Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

1619414_1474299366132532_7617328532946091298_n*

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ

Η Ελληνική Μυθιστορία αναφέρει και μίαν άλλην εκστρατείαν Ελλήνων στην Τρωάδα, πριν την γνωστήν εκστρατείαν του Τρωϊκού πολέμου. Πρόκειται διά την εκστρατείαν του Ηρακλέους, η οποία συνετελέσθη αμέσως μετά την Αργοναυτικήν.
Το χρονικόν αυτής της εκστρατείας έχει ως εξής:
Μετά την λήξιν της τιμωρίας του Ηρακλέους διά τον φόνον του Ιφίτου, κατά την οποίαν ο Ηρακλής με χρησμόν του Μαντείου των Δελφών, έπρεπε να εκτίσει τριετήν δουλείαν, και την οποίαν εξέτισεν στην υπηρεσίαν της βασιλίσσης της Λυδίας Ομφάλης, απεφάσισε να τιμωρήσει τον βασιλέα της Τροίας Λαομέδοντα, επειδή αθέτησε την συμφωνίαν, την οποίαν είχε κάνει μαζί του, να του δώσει δηλαδή τα άλογα του Διός, όταν ο Ήρωας έσωσε την κόρην του Ησιόνην από το θαλάσσιον τέρας, το οποίον είχε στείλει ο Ποσειδών, διά να τιμωρήσει τον υπερφίαλον και άπιστον βασιλέα.
Επέστρεψε λοιπόν από την Λυδίαν στην Ελλάδα, συνεκέντρωσε στράτευμα από τους πλέον ανδρείους εθελοντάς Έλληνες και με δεκαοκτώ πεντηκοντόρους έπλευσεν εναντίον της Τρωάδος. Προσορμιζόμενος στις ακτές, άφησε τον Οϊκλή με φρρουράν να φρουρεί τα πλοία και αυτός με το υπόλοιπον στράτευμα κατηυθύνθη προς την πόλιν της Τροίας.
Ο Λαομέδων, μαθαίνοντας τα συμβάντα, με μεγάλην στρατιωτικήν δύναμιν κατέβη από άλλην οδόν στην παραλίαν, διά να κάψει τα πλοία του Ηρακλέους, συνήντησε όμως την σθεναράν αντίστασιν του Οϊκλέως, ο οποίος εμπόδιζοντας την καταστροφήν, έπεσεν ηρωϊκά μαχόμενος στην μάχην. Ο Ηρακλής επέστρεψε με το στράτευμα στην παραλίαν και νικώντας τον Λαομέδοντα τον κατεδίωξε μέχρι τα τείχη της Τροίας, όπου εκείνος εκλείσθη.
Πρώτος ο Τελαμών, ο πατέρας του Αίαντος, ανέβη στο τείχος και διά να μην κινήσει την οργήν του Ηρακλέους, ο οποίος δεν εδέχετο άλλον να πρωτεύει, συνέλεξε λίθους από το κατεστραμμένον τείχος και απήντησε στον Ηρακλή, ευχαριστώντας τον, ότι κτίζει βωμόν στον Καλλίνικον Ηρακλή.
Η Τροία κατελήφθη από τους Έλληνες και κατεστράφη, ενώ ο Ηρακλής εφόνευσε τον Λαομέδοντα και τα τέκνα του, εκτός της Ησιόνης και του Ποδάρκου. Την Ησιόνην την παρεχώρησεν στον Τελαμώνα διά να τον ευχαριστήσει και της έδωσε το δικαίωμα να ζητήσει και όποιον εκείνη ήθελεν από τους αιχμαλώτους. Επειδή εκείνη εζήτησε τον αδελφόν της Ποδάρκην, ο Ηρακλής της είπεν ότι έπρεπε πρώτα να γίνει δούλος διά να τον αγοράσει. Στην αγοροπωλησίαν, η οποία επηκολούθησεν, η Ησιόνη προσέφερε την χρυσήν της καλύπτραν και τον εξαγόρασεν και από το γεγονός αυτό ο Ποδάρκης ονομάσθη Πρίαμος (εκ του πρίαμαι = εξαγοράζω).
Αυτόν τον Πρίαμον, παρ’ ότι ήταν πολύ νεαρός τότε, τον άφησεν ο Ηρακλής να βασιλεύει στην Τροίαν και εκείνος επέστρεψε με το στράτευμα του στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας πρώτα την Κώ.
Τέκνον του Τελαμώνος και της Ησιόνης, ήταν ο Τεύκρος, αδελφός του Αίαντος από άλλην μητέραν και περίφημος τοξότης, διακριθείς στον μετέπειτα Τρωϊκόν πόλεμον.

11/4/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

*Λαομέδων θνήσκων (Από το αέτωμα του Ναού της Αφαίας – Γλυπτοθήκη Μονάχου).

Αφήστε μια απάντηση