ΟΗΕ: Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. Ψήφισμα 3379 (XXX) 19 Νοεμβρίου 1975.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΟΗΕ

τριακοστή συνεδρία
Ημερήσιας Διάταξης 68

Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση
[σχετικά με την έκθεση της Τρίτης Επιτροπής (Α / 10320)]

3379 (XXX). Εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων

Η Γενική Συνέλευση,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 1904 (XVIII) της 20ης Νοεμβρίου 1963, και διακηρύσσοντας τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων, και ιδίως κατά τον ισχυρισμό της ότι «κάθε δόγμα της φυλετικής διαφοροποίησης ή υπεροχής είναι επιστημονικά ψευδής, ηθικά καταδικαστέα, κοινωνικά άδικη και επικίνδυνη» και την έκφραση του συναγερμού στο «οι εκδηλώσεις των φυλετικών διακρίσεων εξακολουθούν να είναι εμφανείς σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ορισμένες από τις οποίες επιβάλλονται από ορισμένες κυβερνήσεις μέσω των νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων»,

Υπενθυμίζοντας επίσης ότι, στο ψήφισμα 3151 G (XXVIII) της 14ης Δεκεμβρίου του 1973, η Γενική Συνέλευση καταδίκασε, μεταξύ άλλων, την ανίερη συμμαχία μεταξύ του ρατσισμού και του σιωνισμού της Νότιας Αφρικής,

Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του Μεξικού για την ισότητα των γυναικών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την ειρήνη,

1/ διακηρύχθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για το Διεθνές Έτος των Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Μεξικού από Ιούνιο 19 έως Ιούλιο 2 1975, το οποίο ψήφισε την αρχή ότι «η διεθνής συνεργασία και η ειρήνη απαιτεί την επίτευξη της εθνικής απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας, την εξάλειψη της αποικιοκρατίας και νεο-αποικιοκρατίας, την ξένη κατοχή, τον Σιωνισμό, του απαρτχάιντ και των φυλετικών διακρίσεων σε όλες τις μορφές της, καθώς και την αναγνώριση της αξιοπρέπειας των λαών και το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση»,

Σημειώνοντας επίσης το ψήφισμα 77 (ΧΙΙ) που εγκρίθηκε από τη συνέλευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας στη δωδέκατη τακτική σύνοδο της,

2/  στην Καμπάλα(Ουγκάντα) από 28 Ιούλιος έως 1 Αύγουστος 1975, η οποία έκρινε ότι «το ρατσιστικό καθεστώς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και τα ρατσιστικά καθεστώτα στη Ζιμπάμπουε και τη Νότια Αφρική έχουν μια κοινή προέλευση ιμπεριαλιστική, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και έχουν την ίδια ρατσιστική δομή και συνδέονται οργανικά με την πολιτική τους με στόχο την καταστολή της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του ανθρώπου»,

Σημειώνοντας επίσης την Πολιτική Διακήρυξη και στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και να εντείνουν την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των Αδεσμεύτων Χωρών,

3/ εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών των Αδεσμεύτων Χωρών που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα από 25 έως 30 του Αυγούστου 1975, η οποία πλέον σοβαρά καταδίκασε τον Σιωνισμό ως απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και κάλεσε όλες τις χώρες να αντιτίθενται σε αυτήν την ρατσιστική και ιμπεριαλιστική ιδεολογία,

Καθορίζει ότι ο σιωνισμός είναι μια μορφή ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων.
2400η σύνοδο ολομέλειας
10 Νοέμβρη 1975
_____________
1 / Ε / 5725, πρώτο μέρος, αίρεση. I.

2 / Βλέπε Α / 10297, παράρτημα ΙΙ.

3 / Α / 10217 και Corr.1, παράρτημα, σ. 3.

………………………………………………………………………………………………………

Thirtieth session
Agenda item 68

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY

[on the report of the Third Committee (A/10320)]

3379 (XXX). Elimination of all forms of racial discrimination

The General Assembly,

Recalling its resolution 1904 (XVIII) of 20 November 1963, proclaiming the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and in particular its affirmation that “any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous” and its expression of alarm at “the manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas in the world, some of which are imposed by certain Governments by means of legislative, administrative or other measures”,

Recalling also that, in its resolution 3151 G (XXVIII) of 14 December 1973, the General Assembly condemned, inter alia, the unholy alliance between South African racism and zionism,

Taking note of the Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace, 1/ proclaimed by the World Conference of the International Women’s Year, held at Mexico City from 19 June to 2 July 1975, which promulgated the principle that “international co-operation and peace require the achievement of national liberation and independence, the elimination of colonialism and neo-colonialism, foreign occupation, zionism, apartheid and racial discrimination in all its forms, as well as the recognition of the dignity of peoples and their right to self-determination”,

Taking note also of resolution 77 (XII) adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of African Unity at its twelfth ordinary session,2/ hold at Kampala from 28 July to 1 August 1975, which considered “that the racist regime in occupied Palestine and the racist regimes in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being”,

Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries,3/ adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology,

Determines that zionism is a form of racism and racial discrimination.

2400th plenary meeting
10 November 1975

_____________
1/E/5725, part one, sect. I.

2/ See A/10297, annex II.

3/ A/10217 and Corr.1, annex, p. 3.

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1

……………………………………………………………………………………..

 

Αφήστε μια απάντηση