έχει ασκήσει ή έχει ασκήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, 2, στοιχείο α) ή 2, στοιχείο β), σχετικά με τη θητεία του αρχηγού ή του υπαλλήλου. ή

(β) οντότητα, η περιουσία του οποίου και τα περιουσιακά του στοιχεία δεσμεύονται σύμφωνα με την εντολή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θητεία του αρχηγού ή του υπαλλήλου · ή

(4) να έχουν επιχειρήσει να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1, 2 (α) ή (2) (β) παραπάνω.

Η εντολή εμποδίζει επίσης κάθε πρόσωπο που καθορίζεται από τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, σε διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Εισαγγελέα:

(5) να έχει υλική υποστήριξη, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη:

α) κάθε δραστηριότητα που περιγράφεται στο (1), (2) (α) ή (2) (β) ανωτέρω, η οποία διεξάγεται από ξένο πρόσωπο,

(β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα σε ακίνητα έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την εντολή · ή

(γ) κάθε οντότητα που περιγράφεται στο σημείο (3) (α) ανωτέρω, όταν η δραστηριότητα διεξάγεται από ξένο πρόσωπο ·

(6) να ανήκουν ή να ελέγχονται από ή να έχουν ενεργήσει ή να ισχυρίζονται ότι ενεργούν για ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα του ακινήτου έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την εντολή · ή

(7) να έχουν επιχειρήσει να εμπλακούν σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα (5) ή (6) παραπάνω.

Επιπλέον, η εντολή αναστέλλει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες οποιουδήποτε αλλοδαπού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ή αποφασίζεται να ικανοποιήσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια.

Εξουσιοδότησα στον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών την εξουσία, σε διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών, να αναλάβει τέτοιες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση κανόνων και κανονισμών, και να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που παραχωρεί στον Πρόεδρο η IEEPA και ο Νόμος, για την εφαρμογή της εντολής και των σχετικών διατάξεων του νόμου. Ανέθεσα στον Υπουργό Εξωτερικών την αρμοδιότητα να αναλάβει τέτοιες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση κανόνων και κανονισμών, και να χρησιμοποιήσω όλες τις εξουσίες που έχει δοθεί στον Πρόεδρο από την IEEPA και τον νόμο, όπως είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων της εντολής και του νόμου για την αναστολή της εισόδου ορισμένων Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα διευθυντικά τμήματα και οι οργανισμοί κατευθύνονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός της εξουσίας τους για την εκτέλεση της εντολής.

DONALD J. TRUMP

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,
20 Δεκεμβρίου 2017.

……………………………………………………………………………..

Statements & Releases

Text of a Letter from the President to the Congress of the United States

Law & Justice  Issued on:

TO THE CONGRESS OF THE UNITED STATES:

Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act, as amended (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), I hereby report that I have issued the enclosed Executive Order (the “order”) declaring a national emergency with respect to the unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States posed by serious human rights abuse and corruption around the world. In addition to taking action under IEEPA, the order implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Public Law 114-328) (the “Act”) and delegates certain of its authorities.

The order blocks the property and interests in property of persons listed in the Annex to the order. It also blocks the property and interests in property of any foreign person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General:

(1) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in, serious human rights abuse;

(2) to be a current or former government official, or a person acting for or on behalf of such an official, who is responsible for or complicit in, or has directly or indirectly engaged in:

(a) corruption, including the misappropriation of state assets, the expropriation of private assets for personal gain, corruption related to government contracts or the extraction of natural resources, or bribery; or

(b) the transfer or the facilitation of the transfer of the proceeds of corruption;

(3) to be or have been a leader or official of:

(a) an entity, including any government entity, that has engaged in, or whose members have engaged in, any of the activities described in (1), (2)(a), or (2)(b) above relating to the leader’s or official’s tenure; or

(b) an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to the order as a result of activities related to the leader’s or the official’s tenure; or

(4) to have attempted to engage in any of the activities described in (1), (2)(a), or (2)(b) above.

The order also blocks any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General:

(5) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of:

(a) any activity described in (1), (2)(a), or (2)(b) above that is conducted by a foreign person;

(b) any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order; or

(c) any entity described in (3)(a) above where the activity is conducted by a foreign person;

(6) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order; or

(7) to have attempted to engage in any of the activities described in (5) or (6) above.

In addition, the order suspends entry into the United States of any alien listed in the Annex or determined to meet one or more of the criteria above.

I have delegated to the Secretary of the Treasury the authority, in consultation with the Secretary of State, to take such actions, including adopting rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the Act, as may be necessary to implement the order and relevant provisions of the Act. I have delegated to the Secretary of State the authority to take such actions, including adopting rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the Act, as may be necessary to implement the provisions of the order and the Act suspending entry into the United States of certain aliens. All executive departments and agencies are directed to take all appropriate measures within their authority to implement the order.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
December 20, 2017.

Αφήστε μια απάντηση