Αθανασία Γεωργοσοπούλου: Οι ”Βολευτές” μας κόβουν ακόμη ένα 10% των μισθών τους… Συμπονέστε τους !!!

ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12042731_1104213332932508_7598627764520094262_n

Nanci Georgossopoulou Ιδού η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής δια της οποίας οι εκπρόσωποί μας , οι “εθνικοί” ταγοί μας αποφάσισαν εις ένδειξιν συμπαραστάσεως προς την ιδική μας πενία και το οικονομικό άλγος εις το οποίον μας υπέβαλλαν να περικόψουν εκ των εαυτών τους , εκ της ιδικής τους σαρκός ένα επιπλέον 10% των μισθών τους κυρίες και κύριοι..

… Ακούτε , περικόπτουν οι ”Βολευτές” μας ένα επιπλέον 10% των αποδοχών τους , με αποτέλεσμα να έχουν συνολικά περικόψει ένα ποσοστό της τάξεως του 38% των αποδοχών που ελάμβαναν πρό κρίσεως……
Αυτό για όλους εσάς τους Ελεύθερους , Ενεργούς , Ενωμένους Έλληνες , που τολμάτε να ψελλίζετε ότι οι Βουλευτές μας είναι άσπλαχνοι κι ουδόλως συναισθάνονται την ανέχεια εις την οποία οι ιδικές τους πράξεις και παραλείψεις μας κατεβύθισαν…….
Τι κι αν οι δικοί μας μισθοί και συντάξεις προς κρίσεως ήταν 70% ολιγότεροι των δικών τους ????
Τι κι αν σήμερα έχουν κοπεί στο πλέον του ημίσεως , αν ακόμη λαμβάνουμε μισθό ?????
Τι κι αν έχουν υπερδιπλασιαστεί οι φόροι που πληρώνουμε και έχει αυξηθεί το κόστος ζωής μας ??????????
Οι ”Βολευτές” μας κόβουν ακόμη ένα 10% των μισθών τους ….
Καταλάβετέ το….
Συμπονέστε τους , λέμε !!!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν θέλω ουουουυουουου !!!!!!!!!!!!
Θέλω αδέλφια μου απλά να σας κάνω να θυμώσετε με όλους αυτούς τους επαίσχυντους προδότες… Με όλους αυτούς τους ανθέλληνες στρουθοκαμηλίζοντες… Με όλους αυτούς τους εβραιόδουλους , εξωνισμένους που καπηλεύονται την δημοκρατία , την δικαιοσύνη και κάθε ανθρωπιά και εκποιούν έναντι πινακίου φακής την Ιερή μας Πατρίδα και όλους ημάς , βορά στις υπάνθρωπες ορέξεις των αιμοδιψών τραπεζιτών !!!!!!!!!!!!!!!
ΘΥΜΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ..
ΘΥΜΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ , ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ ΑΠ’ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ΄ΡΧΟΝΤΑΙ !!!!!!!!!!!!
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ … ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ !!!!!!!!!!!!!!
ΔΙΑ-ΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΥΜΩΣΤΕ ΤΩΡΑ !!!!!!!!!!!!!!!

Αριθμ. πρωτ.: 16345
Αριθμ. διεκπ.: 10615 (ΦΕΚ Α’ 151/19/11/2015)
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής
«Τροποποίηση του Ζ’ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος,

2. την κατά την ΚΖ’ συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής των Ελλήνων,

3. το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ
51/Α’/10.4.1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροποποίηση του Ζ’ Ψηφίσματος σχετικά
με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 63 παράγραφος 1 και 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος,

β) της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ’ της 22ας
Δεκεμβρίου 1964 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ζ’ Ψηφίσματος της Ε’
Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών
και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους
Βουλευτάς» (ΦΕΚ Α’ 23/18.2.1975), γ) των άρθρων 11 παράγραφος 4 και 120 παράγραφος 7 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό – ΦΕΚ Α’ 106/1987), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 97, 129, 135 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ – ΦΕΚ Α’
51/1997), όπως ισχύει.

2. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης ΡΙΔ’ της 1ης Απριλίου 2009, της Ολομέλειας της Βουλής, κατά
την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής να μην παρακολουθήσει η
βουλευτική αποζημίωση την αύξηση των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατ’
εφαρμογή του Ν. 3691/2008.

3. Την έμπρακτη ευαισθησία του Σώματος στη δοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της
οικονομικής κρίσης.

4. Την ανάγκη περαιτέρω μείωσης, κατά 10%, της βουλευτικής αποζημίωσης που καταβάλλεται
σήμερα, με αποτέλεσμα συνολική μείωση 38% περίπου σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές του
Προέδρου του Αρείου Πάγου, ώστε να μειωθούν, αντίστοιχα, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού της
Βουλής.

5. Την αποτύπωση της μείωσης στον υπό ΚΑ 0121 του Προϋπολογισμού της Βουλής, οικ. έτους
2016, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του α’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ζ’ Ψηφίσματος της
Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α’ 23/18.2.1975), ως εξής:

«Η βουλευτική αποζημίωση, όπως καθορίσθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που
ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ’ της 22ας Δεκεμβρίου 1964 και όπως διατηρείται σε ισχύ, μειωμένη
στο σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του νόμου 3691/2008, μειώνεται περαιτέρω κατά 10 %, με μείωση του
βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, και υπόκειται στις εξής κρατήσεις:».

2. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ζ’ Ψηφίσματος
της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α’ 23/18.2.1975).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης.1.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Αφήστε μια απάντηση