ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ1

Viky Charalambous ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ….

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256),
«ΠΑΝ ΦΥΣΙΚΟΝ Η ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΜΗ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. …..».

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που, µαζί µε το προαιρετικό Πρωτόκολλό του, κυρώθηκε µε τον ν.2462/1997, και άρχισε να ισχύει για την Ελλάδα από 5.8.1997 (Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0546/62/Α1 /292/Μ.2870/7.5.1997), έχει δε υπερνοµοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, στο άρθρο 2 παρ.3 αυτού ορίζει ότι: “Τα Συµβαλλόµενα Κράτη στο παρόν Σύµφωνο αναλαµβάνουν την υποχρέωση:

α) να εγγυώνται ότι κάθε άτοµο, του οποίου τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες, που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύµφωνο, παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεσή του µία πρόσφορη προσφυγή, ακόµη και αν η παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την επίσηµη κρατική ιδιότητά τους,

β) να εγγυώνται ότι η αρµόδια δικαστική, διοικητική, νοµοθετική… αρχή … θα αποφαίνεται πράγµατι σχετικά µε τα δικαιώµατα του προσφεύγοντος, και να προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής,

γ) να εγγυώνται την εκτέλεση, από τις αρµόδιες αρχές, κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή”. Εξάλλου, το άρθρο 14 παρ.1 εδ. α’ του ίδιου Συµφώνου ορίζει ότι:
“Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα η υπόθεσή του να δικαστεί από … δικαστήριο … το οποίο θα αποφασίσει … και για αµφισβητήσεις δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα”.
Με τη διάταξη αυτή συµπορεύεται και το δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο, που καθιερώνεται µε το άρθρο 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) (η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ.53/1974), καθώς και µε το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος.

Οι ως άνω διατάξεις δεν ιδρύουν µόνο διεθνή ευθύνη των συµβαλλοµένων κρατών, αλλά έχουν άµεση εφαρµογή και υπερνοµοθετική ισχύ, άρα θεµελιώνουν δικαιώµατα υπέρ των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής τους.

Οι διατάξεις αυτές εγγυώνται όχι µόνο την ελεύθερη πρόσβαση σε δικαστήριο, αλλά και την πραγµατική ικανοποίηση του δικαιώµατος που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δηλαδή το δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς την οποία η προσφυγή στο δικαστήριο θα απέβαλλε την ουσιαστική αξία και χρησιµότητά της.(Ολ.ΑΠ 21/2001)

Από τις εκτεθείσες συνταγµατικές διατάξεις και εκείνες του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και της ΕΣ∆Α σαφώς συνάγεται ότι, προς επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτές σκοπού της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και νοµικών ν.π.δ.δ..

……

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ…

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΩΣ “ΣΙΩΠΗΡΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ”…

(ΣτΕ 1153/2006, πρβλ. ΑΕ∆ 8/2004)

Όταν πρόκειται περί οικονομικών θεμάτων και δη περί Δημοσίου Συμφέροντος θέμα, όπως καλή π.χ. η Εντολή πληρωμής που δίνει ο πολίτης προς το Δημόσιο/ Ταμεία/ Τράπεζες… από τις 2 συγκεκριμένες περιουσίες που ειναι πλήρως επικυρωμένες και το Δημόσιο/ Ταμείο/ Τράπεζα ΔΕΝ τις απορρίπτει στην ουσία τους, αλλά αποφεύγει ν’ απαντήσει …

Αυτό δηλώνει ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ …

” 4. Επειδή, κατά την έννοια των µνηµονευθεισών διατάξεων, οι οποίες εφαρµόζονται εν προκειµένω ως εκ του χρόνου υπογραφής της συµβάσεως και κατά ρητή πρόβλεψή της, σε περίπτωση υποβολής λογαριασµού εκ µέρους του αναδόχου του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός µηνός από την υποβολή του να προβεί στον έλεγχο αυτού και ή να εγκρίνει αυτόν όπως υποβλήθηκε ή να αρνηθεί παντελώς την έγκρισή του ή να προβεί σε διόρθωση και στη συνέχεια έγκρισή του ή, αν είναι δυσχερής η διόρθωση, να τον επιστρέψει στον ανάδοχο προς ανασύνταξη και επανυποβολή. Αν η ανωτέρω µηνιαία προθεσµία παρέλθει άπρακτη, δηλαδή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί σε καµία από τις ανωτέρω ενέργειες, ο υποβληθείς λογαριασµός θεωρείται, ανεξαρτήτως τυχόν πληµµελειών του, αυτοδικαίως εγκεκριµένος, η δε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί πλέον να τροποποιήσει το λογαριασµό αυτό (ΣτΕ 1153/2006, πρβλ. ΑΕ∆ 8/2004)».

όπως προκύπτει από το περιεχόµενο των αναφερόµενων στην αίτηση αποφάσεων, το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την 1434/1999 απόφασή του, που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναιρέσεως του Β. Κ. κατά των Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Λιµενικού Ταµείου ∆ωδεκανήσου, ερµηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 Ν∆ 1266/1972, έκρινε ότι απ’ αυτήν συνάγεται ότι η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται εντός µηνός από της υποβολής εκ µέρους του αναδόχου του έργου πιστοποιήσεως όπως προβεί στην έγκριση της πιστοποίησης αυτής, διότι, άλλως εάν η ανωτέρω µηνιαία προθεσµία παρέλθει άπρακτος, η υποβληθείσα πιστοποίηση θεωρείται, µε την πάροδο της προθεσµίας αυτής, εγκεκριµένη, τυχόν δε μεταγενεστέρως γενόµενη έγκρισή της είναι τυπική, επιβεβαιώνουσα απλώς τη µε την πάροδο της προθεσµίας χωρήσασα έγκριση της υποβληθείσας πιστοποίησης. Η διευθύνουσα υπηρεσία δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει την ήδη αυτοδικαίως µε την πάροδο του µήνα από την υποβολή της εγκριθείσα πιστοποίηση, διότι εκδιδόµενη αναρµοδίως κατά χρόνο είναι παράνοµη και ως εκ τούτου ακυρωτέα.

………………………………………….

Αφήστε μια απάντηση