ΤΑΡΑΣ ( Taranto ή λατ.Tarentum )

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10923240_1607174276178373_5516447951329196638_n10915213_1607174336178367_7965258865931472079_n

ΤΑΡΑΣ

Στην Απουλίαν της Κάτω Ιταλίας και στο βόρειον άκρον του κόλπου του Τάραντος, ευρίσκεται η πόλις Ταράντο (Taranto ή λατ.Tarentum), στην θέσιν της αρχαίας πόλεως Τάρας.

Ο Τάρας ιδρύθη από τους Σπαρτιάτες περί το – 706 και συγκεκριμένα από τους λεγομένους Παρθενίους, τους άνδρες δηλαδή οι οποίοι εγεννήθησαν από την ένωσιν των Σπαρτιατισσών με τους Είλωτες κατά τον 2ον Μεσσηνιακόν πόλεμον. Η ιστορία της ιδρύσεως του Τάραντος, αναφέρει τα ακόλουθα:

Ιδρυτής της αποικίας ήταν ο Σπαρτιάτης Φάλανθος, ο οποίος κατά την αναχώρησίν του από την Σπάρτην, έλαβεν χρησμόν του Μαντείου των Δελφών, ο οποίος έλεγεν ότι όταν θα βρέξει κάτω από την αίθραν, τότε θα δυνηθεί να αποικήσει την περιοχήν. 

Μη δίδοντας σημασίαν στον χρησμόν, επειδή τον εθεώρησεν παράλογον, (διότι δεν ήτο δυνατόν να βρέξει ποτέ με αίθριον καιρόν), αποβιβάστηκε με τα πλοία του στην Κάτω Ιταλίαν. Ενώ όμως ενίκησεν σε αρκετές μάχες τους βαρβάρους της περιοχής, δεν κατόρθωνε να γίνει κύριος της θέσεως, όπου έπρεπε να ιδρύσει την αποικίαν του. Απελπισμένος μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες, τις οποίες είχε κάνει, ενεθυμήθη τον χρησμόν του Απόλλωνος και ενόμισεν ότι ο θεός του προμάντευσε ότι θα ήταν αδύνατη η προσπάθειά του. Έτσι ένα βράδυ στο στρατόπεδόν του, έγειρε περίλυπος το κεφάλι του στα γόνατα της συζύγου του, η οποία τον είχεν ακολουθήσει στην αποστολήν του, μην γνωρίζοντας τι θα έπρεπε να κάνει.

Η σύζυγός του, βλέποντας τον άνδρα της σε κατάστασιν απελπισίας, εδάκρυσεν και τα δάκρυά της έβρεξαν το κεφάλι του Φαλάνθου. Τότε ο Φάλανθος κατάλαβε την έννοιαν του χρησμού, επειδή το όνομα της συζύγου του ήταν Αίθρα!

Εκείνο το βράδυ επεχείρησεν την κατάληψιν της περιοχής από τους βαρβάρους και η επιχείρησίς του εστέφθη από επιτυχίαν.
Με τον τρόπον αυτόν ιδρύθη η πόλις του Τάραντος, της οποίας το όνομα εδόθη από τον ήρωα Τάραντα, υιόν του Ποσειδώνος και μίας Νύμφης της περιοχής, και η οποία εξελίχθη σε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδος.

11/1/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ Basilis Drosos
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση