ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: “Κάτω ο Αλούτερος με τις πατάτες του !!” ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: “Κάτω ο απατεών με τα 600δις$ του, δεν υπάρχει Bretton Woods με λεφτά για τους Δήμους” !!!

END ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΡΑΦΕΙ Ο ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ, ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ, ΠΟΥ ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΝ ΑΝΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΑ 600δις $  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ !!!

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, Η ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ !!! 

Καποδίστριας-Ιωάννης1(πηγή φωτό… http://www.gigafm.gr/?p=3954 )

Η ιστορία της πατάτας στην Ελλάδα

Ιδού τι διηγείται η ιστορία:

«Ότε απεκαταστάθη η τάξις, και ο επαναστάτης Έλλην, αποκαμών των πολέμων , των στερήσεων και κακουχιών επεδόθη εις την εργασίαν του, το έργον της ελευθερίας περαιώσας, ο μέγας του πατήρ και Κυβερνήτης, (ο Καποδίστριας) θέλων να βελτιώση την γεωργίαν, απεφάσισεν, ότε ακόμη είχεν εν Αιγίνη την πρωτεύουσαν, να διδάξη προς τον γεωργικόν κόσμον την καλλιέργειαν γεωμήλων. Έδωκεν όθεν εντολήν όπως αποστείλωσιν αυτώ εξ Ιταλίας αρκετάς χιλιάδας οκάδας γεωμήλων άτινα ειρήσθω, ήσαν τότε πάντη άγνωστα ημίν, και το τίμημα κατέβαλεν εκ του ιδιαιτέρου του ταμείου.

Οι εναντία φρονούντες κατά του Καποδίστρια, ήρξαντο διαδίδοντες ότι ο Καποδίστριας είναι ου μόνον Λουθηρανιστής (ή κοινώς ελέγετο Αλούτερος), αλλά και διά της αντιθρησκευτικής και ασεβούς πράξεώς του, τού να διδάξη την καλλιέργειαν της πατάτας, θα κάμη όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς “Αλούτερους” Οι πατάτες κατά τους εχθρούς του Καποδίστρια, ήσαν απηγορευμένος καρπός, ού και μόνον απλή γεύσις ήθελεν οδηγήσει το χριστεπώνυμον πλήρωμα εις τα απύθμενα σκότη της κολάσεως, ένθα ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων!  
Οι αρτιγέννητοι Έλληνες, πληροφορηθέντες τα γεγονότα και ιδία οι Αιγινήται, οίτιντες είδον τους σάκκους των γωμήλων χύδην ν’ αποταμιεύωνται προχείρως εις την προκυμαίαν της Αιγίνης, χάρις εις τα ραδιουργίας των εχθρών και το αμόρφωτον αυτών, εν συλλαλητηρίω επιβλητικώ εζήτουν την αποπομπήν του εξ Αιγίνης, ως προδότου των πατροπαραδότων της θρησκείας, βροτοφωνούντες:
 “Κάτω ο προδότης, Κάτω ο Αλούτερος, ο οποίος με τις πατάτες του θα μας καταστρέψη το θρήσκευμα !!!… Κάτω !… ο άθεος !!!…”
Ο Καποδίστριας ακούσας των φωνών του κορυβαντιώντος πλήθους, έσπευσε προς τον εξώστην, ενώ το πλήθος, μαινόμενον ως αι προ της καταιγίδος ασυνήθεις βρονταί, εφώναζε
“Κάτω ο Αλούτερος με τις πατάτες του !!”
Ο Κυβερνήτης απαθής θεατής των γενομένων, εδήλωσε προς το πλήθος, ότι οι πατάτες είναι δια λογαριασμόν του και ουχί δι’ αυτούς και ας μη ματαιοπονούν !!
Ταυτοχρόνως δε, κατά το φαινόμενον μόνον έδωκεν εντόνους και αυστηράς διαταγάς εις τους διορισθέντας φύλακας των γεωμήλων όπως συλλάβωσι και οδηγήσωσιν εις τας φυλακάς οιονδήποτε όστις ήθελε φωραθή κλέπτης των γεωμήλων του Κυβερνήτου !! Ιδιαιτέρως όμως είπεν εις αυτούς να κάμουν πως δεν βλέπουν τους περιέργους παρατηρητάς των γεωμήλων και να αφήσουν αυτούς να κλέπτουν!
Μετ’ ολίγας ημέρας η προκυμαία εκκενώθη ! Τα γεώμηλα τα έφαγαν όλα οι Αιγηνίται, και συν τη εστιάσει εκείνων επείσθησαν ότι δεν έγιναν Αλούτεροι!! 
Ο ίδιος κόσμος, όστις ήτο και κατά την κατά του Κυβερνήτου στάσιν, ο ίδιος εκείνος ήρχισε να κρούη τους κώδωνας των Εκκλησιών και εκάλει τους λοιπούς εις γενικήν συνάθροισιν, να διαδηλώσουν την ευγνωμοσύνη των προς τον Κυβερνήτην !! Η κοσμοπλήμμυρα εκκινεί υπό τας ζητωκραυγάς και τα θούρια και ούτω έξωθι του ανακτόρου του Κυβερνήτου φθάνει. -“Θέλουμε, πατέρα μας, πατάτες !! Σώσε μας, πατέρα, και ας όψονται!… όσοι μας έβαλαν στα λόγια !!..” 
Από το φυλλάδιο «Θεός και Θέμις» του γνωστού νομικού Κ. Δ. Τριανταφυλλοπούλου (Αθήναι 1912)
Περισσότερα για την πατάτα… ΕΔΩ
………………………………………………………………………………………………
10257804_630188100400957_3565284604201120126_n
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Αίτηση αποδοχής

Αφήστε μια απάντηση