ΕΣΤΙΑ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10917267_1608351422727325_1112070418910612414_nΕΣΤΙΑ

Το όνομα της θεάς, προέρχεται από τον ρηματικόν τύπον «ΕΣΤΙΝ», ο οποίος χαρακτηρίζει εκείνο εις το οποίον αναφέρεται, ως υπάρχον και μετέχον της ουσίας.
Το όνομα «ΟΥΣΙΑ» εμφανίζεται παραλλαγμένον και με δύο άλλους τύπους, δηλαδή «ΕΣΣΙΑ» και «ΩΣΙΑ». Και βεβαίως εκ του «ΕΣΣΙΑ», η θεά είναι η πρώτη ουσία, εκ δε του «ΩΣΙΑ», είναι το αίτιον ή η δύναμις που δίνει την πρώτην ώθησιν, ήτοι την πρώτην ώσιν στην κίνησιν των πάντων. (Πλάτωνος: Κρατύλος).

Η Εστία ήτο η πρωτότοκος θυγατέρα του Κρόνου και της Ρέας και αδελφή του Διός και της Ήρας. Λέγεται ότι πρώτη αυτή έδειξε στους ανθρώπους πώς να κατασκευάζουν κατοικίες και ότι χάριν αυτού, οι άνθρωποι ονόμασαν την οικίαν και εστίαν.
Όταν ο Ζεύς, μετά την νίκην του επί των Γιγάντων και αναλαμβάνοντας την βασιλείαν του Σύμπαντος, εμοίρασεν εις τους άλλους θεούς αρμοδιότητες, στην Εστίαν έδωσεν, μετά από αίτησίν της, παντοτινήν παρθενίαν και το δικαίωμα της πρώτης τιμής στις θυσίες προς τους Ολύμπιους. Έτσι όλες οι σπονδές άρχιζαν από την Εστίαν και καθιερώθη η ρήσις «αφ’ Εστίας άρχεσθαι».
Η Εστία ετιμάτο με το Ιερόν Πύρ, το οποίον εφυλάσσετο άσβεστον στο θυσιαστήριον και εχρησιμοποιείτο μόνον διά τις θυσίες. Η πρώτη δε αφή του εγένετο είτε με την τριβήν ξηρών ξύλων, είτε με τις ηλιακές ακτίνες.

14/1/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση