ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και την ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΘΡΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

UCC… UCC is International law of all commerce, the law of contracts world wide. http://alfeiospotamos.gr/?p=9406

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και την ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Viky Charalambous

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE:

Το UCC είναι το θεμέλιο του νόμου «FEDERAL RESERVE ACT, 1913», εκτυπώθηκε για πρώτη φορά το 1952 και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από την έναρξη της εφαρμογής του.

Ο αναγνωρισμένος «Ομοιόμορφος (Ενοποιημένος) Εμπορικός Κώδικας», αφορά τις εμπορικές συναλλαγές και παρέχει ένα ενιαίο – ομοιόμορφο, απλοποιημένο, αποσαφηνισμένο, εκσυγχρονισμένο και εύκολα διαθέσιμο σύνολο κανόνων (Διοικητικό Δίκαιο), για τη διεξαγωγή με ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Πολιτειών των Η.Π.Α., διαφόρων Χωρών και Ατόμων – Μονάδων (Νομικών ή Φυσικών προσώπων), ούτως ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες και ανάγκες.

Η εξουσία του UCC, υπερβαίνει τους νόμους τους Κράτους.

• Υπό αυτήν του την ιδιότητα, το UCC, είναι μία πλατφόρμα συναλλαγών ισότιμη με τράπεζα και η «Δήλωση χρέωσης – χρηματοδότησης», αναρτημένη στην οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΑΡ’ ΟΥΔΕΝΟΣ. – Σχετικό ______
( https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
https://fortress.wa.gov/dol/ucc , https://www.law.cornell.edu/ucc ).

• Επιπροσθέτως, εάν ακολουθηθούν οι ορθές και νόμιμες διαδικασίες, οι αποδείξεις από την οθόνη του UCC, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΑΞΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, που αφού πληρούνται ορισμένα δεδομένα που αναλύονται κατωτέρω, μπορούν να καταστούν ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ – ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΧΩΡΑΕΙ.

2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΤΛ ΣΤΟ UCC;

Οι Συναλλαγματικές που κατατέθηκαν ως πρόταση χρηματοδότησης για την Ελλάδα και Κύπρο, βρίσκονται νομίμως αναρτημένες στην οθόνη του «UCC Washington State Government UCC Debt & Securities Registration System» από το 2004 μέχρι σήμερα.

Τα δια νομίμου τρόπου κατατεθέντα – αναρτημένα έγγραφα στο UCC, αναγνωρίζονται ως Νόμιμα Νομικά Έγγραφα Δημοσίου Αρχείου και ο Εκδότης – Πιστωτής, αναγνωρίζεται ως το Ασφαλισμένο – Αναγνωρισμένο Μέρος.
Ουδείς, ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αυτό εάν είναι δικαστήριο, δύναται ν’ αμφισβητήσει νομίμως την ύπαρξη και τη νομιμότητα των αναρτημένων αρχείιων, μετά την παρέλευση του χρόνου ενστάσεων, ήτοι στην συγκεκιρμένη μερίπτωση το έτος 2008.

3. ΝΟΜΟΣ «FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521».

“Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας ενός ατόμου, για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής, ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά”.

Πέραν των πιο πάνω, οι ειδικοί νόμοι «Fair Credit Reporting Act (FCRA)», «Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)», και «UCC-1 -Act 9» μπορούν να αποτρέψουν τον Πιστωτή από τη διεκδίκηση, εάν και εφόσον η χρέωση αποδειχθεί ως μη αναγνωρισμένη/ ψευδής/ δόλια ή και καταχρηστική.

4. Η ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ US TREASURY ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ, ΑΠΟΔΕΧΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΗ:

Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι η άγνοια του νόμου δεν αποτελεί δικαιολογία, [UCC3-108, πληρωτέα κατόπιν αιτήσεως ή σε καθορισμένο χρόνο].

Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, αφού εμπροθέσμως ενημερώθηκε από το 2004, διέθετε αρκετό χρόνο, αρκετή γνώση, αρκετή εξουσία για την απόρριψη και / ή την άρνηση ή/ και την προσαγωγή του εκδότη στον δικαστή και ως εκ τούτου Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ αναπόφευκτα και χωρίς αμφιβολία θεωρείται ως ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ.

Δεν υπάρχει ΟΥΔΕΙΣ Δικαστικός, Κυβερνητικός, Εταιρικός, ή άλλος λειτουργός, Εγχώρια ή Διεθνής δύναμη, οπουδήποτε (Αμερική ή αλλού), να μπορεί να παρέμβει μετά την παρέλευση του χρόνου ενστάσεων, ήτοι μετά το 2008!

Το Αμερικάνικο Δημόσιο, βάσει της δεσμευτικής του σύμβασης δια την οποία το τιμολόγιο είναι αναρτημένο στο UCC από τον 2004 μέχρι σήμερα, κατά την πλήρη και ρητή του συγκατάθεση, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα ρητώς συμφώνησε να καταβάλει αυτό το καταχωρημένο χρέος και τους τόκους ή/ και νόμιμα και οικειοθελώς να εκχωρήσει ισοδύναμα ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή / και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας, με «Πράγματα σε λειτουργία» και «Πράγματα σε κατοχή», προϊόντα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτού, με τα οποία εγγυήθηκαν την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού (κεφαλαίου) και των τόκων, των οποίων η είσπραξη και ο τρόπος και ο χρόνος τέλεσης αυτών, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πιστωτή, δια του νομίμου πληρεξουσίου διαχειριστή και μόνου αποφασίζοντος και μόνου υπογράφοντος Αρτέμη Σώρρα.

5. ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ή ΟΧΙ?

Ο τρόπος έκδοσης της Συναλλαγματικής, της απόρριψης και άρνησης ή καταγγελίας ως πλαστής, κλαπείσας, μη αναγνωρισμένης ως οφειλής, αναλύεται σε πράξη του Κογκρέσου «the Act of Congress» και σε αυτήν την περίπτωση του «Δημοσίου Νόμου – Public Law 73-10, HJR-192 of 1933 and Title 31 USC 3123, and 31 USC 5103» και κατόπιν της διεθνούς συμβάσεως περί εκδόσεως των συναλλαγματικών «UNITED NATIONS CONVENTION ON INTERNATIONAL BILLS OF EXCHANGE AND INTERNATIONAL PROMISSORY NOTES»

Είναι υποχρέωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) να ικανοποιήσει την ρευστοποίηση / πληρωμή προς οποιαδήποτε τράπεζα μέρος της αιτηθεί. USC TITLE 12 > CHAPTER 3 > SUBCHAPTER IX > § 343

Η απόδειξη ύπαρξης στη συγκεκριμένη οθόνη, μετά του ιστορικού ανάρτησης, αποτελούν αποδεικτική αδιαμφισβήτητη, αδιαφιλονίκητη έγκυρη δημοσιοποιημένη απόδειξη ισχύος και αξίας.

Οποιοσδήποτε επιχειρεί να αμφισβητήσει την εν λόγω νόμιμη οφειλή και να προσπαθήσει να προσφέρει ανταπόδειξη, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο, που ν’ αποδεικνύει ότι το εν λόγω UCC-1 (Debt and Registration System) Αρχείο Καταχώρισης Ασφαλείας έχει ακυρωθεί.

Επειδή τέτοια απόδειξη δεν υφίσταται, ουδείς Ομοσπονδιακός ή Κρατικός υπάλληλος, πληρεξούσιος ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός με την πράξη, μπορεί να αποδείξει νόμιμα αυτό, δεδομένου ότι οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση της εν λόγω οφειλής, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ .

ΟΠΟΤΕ, ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ US TREASURY.

………………………….

UCC… UCC is International law of all commerce, the law of contracts world wide.

ΤΟ UCC – UNIFORM COMMERCIAL CODE ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. !!!

Αφήστε μια απάντηση