ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2010 !!!

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ffc37934c1a548e0b2fd0d308428995a_XL

02/11/2010 – Η απόφαση του Δικαστηρίου για την ανακήρυξη συνδυασμού «Σπάρτη Νέα Εποχή»

Με την υπ’ αριθμ. 24/2010 απόφασή του δικαίωσε το Συνδυασμό «Σπάρτη Νέα Εποχή» και ανακάλεσε μερικώς την υπ αρ. 107/2010 απόφαση με την οποία είχε αρχικά αποκλειστεί ως «εκπρόθεσμος», ανακηρύσσοντάς τον.

Το σκεπτικό της απόφασης που δικαίωσε τον κ. Φούρκα έχει ως εξής:

Αριθμός Απόφασης 24/2010

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Θεοφανώ Κουτσουμπέλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Βλάχου, Πρωτοδίκη, Ουρανία Καραντζίκη, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και την Γραμματέα Ελένη Ρούτση. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 29 Οκτωβρίου 2010 για να δικάσει την υπόθεση των: Καλούντων-αιτούντων:

1] του νομίμως καταρτισθέντος συνδυασμού για τον Δήμο Σπάρτης στις Γενικές Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 με την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο ΦΟΥΡΚΑ του Παναγιώτη, που εδρεύει στη Σπάρτη επί της οδού Ευαγγελιστρίας, 2]Κωνσταντίνου ΦΟΥΡΚΑ του Παναγιώτη, υποψηφίου Δημάρχου Σπάρτης, επικεφαλή TON συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ-ΕΠΟΧΗ», δημότη και κατοίκου Μαγούλας Δήμου Μυστρά Λακωνίας, εγγεγραμμένου στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μυστρά και 3]Νικολάου Καλογεράκο του Λεάνδρου, υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σπάρτης με το συνδυασμό «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», δημότη και κατοίκου Σπάρτης, εγγεγραμμένου στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Σπάρτης, που παραστάθηκαν, ο 1ος δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων Αικατερίνης Σάλαρη (Δ.Σ.Σπάρτης) και Κυριακής Δικαιάκου (Δ.Σ.Αθηνών), τις οποίες νομιμοποίησε ο δικηγόρος Τριπόλεως Μιχαήλ Ορφανόπουλος, και οι 2ος και 3ος μετά των πληρεξουσίων τους δικηγόρων του Μιχάλη Δημητρακόπουλου (Δ.Σ.Αθηνών) και Νικολάου Κόλλια (Δ.Σ.Αθηνών), τους οποίους νομιμοποίησε ο ίδιος ως άνω δικηγόρος Τριπόλεως.

Με την από 29.10.2010 κλήση νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η από 25.10.2010 (αρ.εκθ.κατ. στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Σπάρτης 759/ΕΠ 8/2010) αίτηση ανάκλησης – θεραπείας μετά την έκδοση της υπ αριθ. 334/2010 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου. Η ανωτέρω κλήση κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 20/2010, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καλούντων – αιτούντων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την από 29.10.2010 (αρ.εκθ.κατ. 20/2010 κλήση φέρεται προς συζήτηση η από 25.10.2010 (αρ. εκθ. καταθ. 759/ΕΠ 8/2010) αίτηση ανάκλησης – θεραπείας του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», μετά την έκδοση της υπ αρ. 344/2010 του Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία παραπέμπεται στο παρόν Δικαστήριο η συζήτηση της ανωτέρω αίτησης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με την υπ αρ. 18/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η γραπτή δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη και παραδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή, εν προκειμένω, αναφορικά με τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 17ης Οκτωβρίου 2010.Η δε εκπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης έχει ως συνέπεια την μη ανακήρυξη αυτών (άρθρο 20 Ν. .3852/2010).

Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20 του ν. 3852/2010 και 33 του π.δ 96/2007 (Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών), η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και για τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών (άρθρο 29 ν. 3852/2010) προκύπτει ότι η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί νόμιμα, γίνεται από το Πρωτοδικείο στο οποίο υποβλήθηκαν με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν μετά την έκδοση της αποφάσεως προέκυψαν νέα πραγματικά περιστατικά, που δικαιολογούν τη διάφορη ρύθμιση του ζητούμενου μέτρου, γεγονότα, δηλαδή, τα οποία ήταν άγνωστα στο δικαστήριο είτε επειδή έλαβαν χώρα μεταγενεστέρως (οψιγενή), είτε επειδή δεν ήταν γνωστά κατά την πρώτη δίκη, μολονότι είχαν ήδη λάβει χώρα (οψιφανή) (βλ. ΑΠ 1133/1994, δημ. ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 9735/1982, ΕλλΔνη 1983.111), ακόμη και αν η παράλειψη προβολής τους οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου (ΠολΠρΚιλκ. 66/1989, Αρμ. 1989.764) είναι δυνατή η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της αποφάσεως αυτής.

Σύμφωνα δε με την παράγραφο II του άρθρου 758 ΚΠολΔ, η περί ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ (ΕφΑΘ 8379/1973), εκτός αν η ίδια η απόφαση ορίζει το αντίθετο (βλ. ΕφΠειρ. 74/1995, ΔΕΕ 1995.521, 522). Με την από 25.10.2010 (αρ. εκθ. καταθ. 759/ΕΠ8/2010) υπό κρίση αίτηση ζητείται για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτήν: α) να ανακληθεί εν μέρει, άλλως εξαφανισθεί η υπ αριθμ. 107/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά το μέρος αυτής που έκρινε ως εκπρόθεσμη και εντεύθεν απαράδεκτη τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και δεν ανακήρυξε αυτόν ως υποψήφιο για το δήμο Σπάρτης στις γενικές δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και β) να ανακηρυχθεί ο ανωτέρω συνδυασμός ως υποψήφιος για τον Δήμο Σπάρτης για τις προαναφερόμενες εκλογές.

Η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπο εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με την άνω υπαριθ. 344/2010 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου, εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 20 του ν. 3852/2010 και 33 του π.δ 96/2007, 741 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας και πρέπει περαιτέρω να ερευνηθεί κατ ουσίάν.

Από το σύνολο των προσκομιζομένων και επικαλουμένων εγγράφων, μεταξύ των οποίων και οι υπ αρ. 149, 150 και 151/2010 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκου Σπάρτης και την υπαριθ. 30098/2010 ένορκη βεβαίωση που δόθηκε ενώπιον της συμβ/φου Επιδαύρου Λιμηράς Σταματικής Μπελεγρή – Ατσιδάκου και την από 25.10.2010 τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ειδικού πραγματογνώμονος, τεχνικού του Ο.Τ.Ε., Σαράντου Καπετανάκη του Βασιλείου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Με την υπ αρ. 107/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Σπάρτης Νομού Λακωνίας οι συνδυασμοί «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ», πλην του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Φούρκα (δεύτερο των αιτούντων) και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο τον Νικόλαο Καλογεράκο (τρίτο των αιτούντων), με την αιτιολογία ότι η γραπτή δήλωση κατάρτισης του εν λόγω συνδυασμού, μετά των επισυναπτόμενων σε αυτή πιστοποιητικών υπεύθυνων δηλώσεων και παραβόλων, κατατέθηκε εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα, ενώ η προθεσμία υποβολής έληγε την 12η νυκτερινή ώρα της 17ης Οκτωβρίου 2010, αυτή υποβλήθηκε ενώπιον της Προέδρου Πρωτοδικών Σπάρτης τριάντα (30) δευτερόλεπτα μετά το πέρας της 12ης νυκτερινής της ανωτέρω ημερομηνίας.

Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα αποδεικτικά μέσα, ο κ. Ιωάννης Ράλλης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί από τον επικεφαλής του εν λόγω συνδυασμού να υποβάλει την δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Σπάρτης, εισήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης με τη συνοδεία του Λυκούργου Σπυρίδη, επίσης υποψηφίου δημοτικού συμβούλου του εν λόγω συνδυασμού και κατευθύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου στον 2ο όροφο του Μεγάρου, αναζητώντας το αρμόδιο γραφείο για την παραλαβή των δηλώσεων των συνδυασμών. Έξωθεν του ανωτέρω γραφείου υπήρχε συγκεντρωμένο πλήθος, αποτελούμενο από 20-30 άτομα (υποψηφίους άλλων συνδυασμών και δημότες), γεγονός που επιβράδυνε την είσοδο του Ιωάννη Ράλλη στο γραφείο παραλαβής δηλώσεων.

Κατά την υποβολή της δηλώσεως κατάρτισης του εν λόγω συνδυασμού μετά των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων στο γραφείο των Δικαστών, προκλήθηκε ένταση από το συγκεντρωμένο πλήθος ως προς την ώρα προσέλευσης και κατάθεσης των εγγράφων του ανωτέρω συνδυασμού. Ακολούθως ο κος Ιωάννης Ράλλης κατευθύνθηκε στο γραφείο της Προέδρου Πρωτοδικών Σπάρτης, όπου η τελευταία κάλεσε την υπηρεσία αναγγελίας της επίσημης ώρας Ελλάδος του Ο.Τ.Ε. στον αριθμό 14844 και πληροφορήθηκε ότι η επίσημη ώρα Ελλάδος ήταν πλέον δώδεκα (00:00) και τριάντα (30) δευτερόλεπτα.

Περαιτέρω από την προσκομιζόμενη από 25.10.2010 τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ειδικού πραγματογνώμονος, τεχνικού του Ο.Τ.Ε, Σαράντου Καπετανάκη του Βασιλείου, ο οποίος κατόπιν αιτήσεως του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά: α) με τον ακριβή χρόνο που απαιτείται κατά την κλήση της υπηρεσίας αναγγελίας της επίσημης ώρας Ελλάδος του Ο.Τ.Ε. στον αριθμό 14844 και ειδικότερα από την έναρξη κλήσεως έως την αναγγελία της ώρας Ελλάδος και β) αν ο διαδραμών χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της κλήσεως έως το άκουσμα του χαρακτηριστικού τόνου αναγγελίας της επίσημης ώρας Ελλάδος υπερβαίνει ή όχι τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα της ώρας, ο ως άνω πραγματογνώμονας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από την χρονομέτρηση που διενήργησε προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανασήκωση του ακουστικού της τηλεφωνικής συσκευής έως το άκουσμα του χαρακτηριστικού τόνου «μπιπ» κυμαίνεται από 30,1″ έως 34,2″ (δευτερόλεπτα της ώρας).

Το παραπάνω οψιφανές περιστατικό (ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια της ανωτέρω τηλεφωνικής κλήσης) μολονότι είχε ήδη λάβει χώρα προ της εκδόσεως της υπό ανάκληση αποφάσεως, δεν ήταν γνωστό κατά την έκδοση της απόφασης αυτής. Από τα παραπάνω προκύπτει με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, ενόψει και των προαναφερόμενων γεγονότων που διαδραματίστηκαν μέχρι την ως άνω τηλεφωνική κλήση στην υπηρεσία του ΟΤΕ, ότι ο εκπρόσωπος του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» Ιωάννης Ράλλης είχε εισέλθει εντός του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης πριν την 12η νυκτερινή και συνεπώς πριν την εκπνοή της οριζόμενης νόμιμης προθεσμίας.

Η ως άνω ερμηνεία είναι άλλωστε σύμφωνη με το Σύνταγμα, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αποτελεί σώρευση των δηλώσεων βουλήσεως κάθε προσώπου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, το οποίο ασκεί το δημοσίου δικαίου δικαίωμα του εκλέγεσθαι, που απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, και δεν είναι επιτρεπτό να εξαρτάται το παραδεκτό της υποβολής της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού και η περαιτέρω συμμετοχή του στις δημοτικές εκλογές από απρόβλεπτα γεγονότα ή συμπεριφορές, διότι τούτο συνεπάγεται αναίρεση του εκ του Συντάγματος εγγυημένου πολιτικού δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Κατόπιν τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης ως ουσία βάσιμη, να ανακληθεί η υπ αρ. 107/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να ανακηρυχθεί ο συνδυασμός «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, επέχουσας της τοιαύτης ανακηρύξεως αναδρομικής ισχύος από 23.10.2010, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής βούλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 52 Σ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ αρ. 107/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης περί ανακηρύξεως των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών -Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης, κατά το μέρος που έκρινε ως εκπρόθεσμη και εντεύθεν απαράδεκτη τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και δεν ανακήρυξε αυτόν ως υποψήφιο για τον Δήμο Σπάρτης στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ αναδρομικά από την 23η Οκτωβρίου 2010, για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών τον παρακάτω συνδυασμό υποψηφίου Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης με το όνομα «ΣΠΑΡΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ».

 

Αφήστε μια απάντηση