ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ (Αστική Εταιρεία Εθνικής Πολιτικής και Οικονομικής αξιολόγησης με την ευρεία έννοια)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε4 ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Σύσταση Εταιρείας 
Συνίσταται δια του παρόντος Αστική Εταιρεία Εθνικής Πολιτικής και Οικονομικής αξιολόγησης με την ευρεία έννοια, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (μη κυβερνητική οργάνωση) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. ΑΚ (Αστικού Κώδικα), υπαγόμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 ΑΚ , ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό πρόσωπο και το καταστατικό της έχει ως εξής: 
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ με διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Ε.Ε.

Η Επωνυμία της εταιρείας στα Αγγλικά είναι FREE ACTIVE ELLINES UNITED (F.A.E.U.)

2.2. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στον Δήμο Ναυπλίου, οδός Αναπαύσεως αρ.12.

2.3 Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός των νομών ολόκληρης της Ελλάδος καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας, σε Ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία και οιοδήποτε σημείο της Υφηλίου όπου κατοικούν Έλληνες ή Φιλέλληνες. 
2.4. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. 
2.5 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Σκοποί της αστικής εταιρείας, είναι:

α) Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών που ασκούν εξουσία στον χώρο της πολιτικής της διοίκησης και της οικονομίας.

β) Η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον ως αυτό εννοείται από την εδαφική της κυριαρχία, το διαχρονικό πολιτισμό των Ελλήνων, ω ς και την ηγετική θέση, την οποία κατέχουν οι Έλληνες της διασποράς στους τομείς της Επιστήμης, της Παιδείας, της Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας.

γ) Η δια νομίμων μέσων αξιολόγηση και εξάλειψη του εξωτερικού χρέους της χώρας και η συνταγματική θεσμοθέτηση ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών.

δ) Η ενδελεχής αξιολόγηση όλων των φυσικών πόρων της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων.

ε) Η επιδίωξη επαναπροσδιορισμού της ελληνικής παιδείας και η επαναφορά της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

στ) Η με κάθε τρόπο προστασία των Ελλήνων από ψευδή πληροφόρηση φορέων και Μ.Μ.Ε. και αποπροσανατολισμού των Ελλήνων από τα νόμιμα δικαιώματά τους.

ζ) Η παρουσίαση και προβολή των αποδεδειγμένων οικονομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και η γνωστοποίηση της περιουσίας της Ελλάδος .

η) Η επιδίωξη αντικατάστασης της κεντρικής τραπέζης της Ελλάδος με μία αμιγώς ελληνικής ιδιοκτησίας.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών. Επίσης η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στους σκοπούς της εταιρείας.

Αφήστε μια απάντηση