ΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΚΑ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

ΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΚΑ

Είναι γεγονός ότι τα δόγματα απευθύνονται σε αδαείς και επιρρεπείς στην δεισιδαιμονία νόες, στους οποίους ευρίσκουν πρόσφορον έδαφος διά να καλλιεργηθούν, εκτοπίζοντας και εξαφανίζοντας κάθε ίχνος λογικής και ορθής κρίσεως.
Τοιουτοτρόπως καθιστούν τον χειραγωγούμενον, δούλον κάποιου ομιχλώδους «κυρίου» δυνάστου και των επί της γής «εκπροσώπων» του, στερώντας του κάθε ελπίδα να αξιωθεί της ανθρώπινης ιδιότητος, του σκεπτομένου δηλαδή και ελευθέρου όντος και προσδένοντάς τον στο άρμα του αγελαίου συρφετού.
Όμως αυτό το φαινόμενον είναι ακριβώς το αντίθετον της Ελληνικής Κοσμοθεωρήσεως και του Ελληνικού τρόπου σκέπτεσθαι και πράττειν. Διά τον λόγον αυτόν η σημερινή μετατροπή του ανθρώπου σε αμνό, συνετελέσθη αφού κατεδιώχθη ανηλεώς η Ελληνική Διανόησις, όπως και κάθε έκφανσις του Ελληνικού Πολιτισμού, από τους «τα φαιά φέροντες», εκπροσώπους του δογματικού σκοταδισμού….

«….Φησί τοιαύτα υπ’ αυτών τών φρονιμοτέρων προστάσσεσθαι, μηδείς προσίτω πεπαιδευμένος, μηδείς σοφός, μηδείς φρόνιμος. Κακά γάρ ταύτα νομίζεται παρ’ αυτοίς. Αλλ’ εί τις νήπιος, θαρρών ηκέτω, τούτους γάρ άξιους είναι τού σφετέρου θεού αυτόθεν ομολογούντες, δήλοί εισιν ότι μόνους τούς ηλιθίους καί αγεννείς καί αναισθήτους καί ανδράποδα καί παιδάρια πείθειν εθέλουσί τε καί δύνανται…..»

«… Ακόμη και οι πλέον συνετοί από αυτούς (τους τα φαιά φέροντες), επιβάλλουν να μην πλησιάζει στις κοινότητές τους κανείς πεπαιδευμένος, κανένας σοφός, κανείς λογικός. Διότι αυτές οι ιδιότητες θεωρούνται από αυτούς κακές. Ενώ όποιος δεν διαθέτει νόησιν, μπορεί να πλησιάσει αφόβως. Έτσι, ομολογώντας ότι τέτοιου επιπέδου άνθρωποι είναι άξιοι του θεού τους, δείχνουν ότι επιδιώκουν και ημπορούν να πείθουν μόνον τους ηλιθίους, τους τιποτένιους, τους δούλους και τα παιδάκια…»
(Κέλσου: Αληθής Λόγος Γ΄)

30/4/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Το δόγμα και οι «άνθρωποί» του επί το σκοταδιστικόν τους έργον.

10175013_1484205571808578_6313719601252868287_n

Αφήστε μια απάντηση