ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΙ ΑΝΕΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

ΑΡΘΡΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

78adaacb9cb47cec8e02e0af2d2226de09e5da403daf943bb389d7b0cb1650bb

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΙ ΑΝΕΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ.
Από 1/1/2016 οπότε και τέθηκε σε αφαρμογή ο νέος Κ.Πολ.Δ. άλλαξε και το σύστημα διαξαγωγής των πλειστηριασμών τόσο ως προς την διαδικασία , τις προυποθέσεις όσο και ως προς τα ένδικα μέσα , με αποτέλεσμα -όπως όλοι οι αμερόληπτοι παρατηρητές διαπιστώνουν- να ευνοούνται οι τράπεζες ακόμη κι έναντι του Δημοσίου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων :

1/ Ως προς τις δημοσιεύσεις:
Μετά την εφαρμογή του Ν.4335/2015 και δή μετά την 1/5/2016 δια κατασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1/1/2016 καταργούνται οι προηγούμενες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο κ.λπ. και οι πλειστηριασμοί θα αναρτώνται μόνο στην σελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
http://www.odigostoupoliti.eu/ilektroniki-dimosiefsi-stin-istoselida-dimosiefseon-plistiriasmon-tou-etaa-tan/

2/ Ως προς την εκτίμηση του ακινήτου :
Σημαντική αλλαγή αναφορικά με το νέο σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της αξίας του υπό πλειστηριασμόν ακινήτου.
Συγκεκριμένα , ενώ με το παλιό σύστημα διενέργειας των πλειστηριασμών ως βάση δια την τιμή πρώτης προσφοράς ελαμβανόταν η αντικειμενική αξία αυτού και συγκεκριμένα τα δύο τρίτα αυτού , με το νέο σύστημα ,ως βάση λαμβάνεται η εμπορική αξία. Με δεδομένο ότι οι αξίες των ακινήτων έχουν πέσει κατα πολύ δεδομένης της παρατεταμένης κρίσης , αλλά και ότι την εμπορική αξία θα την εκτιμούν ελεύθερα ειδικοί εκτιμητές , που θα πληρώνονται απ τον επισπεύδοντα , αντιλαμβάνεται κανείς ότι ανοίγει η κερκόπορτα δια τον εκπλειστηριασμό ακινήτων σε τιμή κατά πολύ υποδεέστερη της πραγματικής και μάλιστα απο εκτιμητή που αφού θα πληρώνει ο επισπεύδων θα μπορεί και να την αξιολογεί σε απόλυτη συνάφεια με τα συμφέροντα και το πορτοφόλι του ”αγοραστού”
javascript:open_news_item(7272)
Κάτι τέτοιο είναι σαφές ότι αποτελεί ευθεία παράβαση της συνταγματικής προστασιάς της κατοικίας ,κατ’άρθρο 17 του ισχύοντος(????) Συντάγματος.

3/ Ως προς τον πίνακα κατάταξης δανειστών :
Ενώ μέχρι σήμερα σε κάθε πλειστηριασμό προηγούνταν Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία στα 2/3 του εκπλειστηριάσματος , καθώς και οι εργατικές απαιτήσεις και οι αμοιβές των δικηγόρων , σήμερα αυτό αντιστρέφεται και στην θέση του Δημοσίου και των Ταμείων ο νομοθέτης υποκαθιστά τις Τράπεζες , κατατάσσοντας τυχαία εργατικές απαιτήσεις και δικαιώματα δικηγόρων (βλ. άρθρα 975,976 Κ.Πολ.Δ)
javascript:open_artl(’36’,’975′)
javascript:open_artl(’36’,’976′)

4/ Ως προς τα ένδικα βοηθήματα :
Οι πολλαπλές ανακοπές προσδιορίζονται πλέον με ευθύνη της γραμματείας – χωρίς προτίμηση προέδρου – στην ίδια δικάσιμο,

β) δικόγραφο προσθέτων λόγων κατατίθεται στη γραμματεία και επιδίδεται 8 ημέρες πριν τη δικάσιμο στον αντίδικο,

γ) η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται σε 60 ημέρες με υποχρέωση κοινοποίησης στον καθ’ού το τελευταίο 20 ήμερο και η απόφαση βγαίνει εντός 60 ημερών υποχρεωτικά.

δ) Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το δεδικασμένο των αντιρρήσεων εκτείνεται πλέον και στις περιπτώσεις όπου ο εκτελεστός τίτλος είναι η διαταγή πληρωμής, ενώ μέχρι πρότινος από το δεδικασμένο επηρεαζόταν μόνο οι αντιρρήσεις που αφορούσαν εκτελεστό τίτλο δικαστική απόφαση.

Τι αλλάζει στις προθεσμίες των ανακοπών του άρθρου 934 ΚπΟλΔ;

Η σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτέλεσης περιορίζεται σε δύο στάδια με σαφή προσδιορισμό τους και σύντμηση των προθεσμιών.

Ειδικότερα:

α) ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ’ ου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.

Δικαιώματα ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων στην αναγκαστική εκτέλεση

α) Σε περίπτωση εκτέλεσης που στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις των εκτελεστών τίτλων του άρθρου 904 παράγραφος 2, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων μέσων πλην της ανακοπής ερημοδικίας.

Πλήρης κατάργηση του άρθρου 938 ΚπΟλΔ Πότε ορίζεται ο πλειστηριασμός με βάση το άρθρο 954

Το άρθρο 938 ήταν το δυνατότερο ένδικο μέσο αναστολής κατά της ανασκαστικής εκτέλεσης. Ήταν όπως λέγαμε το «βαρύ πυροβολικό» των αναστολών, με βάση το οποίο δινόταν στον δικαστή η κατά την κρίση του αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης εφόσον πιθανολογούσε ότι θα προξενούνταν από την εξέλιξη της εκτέλεσης ανεπανόρθωη βλάβη στον οφειλέτη.

Πλέον, δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα αναστολής, οπότε η διαδικασία προχωράει χωρίς το «βαρύ χαρτί» των αναστολών που αποτελούσε το αποκούμπι των οφειλετών και υπήρχε η δυνατότητα να σ΄ώσουν το σπίτι τους.

Πότε ορίζεται ο πλειστηριασμός με βάση το άρθρο 954

ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή.

Πως γίνεται η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης 954.

Αλλαγές στην προθεσμία κατάθεσης της αιτήσεως διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης, η οποία από τις 5 ημέρες πριν το πλειστηριασμό ορίζεται στις 20 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Το χρονικό διάστημα 4πλασιάζεται και η προθεσμία έιναι καθοριστική για τον οφειλέτη, ο οποίος μετά την παρέλευση του χρόνου δεν μπορεί να διακόψει τον πλειστηριασμό.

Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Επιτρέπεται πλέον η πολλαπλή κατάσχεση και των κινητών

Η αναγκαστική κατάσχεση κινητών πραγμάτων δεν εμποδίζει την κατάσχεσή τους και από άλλο δανειστή. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργείται ξεχωριστά και δεν επηρεάζει η μια την άλλη. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν περατώθηκε.

5/ Ως προς τα δικαιώματα του μισθωτού ακινη΄του που εκπλειστηριάζεται :
Σε περίπτωση που το ακίνητο ήταν μισθωμένο με την άσκηση επιχείρησης, κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται με την πάροδο δύο μηνών από την καταγγελία.
Πρόκειται για μια δυσμενή επίπτωση εις βάρος του μισθωτή, ο οποίος πιθανότατα αγνοούσε τις οφειλές του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του κινδύνου πλειστηριασμού.
-)(- -)(- -)(- -)(-

Οι ως άνω είναι μερικές μόνον απ τις διατάξεις που αποδεικνύουν ότι το σύστημα που επιβάλλει ο νέος Κ.Πολ.Δ., αναφορικά με τους πλειστηριασμούς , επί της ουσίας καταστρατηγεί σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των οφειλετών ,ως προς την διατήρηση της ιδοκτησίας τους και ευνοεί τις Τράπεζες ακόμη και έναντι του ίδιου του Δημοσίου.
Όπως έχω ξαναπεί δημόσια και μόνο το γεγονός ότι ο νομοθέτης θέτει την Τράπεζα προ των δικαιωμάτων του Δημοσίου και των Ταμείων ,αναφορικά με το δικαίωμα κατάταξής τους επί του πίνακα των δανειστών δεν αφήνει καμμία αμφιβολία ,ότι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ψηφίστηκε κατ’εντολίν των τραπεζικών συμφερόντων , ήτοι κατ’έντολήν των δανειστών-δυναστών μας.
Αυτή η αλλαγή δε, ως προς τον πίνακα κατάταξης δανειστών αποτελεί την πλήρη απόδειξη της παράβασης καθήκοντος και της κακουργηματικής απιστίας των νομοθετών , κυβερνώντων σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, ήτοι σε βάρος όλων ημών των Ελλήνων Πολιτών.
Το πολιτικό κατεστημένο επί της ουσίας δημιουργεί ένα νομιμοφανές υπόβαθρο , προκειμένου να περιέλθει η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων Πολιτών εις χείρας των δανειστών -δυναστών-τραπεζιτών.
Ο Νέος Κώδικας Πολιτκής Δικονομίας αποτελεί επίσης μια τρανή απόδειξη της απόλυτης συνέργειας Εκτελεστικής Εξουσίας και Τραπεζικών Συμφερόντων.
-)(- -)(- -)(- -)(-

Έλληνες άνθρωποι αντισταθείτε στο σχέδιο αναγκαστικής εκποίησης κάθε ιδιωτικής μας περιουσίας , στην φτωχοποίηση και την γεονοκτονία μας.
Οι αποδείξεις πλέον δια τα ως άνω εγκλήματα σε βάρος μας από του ανθέλληνες κυβερνώντες μας είναι έμπροσθεν των ομματιών μας !!!!!!!
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ !!!!!!!!!!!!!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
23/7/2016

………………………………………….

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΝΟΙΚΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΙ ΑΝ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ πέναλτυ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ !!!!

Β.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Η «Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟ ΣΑΘΡΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΕΣΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΛΗΘΗ Η’ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΔΥΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΧΘΕΣ (20 / 07/ 2016) ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ!

Αφήστε μια απάντηση