Αθανασία Γεωργοσοπούλου(Δικηγόρος): ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ… ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθανασία Γεωργοσοπούλου ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ …
ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

ΓΕΝΟΠ: «Να ρωτήσουμε το λαό εάν επιθυμεί την πώληση της ΔΕΗ»

ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ΔΕΗ , ΟΤΑΝ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ , ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ , ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΔΥΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 4389/2016

ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
«ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ ,
ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α’ 146) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ , ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ , ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 133
Σκοπός
Σκοπός του διατάξεων του Υποκεφαλαίου Α’ είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανωτέρω ρυθμιστικά μέτρα λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/ 2015 (Α’94).

Άρθρο 134
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 ( Α’ 179), καθώς και οι ακόλουθοι:
Βιομηχανικοί καταναλωτές: Τα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι συνδεδεμένα είτε (α) στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), υπερυψηλής ή υψηλής τάσης είτε (β) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) μέσης τάσης με ετήσια κατανάλωση άνω των 13GWh.
Επιλέξιμοι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 136.
Δικαιούχοι Χρήσης: Οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι απέκτησαν προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση είτε απευθείας μέσω των δημοπρασιών του άρθρου 135 είτε μέσω της δευτερογενούς αγοράς, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 140.
Λειτουργός της Αγοράς: Η εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», που προβλέπεται στο άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α’179).

Άρθρο 135
Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση
1.Θεσπίζεται μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 136.
Σκοπός του μηχανισμού είναι η ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εναλλακτικών παροχών, από το ποσοστό, που κατείχε τον Αύγουστο του έτους 2015 η ΔΕΗ Α.Ε., σε ποσοστό μικρότερο του 50%, μέχρι και το έτος 2019.
2.Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με σημείο αναφοράς το μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το μήνα Αύγουστο του 2015:
(α) Γ ια το έτος 2016: Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%),
(β) Γ ια το έτος 2017: Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%),
(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%),
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%).
-)(- -)(- -)(- -)(-

ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 142
Σκοπός Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισμού
1.Με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου B’ υλοποιείται ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής ΑΔΜΗΕ ΑΕ) από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής ΔΕΗ ΑΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και του εναλλακτικού προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης σχεδίου, που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 4.3 της Παραγράφου Γ’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2.Προς υλοποίηση των ανωτέρω, διαμορφώνεται νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ και τη διατήρησή της υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω: α) της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συμμετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι μέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ, β) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και γ) της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

Άρθρο 143
Σχέδιο Διαχωρισμού
1.Το Σχέδιο Διαχωρισμού υλοποιείται ως εξής:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εγκρίνει: αα) την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, ββ) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της και γγ) την καταβολή στη μέτοχό της ΔΕΗ ΑΕ του ποσού που θα αποδεσμευθεί από την ως άνω μείωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς αυτήν, που αφορούν σε τέλη χρήσης συστήματος.
β. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145, ββ) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144 και γγ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ ΑΕ, την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
γ. Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία Συμμετοχών προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που προβλέπεται στην περίπτωση β’. Προς υλοποίηση της απόφασης της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ ΑΕ εισφέρει σε είδος στην Εταιρεία Συμμετοχών, μετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.
δ. Διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός της περίπτωσης β’ και αναδεικνύεται ο στρατηγικός επενδυτής.
ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την εις είδος διανομή στους μετόχους αυτής και ββ) τη μεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω εις είδος διανομής, στους υφιστάμενους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών κατά το χρονικό αυτό σημείο και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ. Η παρούσα μεταβίβαση δεν συνιστά δημόσια προσφορά για τους σκοπούς του ν. 3401/2005 (Α’ 257) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δημοσίευση οποιουδήποτε ενημερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύναμου εντύπου.
στ. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει: αα) στην πώληση και μεταβίβαση, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής προκειμένου να περιέλθουν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που συνιστάται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 και ββ) στην πώληση και μεταβίβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό επενδυτή.
2.Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει και ψηφίζει στις ως άνω γενικές συνελεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ υπό την ιδιότητά του ως μετόχου.
3.Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1του παρόντος και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 145, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυτού και προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.
-)(- -)(- -)(- -)(-\

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ , ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ , ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4389/2016 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ… ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ , ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΕΚΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΘΕ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΛΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ …
ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΧΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΤΕ , ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ ΙΔΙΩΤΕΣ , ΠΟΥ ΩΣ ΜΟΝΟ ΓΝΩΜΩΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
ΔΙ’ ΑΛΛΗΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4389/2016 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ , ΚΑΙ ΑΡΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ….

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΣ !!!!!!!!!!
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ”ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΔΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ , ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ , ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΙΩΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ , ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ , Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ !!!!!!!!!!

…………………………………………..

Αφήστε μια απάντηση