ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ


Αληθινό έρωτα έτρεφαν οι Έλληνες διά την γλώσσαν τους, η οποία ήταν δι’ αυτούς η γλώσσα των θεών και ο κατ’ εξοχήν εκφραστής της Ελληνικής Διανοίας.
Μέσω αυτής έγιναν απτές οι Ιδέες, οι Αξίες και οι Αρχές του μοναδικού Ελληνικού Πολιτισμού και αυτή υπήρξεν ο φορέας της μεταλαμπαδεύσεως του Ελληνικού Πνεύματος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτου.

Δι’ αυτό και την τιμούσαν και την υπερασπιζόταν με το ίδιον πάθος και σθένος, με τα οποία υπερασπιζόταν και την ίδιαν τους την Ελευθερίαν. 
Έτσι, ο ανώνυμος επιγραμματοποιός βάζει την κόρην του Πανδίονος, Φιλομήλα, την οποίαν εβίασεν ο σύζυγος της αδελφής της Πρόκνης, Τηρεύς, και της απέκοψε την γλώσσαν δια να μην το μαρτυρήσει, να σκέφτεται τα ακόλουθα λόγια: 
«Γλώσσαν εμήν εθέρισε και έσβεσεν Ελλάδα φωνήν». 
Δηλαδή «την γλώσσαν μου έκοψε και μου έσβησε την Ελληνικήν φωνήν»!!
Τοιουτοτρόπως ο Έλλην επιγραμματοποιός θεωρεί μεγαλύτερο κακόν την απώλειαν της Ελληνίδος φωνής, από την ίδιαν την αποτρόπαιαν πράξιν της κοπής της γλώσσας.

Θα ενθυμηθούμε δε και ότι πριν την τρίτην εκστρατείαν των Περσών στην Ελλάδα, ο απεσταλμένος του Ξέρξου στας Αθήνας διά να ζητήσει «γήν καί ύδωρ», ετιμωρήθη από τους Αθηναίους με θάνατον, διότι «φωνήν Ελληνίδα, βαρβάροις προστάγμασιν ετόλμησε χρήσαι». Δηλαδή, διότι «ετόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερήν Ελληνικήν φωνήν, διά να υποβάλει βαρβαρικά προστάγματα»!! 
Αυτό λοιπόν το Ελληνικόν θαύμα των 90.000.000 λέξεων, λεκτικών τύπων και λημμάτων, η Ελληνική γλώσσα, η γλώσσα με την άπειρη συμπυκνωμένη σοφία, η μητέρα όλων των διαλέκτων της γης, απαιτεί από εμάς να την προστατέψουμε, πρώτιστα διά το δικό μας καλόν και το καλόν της ανθρωπότητος!!

7/7/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

megistias714

Αφήστε μια απάντηση