ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΚΟΣΜΟΣ

05_ape

Βασίλειος Σωτήρας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

CULTURAL PROPERTY
Roerich Pact for the Protection of Artistic and Scientific Institutions, 1935
15.04.1935
Final Act on the Protection of Cultural Property, The Hague, 1954
14.05.1954
Hague Convention for the Protection of Cultural Property, 1954
14.05.1954
Hague Protocol for the Protection of Cultural Property, 1954
14.05.1954
Resolutions on Cultural Property, The Hague, 1954
14.05.1954
Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property, 1999
26.03.1999

https://www.icrc.org/ihl
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ Ρέριχ Συμφώνου για την προστασία των καλλιτεχνικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, 1935 15.04.1935 τελική πράξη για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η Χάγη, η σύμβαση της Χάγης του 1954 14.05.1954 για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας και πρωτόκολλο της Χάγης του 1954 14.05.1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, 1954 14.05.1954 ψηφίσματα για ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, Χάγη, 1954 14.05.1954 δεύτερο πρωτόκολλο της Χάγης για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας, 1999 26.03.19

Αφήστε μια απάντηση